Özerklik desteği ve kronik ağrılar

2015-12-01
Uysal, Ahmet
Bu araştırmada kronik ağrılar öz-belirleme kuramı bağlamında ele alınmış ve özerklik desteğinin kronik ağrı düzeyi üzerindeki etkisi incelenmiştir. Araştırmada, katılımcıların yakın çevresinden aldığı özerklik desteğinin kronik ağrı düzeyini azaltacağı (H1) ve bu iki değişken arasında temel psikolojik ihtiyaç tatmininin aracı değişken rolü oynayacağı (H2) hipotezleri test edilmiştir. Yapılan 3 aylık boylamsal çalışmada, 85 kronik ağrı yakınması olan katılımcı verilen ölçekleri toplam iki sefer doldurmuştur. Katılımcıların yaşları 18 ve 62 arasında olup (Ort. = 41.60), çoğunluğu kadınlardan (%91) ve beyaz Amerika’lılardan (%90) oluşmaktadır. Araştırmanın verileri gecikmeli panel desen analizleri kullanılarak test edilmiştir. Bulgulara göre, 1. zamandaki özerklik desteği algısı ile 2. zamandaki ağrı düzeyi arasında negatif yönde anlamlı bir ilişki vardır. İlk ölçümde algılanan özerklik desteği arttıkça, 3 ay sonra yapılan ikinci ölçümde belirtilen kronik ağrı düzeyi azalmaktadır. Daha da önemlisi, 1. zamandaki ağrı düzeyi istatistiksel olarak kontrol edildikten sonra, özerklik desteğinin kronik ağrı üzerindeki boylamsal etkisi hala anlamlı kalmaktadır (H1). Ayrıca, bulgular bu iki değişken arasındaki ilişkide temel psikolojik ihtiyaçların aracı değişken rolü oynadığını destekler yöndedir (H2).
Türk Psikoloji Yazıları

Suggestions

Kronik Ağrı Hastalarında Özerklik Destegi ve İyilik Hali Arasındaki Boylamsal İlişki
Uysal, Ahmet; Aşcıgil, Esra; Turunç, Gamze; Coşar, Sacide Nur (2016-09-07)
Bu araştırmada kronik ağrı hastalarında özerklik desteği (autonomy support), temel psikolojik ihtiyaçlar (basic need satisfaction) ve iyilik hali arasındaki ilişki boylamsal bir çalışmayla incelenmiştir. Araştırmada, hastanın eşinden aldığı özerklik desteğinin, ihtiyaç tatmini düzeyini arttıracağı, bunun da hastanın iyilik haline olumlu etkide bulunacağı hipotezi test edilmiştir. Çalışma kronik ağrı problemi olan ve evli olan katılımcılara Başkent Üniversitesi hastanesinde duyurulmuştur. Çalışmaya 130 kron...
A system approach to occupational health and safety management
Gözüyılmaz, Cem; Esin, Alp; Department of Mechanical Engineering (2003)
In this thesis, methods used at present in occupational health and safety management are analyzed and a model safety management system is developed. History, development and recent occupational safety regulations in the United States of America and European Union are introduced to give a sight on this subject in developed countries. The suggested model is evaluated with work accident data taken from a company and hazard and risk analysis methods are used to investigate these accidents. Preventive measures t...
The Combined Effect of Light Touch and Cognitive Task Difficulty on Postural Control
çelik, tuğba; Kirazcı, Sadettin; Department of Physical Education and Sports (2021-10-12)
Studies investigating combined effects of light touch and cognitive task are limited and available results are inconsistent regarding effects of cognitive task on postural control. Therefore, this study investigated the combined effects of light touch and cognitive task difficulty on postural control. Participants performed cognitive task and light touch individually and simultaneously. Results indicated that both light touch and cognitive task improved postural sway individually. The cognitive task difficu...
Bağlanma Kuramı Temelinde Gerçekleştirilen BirVaka Çalışması
Maraş, Ayşen (Orta Doğu Teknik Üniversitesi (Ankara, Turkey), 2015-9-1)
Bu makalede tüm güne yayılan panik, boşluk, yalnızlık ve sıkıntı hisleri psikoterapi için başvuran bir hasta ile Bağlanma Kuramı temelinde gerçekleştirilen psikoterapi sürecine odaklanılmıştır. Saplantılı bağlanma örüntüsüne sahip olan hasta ile Bağlanma Kuramı’nın önerdiği psikoterapi görevlerinin nasıl ele alındığı ayrıntılı şekilde anlatılmıştır. 110 seanstan oluşan uzun süreli psikoterapi süreci sonunda, hastanın önemli olumlu kazanımlar elde ettiği düşünülmektedir.
Kablosuz Vücut Algılayıcı Ağları Ve Uzaktan Hasta Takip Sistemi
Gökçe, Mustafa; Kaya, İsmail; Özdemir, Tayfun; Kayıkçıoğlu, Temel; Yılmaz, Ali Özgür(2017)
Bu projede, kalp yetmezligi, yüksek tansiyon, diyabet ve kronik obstrüktif akciger hastalıgı(KOAH ) gibi kronik hastalıklara sahip hastaların uzaktan izlenmesi için günümüz bilgi vemobil iletisim teknolojilerini kullanan bir teletıp sisteminin gerçeklestirilmesi amaçlanmıstır.Çalısmanın baslangıcını 2010 yılında dünya saglık örgütü (WHO) nun tele-tıp alanındagereksinim duydugu arastırmalar ve aynı yıllarda Eric TOPOL un yaptıgı bir dizi konferans vekitap yayınları olusturmustur. Ancak son yıllarda bu alanda...
Citation Formats
A. Uysal, “Özerklik desteği ve kronik ağrılar,” Türk Psikoloji Yazıları, pp. 0–0, 2015, Accessed: 00, 2021. [Online]. Available: https://hdl.handle.net/11511/81812.