Özerklik desteği ve kronik ağrılar

2015-12-01
Uysal, Ahmet
Bu araştırmada kronik ağrılar öz-belirleme kuramı bağlamında ele alınmış ve özerklik desteğinin kronik ağrı düzeyi üzerindeki etkisi incelenmiştir. Araştırmada, katılımcıların yakın çevresinden aldığı özerklik desteğinin kronik ağrı düzeyini azaltacağı (H1) ve bu iki değişken arasında temel psikolojik ihtiyaç tatmininin aracı değişken rolü oynayacağı (H2) hipotezleri test edilmiştir. Yapılan 3 aylık boylamsal çalışmada, 85 kronik ağrı yakınması olan katılımcı verilen ölçekleri toplam iki sefer doldurmuştur. Katılımcıların yaşları 18 ve 62 arasında olup (Ort. = 41.60), çoğunluğu kadınlardan (%91) ve beyaz Amerika’lılardan (%90) oluşmaktadır. Araştırmanın verileri gecikmeli panel desen analizleri kullanılarak test edilmiştir. Bulgulara göre, 1. zamandaki özerklik desteği algısı ile 2. zamandaki ağrı düzeyi arasında negatif yönde anlamlı bir ilişki vardır. İlk ölçümde algılanan özerklik desteği arttıkça, 3 ay sonra yapılan ikinci ölçümde belirtilen kronik ağrı düzeyi azalmaktadır. Daha da önemlisi, 1. zamandaki ağrı düzeyi istatistiksel olarak kontrol edildikten sonra, özerklik desteğinin kronik ağrı üzerindeki boylamsal etkisi hala anlamlı kalmaktadır (H1). Ayrıca, bulgular bu iki değişken arasındaki ilişkide temel psikolojik ihtiyaçların aracı değişken rolü oynadığını destekler yöndedir (H2).
Türk Psikoloji Yazıları

Suggestions

Kronik Ağrı Hastalarında Özerklik Destegi ve İyilik Hali Arasındaki Boylamsal İlişki
Uysal, Ahmet; Aşcıgil, Esra; Turunç, Gamze; Coşar, Sacide Nur (2016-09-07)
Bu araştırmada kronik ağrı hastalarında özerklik desteği (autonomy support), temel psikolojik ihtiyaçlar (basic need satisfaction) ve iyilik hali arasındaki ilişki boylamsal bir çalışmayla incelenmiştir. Araştırmada, hastanın eşinden aldığı özerklik desteğinin, ihtiyaç tatmini düzeyini arttıracağı, bunun da hastanın iyilik haline olumlu etkide bulunacağı hipotezi test edilmiştir. Çalışma kronik ağrı problemi olan ve evli olan katılımcılara Başkent Üniversitesi hastanesinde duyurulmuştur. Çalışmaya 130 kron...
The teachers' and students' perceptions concerning the effectiveness of communicative tasks in an EFL setting
Kacar-İslam, Işıl Günseli; Enginarlar, Hüsnü; Department of English Language Teaching (2003)
Despite the widespread implementation of the communicative tasks at the Department of Basic English (DBE), the observation of classroom practice and anecdotal evidence from the teachers and students denoted that there were varied perceptions concerning the effectiveness of communicative tasks among the teachers and students, which indicated a need for the exploration of these perceptions. This study set out to investigate the perceptions of the DBE teachers and students regarding the effectiveness of commun...
The Combined Effect of Light Touch and Cognitive Task Difficulty on Postural Control
çelik, tuğba; Kirazcı, Sadettin; Department of Physical Education and Sports (2021-10-12)
Studies investigating combined effects of light touch and cognitive task are limited and available results are inconsistent regarding effects of cognitive task on postural control. Therefore, this study investigated the combined effects of light touch and cognitive task difficulty on postural control. Participants performed cognitive task and light touch individually and simultaneously. Results indicated that both light touch and cognitive task improved postural sway individually. The cognitive task difficu...
Design of a microfluidic platform for real-time enumeration and retrieval of low concentration of cells
Şahin, Buket; Külah, Haluk; Yıldırım, Ender; Department of Biomedical Engineering (2022-9)
Spiking experiments are essential to characterize the performance of devices developed for rare cell recovery. However, it is challenging to spike tumor cells at very low concentrations in a standard laboratory environment with conventional methods like serial dilution, in which the variation becomes quite high. Other platforms for single-cell picking are extremely high cost and not available in standard laboratories. We propose a low-cost, repeatable, and robust microfluidic system to spike a very low nu...
Effects of attachment styles on prefrontal cortex during naturalistic social interaction: An fNIRS based hyperscanning study
Yargıçoğlu, Burcu; Çakır, Murat Perit; Department of Cognitive Sciences (2022-1)
This study investigates possible differences of prefrontal cortex (PFC) activity as well as brain-to-brain coordination across PFCs of dyads during naturalistic social interaction from an attachment theory perspective by employing functional near-infrared spectroscopy (fNIRS) hyperscanning. Male participants with right-hand dominance (N=48) were administered Turkish Experiences in Close Relationship Scale (Sumer, 2006) for assessment of predominant adult attachment styles (Secure:27, Insecure: 21) and playe...
Citation Formats
A. Uysal, “Özerklik desteği ve kronik ağrılar,” Türk Psikoloji Yazıları, pp. 0–0, 2015, Accessed: 00, 2021. [Online]. Available: https://hdl.handle.net/11511/81812.