Akıllı Bir Kirişin Titreşimlerinin Aktif Denetimi İçin PI D ve PID Denetçilerin Değerlendirilmesi

2011-06-16
Bu bildiride, piezoelektrik yamalara sahip akıllı bir kirişin titreşimlerinin aktif denetimi için PIλD µ ve PID denetçiler tasarlanıp değerlendirilmiştir. Denetçilerin gerekli parametrelerinin eniyileştirilmesi akıllı kirişin, deneysel olarak elde edilmiş, transfer fonksiyonu ve optimal referans model kullanılarak yapılmıştır. Optimal referans model, tam durum geri-beslemeli denetçili bir kapalı çevrim sistem olarak elde edilmiştir. PIλD µ denetçi ise sürekli kesir açılımı yönteminin dördüncü derece yaklaşımı ile hesaba katılmıştır. PID ve PIλD µ denetçi parametrelerinin eniyileştirilmesi, MATLAB Simulink ortamında geliştirilen bir eniyileştirilme modeliyle yapılmıştır. Frekans ve zaman tanım kümesi benzetim sonuçları, tasarlanan PIλD µ denetçinin akıllı kirişin titreşimlerini bastırmada daha etkin olduğunu göstermiştir.
15. Ulusal Makina Teorisi Sempozyumu (16 - 18 Haziran 2011)

Suggestions

PZT Eyleyici ve Algılayıcı İçeren Esnek Bir Konsol Kiriş İçin Robust Kontrolcü Tasarımı Ve Simülasyonu
Onat, Cem; Şahin, Melin (TMMOB MAKİNA MÜHENDİSLERİ ODASI, 2016-01-01)
Son yıllardaki algılayıcı ve kumanda elemanı teknolojilerindeki dikkate değer gelişmelerden dolayı, akıllı yapıların kullanımı, esnek mekanik sistemlerde aktif titreşim kontrolü problemlerine daha etkili çözümler sunmaktadır. Aktif titreşim kontrolünde piezoelektrik malzemeler, elektro-mekanik akuple özellikleri nedeniyle hem kumanda elemanı hem de algılayıcı olarak çalışabilirler. Bu alanda piezoelektrik malzemelerin çoğunlukla kullanılan tipi, kurşun, zirkonyum-titanyum (PZT) piezo-seramiklerdir. Piezoser...
Akıllı bir Kirişin Statik Aerodinamik Yükler Altındaki Davranışı
Fatih Mutlu, Karadal; Şahin, Melin; Ömer Faruk, Kırcalı; Volkan, Nalbantoğlu; Yaman, Yavuz (2007-06-07)
Bu çalışmada sonlu elemanlar yöntemiyle modellenen akıllı bir kirişin statik aerodinamik yükler altındaki davranışı incelenmiştir. Akıllı kiriş, bir ucu tutturulmuş öteki ucu serbest bir aluminyum kirişten ve bunun her iki yüzeyine simetrik olarak yapıştırılan piezoelektrik yamalardan oluşmuştur. Çalışmanın ilk bölümünde, piezoelektrik yamaların etkisi termal benzetim yöntemi kullanılarak göz önünde tutulmuş ve akıllı kirişin sonlu elemanlar modeli elde edilmiştir. Piezoelektrik yamaların voltaj kullanılara...
Değişken Parametreli Bir Akıllı Kiriş için Düşük Dereceli H∞ Kontrolcü Tasarımı
Onat, Cem; Şahin, Melin (2020-06-01)
Bu çalışmada PZT (kurşun-zirkonyum-titanyum) yamalar ile donatılmış değişken parametreli bir akıllı kirişin düzleme dik birinci eğilme titreşim biçimlerini bastırmak için düşük dereceli bir H∞ kontrolcü tasarlanmış ve uygulanmıştır. Kontrolcü tasarımı birbirini izleyen üç farklı adımda gerçekleştirilmiştir. Birinci adımda, serbest ucuna bir servo motor aracılığıyla dönebilecek şekilde bir kütle eklenmiş kirişin değişken parametreli modeli deneysel olarak elde edilmiştir. İkinci adımda değişken parametreli m...
Akıllı Bir Plakanın Serbest ve Zorlanmış Titreşimlerinin Kontrolu
Fatma Demet, Ülker; Ömer Faruk, Kırcalı; Yaman, Yavuz; Volkan, Nalbantoğlu; Tarkan, Çalışkan; Eswar, Prasad (2004-06-01)
Bu çalışmada, akıllı bir plakanın serbest ve zorlanmıştitreşimlerinin kontrolü için μ-sentez methodu ile denetçi tasarımı ve tasarlanan denetçinin titreşim sönümlemedeki etkinliği sunulmuştur. Akıllı plaka havacılık yapılarında kullanılan bir fin şeklinde oluğu için çalışmada akıllı fin diye tanımlanmaktadır. Akıllı fin bir ucu tutturulmuş, diğer ucu serbest pasif alüminyum fin ve bunun her iki yüzeyine simetrik olarak yapıştırılmış piezoelektrik yamala...
Akıllı Bir Kirişin Zorlanmış Titreşimlerinin Aktif Kontrolu
Fatma Demet, Ülker; Volkan, Nalbantoğlu; Tarkan, Çalışkan; Yaman, Yavuz; Eswar, Prasad (null; 2003-10-01)
Bu çalı ş mada, akıllı bir plakanın serbest ve zorlanmı ş titre ş imlerinin kontrolü için μ -sentez methodu ile denetçi tasarımı ve tasarlanan denetçinin titre ş im sönümlemedeki etkinli ğ i sunulmu ş tur. Akıllı plaka havacılık yapılarında kullanılan bir fin ş eklinde olu ğ u için çalı ş mada akıllı fin diye tanımlanmaktadır. Akıllı fin bir ucu tutturulmu ş , di ğ er ucu serbest pasif alüminyum fin ve bunun her iki yüzeyine simetrik olarak yapı ...
Citation Formats
C. Onat, M. Şahin, and Y. Yaman, “Akıllı Bir Kirişin Titreşimlerinin Aktif Denetimi İçin PI D ve PID Denetçilerin Değerlendirilmesi,” presented at the 15. Ulusal Makina Teorisi Sempozyumu (16 - 18 Haziran 2011), Niğde, Türkiye, 2011, Accessed: 00, 2021. [Online]. Available: https://hdl.handle.net/11511/84401.