Kronik Ağrı Hastalarında Özerklik Destegi ve İyilik Hali Arasındaki Boylamsal İlişki

2016-09-07
Uysal, Ahmet
Aşcıgil, Esra
Turunç, Gamze
Coşar, Sacide Nur
Bu araştırmada kronik ağrı hastalarında özerklik desteği (autonomy support), temel psikolojik ihtiyaçlar (basic need satisfaction) ve iyilik hali arasındaki ilişki boylamsal bir çalışmayla incelenmiştir. Araştırmada, hastanın eşinden aldığı özerklik desteğinin, ihtiyaç tatmini düzeyini arttıracağı, bunun da hastanın iyilik haline olumlu etkide bulunacağı hipotezi test edilmiştir. Çalışma kronik ağrı problemi olan ve evli olan katılımcılara Başkent Üniversitesi hastanesinde duyurulmuştur. Çalışmaya 130 kronik ağrı problemi olan hasta ve eşleri katılmıştı r. Katılımcılar özerklik desteği, temel psikolojik ihtiyaçlar, özdeğer, yaşam tatmini, psikolojik semptomlar ve ağrı şiddeti ölçeklerini içeren anketleri 6 ay arayla doldurmuşlardır. Yapılan gecikmeli panel desen analizlerinde, özerklik desteği beklenen şekilde 6 ay sonraki ihtiyaç tatmininindeki artışı yordadığı, ihtiyaç tatmininin ise 6 ay sonraki özerklik desteğindeki değişikliği yordamadığı bulunmuştur. Benzer şekilde ihtiyaç tatmini ve iyilik hali değişkenleri arasındaki ilişki de gecikmeli panel desen analizleriyle test edilmiştir. İhtiyaç tatmininin 6 ay sonraki iyilik halindeki artışı yordadığı, iyilik halinin ise ihtiyaç tatminini yordamadığı bulunmuştur. Önerilen hipotez yapısal eşitlik modeli analizleriyle de test edilmiş ve uyum istatistiklerinin kabul edilebilir olduğu görülmüştür. Araştırmanın bulguları öz belirleme kuramını (self - determination theory) destekler yöndedir. Ayrıca bu araştırma öz belirleme kuramını kronik ağrılar bağlamında inceleyen ilk araştırmalardan biridir.
19. Ulusal Psikoloji Kongresi, (05 - 07 September 2016 )

Suggestions

Özerklik desteği ve kronik ağrılar
Uysal, Ahmet (2015-12-01)
Bu araştırmada kronik ağrılar öz-belirleme kuramı bağlamında ele alınmış ve özerklik desteğinin kronik ağrı düzeyi üzerindeki etkisi incelenmiştir. Araştırmada, katılımcıların yakın çevresinden aldığı özerklik desteğinin kronik ağrı düzeyini azaltacağı (H1) ve bu iki değişken arasında temel psikolojik ihtiyaç tatmininin aracı değişken rolü oynayacağı (H2) hipotezleri test edilmiştir. Yapılan 3 aylık boylamsal çalışmada, 85 kronik ağrı yakınması olan katılımcı verilen ölçekleri toplam iki sefer doldurmuştur....
Evlilikte kadına yönelik şiddete ilişkin tutumlar Çelişik duygulu cinsiyetçilik yaş eğitim ve gelir düzeyinin etkileri
Sakallı, Nuray (2003-01-01)
Bu çalışmanın amacı, evlilikte kadına yönelik sözel, fiziksel şiddete ve şiddet sonucu ayrılmaya ilişkin tutumlar ile Çelişik Duygulu Cinsiyetçilik Ölçeği'nin alt faktörleri olan düşmanca ve korumacı cinsiyetçilik, yaş, eğitim ve aylık gelir düzeyi arasındaki ilişkiyi incelemektir. Öğrenci ve öğrenci olmayan katılımcılara Glick ve Fiske (1996) tarafından geliştirilmiş Çelişik Duygulu Cinsiyetçilik Ölçeği'nin Türkçe'ye uyarlanmış formu ve Evlilikte Kadına Yönelik Şiddete ilişkin Tutumlar Ölçeği uygulanmıştır...
Okul Öncesi Öğretmen Adaylarının Fiziksel Aktiviteye Katılımlarını Etkileyen Faktörler
Sevimli Çelik, Serap; Terzioğlu, Tuğçe Esra (2019-11-01)
Öğretmenlerin fiziksel becerilerindeki yetkinlikleri etkileyen faktörlerin ele alınması ve bu faktörlerin derinlemesine incelenmesi, erken çocukluk döneminde gerekli olan günlük hareket ihtiyacının karşılanmasında önemli bir yere sahip olan öğretmenlerin fiziksel aktiviteye karşı tutumlarının belirlen-mesinde önem taşımaktadır. Bu çalışma ile Beden Eğitim ve Oyun dersine katılan okul öncesi öğretmen adaylarının (n=28) fiziksel aktiviteye katılımlarını etkileyen faktörlerin belirlenmesi amaçlanmıştır. Ayrıca...
Yapılı Çevre İçin Kapalı Alanlarda Konum Belirleme Kullanım Potansiyellerinin İncelenmesi
Topak, Fatih; Pekeriçli, Mehmet Koray; Tanyer, Ali Murat (null; 2016-11-26)
Son yıllarda, bir insanın ya da bir objenin konum bilgisini elde etmek, lojistik, taşımacılık ve üretim endüstrileri kadar, inşaat sektörü için de dikkate değer bir konu haline gelmiştir. Açık alanlarda konum bilgisi, navigasyon, taşıma ve mal takibi ve rota görüntüleme gibi konum tabanlı çalışan servislere olanak sağlamaktadır. Yol, köprü gibi büyük açık alan şantiyelerinde ya da geniş bir alana yayılmış malzeme depolarında da, malzeme takibi için konum bilgisine ihtiyaç duyulmaktadır. Kapalı alanlarda kon...
Psychological Dating Aggression in LGB+ Relationships: A Path Model with Perpetration, Victimization, Internalized Homophobia, Cognitive Flexibility, and Affectivity
Mercan, Mert Nedim; Sümer, Zeynep; Department of Educational Sciences (2021-10)
The current study investigates the direct and indirect associations between positive affect, negative affect, psychological dating aggression victimization, cognitive flexibility, internalized homophobia, and psychological dating aggression perpetration among lesbian, gay, and bi+sexual individuals. The study sample consisted of 522 LGB+ individuals gathered from various online platforms. Turkish versions of the Multidimensional Measure of Emotional Abuse, Positive and Negative Affect Schedule, Internalized...
Citation Formats
A. Uysal, E. Aşcıgil, G. Turunç, and S. N. Coşar, “Kronik Ağrı Hastalarında Özerklik Destegi ve İyilik Hali Arasındaki Boylamsal İlişki,” presented at the 19. Ulusal Psikoloji Kongresi, (05 - 07 September 2016 ), İzmir, Türkiye, 2016, Accessed: 00, 2021. [Online]. Available: https://hdl.handle.net/11511/71528.