Eğitim Fakültesi’ndeki Öğretim Üyelerinin Barış Eğitimine İlişkin Görüşleri: Bir İhtiyaç Analizi Çalışması

2017-10-10
Bu eğitim amacı öğretmen yetiştiren eğitim fakültelerindeki eğitim fakültelerindeki çözüm kavramına bakış aç okuy, buna bağlı olarak barış eğitimine öğretmen eğitimleri süresince ihtiyaç duyup duymadıklarını tespit edebilmektir. 2015 yılında 65.3 milyon insan yaşadıkları yerde zorla ayrılmak zorunda kaldı (Bir Bakışta Rakamlar, 2016). Ülkesinden zorla göç eden insanların yaklaşık 3.2 milyonu Türkiye'ye yerleşti (UNICEF, 2017). Bu sayılardan da anlaşılabileceği gibi tüm dünya mülteci krizi ile karşı karşıyadır. Mültecilerin yeni ülkelerine yerleşmedeki yaşadıkları adaptasyon ve entegrasyon konularındaki sorunlar farklı araştırmalar, projeler ve araştırmalarla anlamlandırılmaya ve çözülmeye çalışılmaktadır (Tienda ve Hawkins, 2011; Acosta, Larsen ve Grieco, 2014; Beiser, 2009; Birman ve Peterson, 2015; Dryden-Peterson, 2015 ; Brown, 2015; Glick ve Bates, 2010). Tüm eleştirilere rağmen eğitim barış, mültecilerin adaptasyon ve entegrasyon katkı sağlayabilecek bir alandır. Barış eğitiminin temel amacı 'diğer'i anlamak ve onun bakışını diğerlerine kazandırmaktır (Salomon, 2004). Peterson ve arkadaşları (2017) 'na göre okullar yeni ulaşılan ülkelerdeki kültürel uyum önemli bir role sahiptir. Okullara gidecek öğretmenlere eğitim veren eğitim fakültelerindeki destek kaynağı mülteci krizi eğitim konusuna bakış açılarını anlamak ve bu eğitime karşı eğitime öğretmek bu çalışma yürüttü. Bu yeme nitel veri toplama yöntemi kullanılmaktadır. 2017 Mart ayı boyunca toplanmıştır. İki tane zengin veri sağlayabilecek öğretim üyesi ile görüşme yapılmıştır. Altı araştırma görevlisi ile odak grup görüşmesi yapılmıştır. Görüşmelerden önce kişilere 'davet Bilgi ve Onam Formu' imzalatılmıştır. Görüşme soruları uzman görüşerek hazırlanmıştır. Görüşmeler ses kayıt cihazı ile kaydedilmiş, daha sonra transkripsiyonu yapılmıştır. Nitel veri analizi yöntemi ile ödüllendirilmiştir. Analizler altına almak tema ortaya çıkmıştır. Bunlar; barışın tanımı, barış metaforları, barışın gerekliliği, barışa katkı sağlayabilecek bireyin özellikleri, eğitim yöntemleri, barış eğitiminin özellikleri ve nasıl olması.
21. Yüzyılda Uluslararası Göç Konferansı II, (10 - 11 Ekim 2017)

Suggestions

Eğitim fakültesi öğrencilerinin bilgiye erişim biçimleri üzerine bir tarama çalışması
Çakıroğlu, Erdinç; Seferoğlu, Gölge(2015-12-31)
Bu projede eğitim fakültesi öğrencilerinin bilgiye erişim biçimlerini ve alışkanlıklarını belirlemek üzere bir tarama yapılacaktır. Veriler anket yoluyla toplanacaktır. Araştırmada çalışma grubunu eğitim fakültesi öğrencileri oluşturacaktır.
Eğitimcilerin Yüz Ve Söylemlerinde Duyguların İfadesi
Karaman, Abdullah Cendel(2011-12-31)
Bu çalışmada deneyimli öğretmenler ve öğretmen adaylarının yüz ifadelerinin otomatik çözümlemesi yapılacaktır. Seçilen ders durumlarında, bu öğretmenlerin duygusal tepkilerinin benzeştiği veya farklılaştığı durumlar incelenecektir. Belirlenen duygu ifadelerinin yanı sıra, video da yer alan anlarla eşleştirilen söylem çözümlemesi yapılacaktır. Bu çalışma sonucunda öğretmenlerin dersleri ile ilgili duygu çözümlemeleri önemli göstergeler sağlayacaktır. Bunlar hem lisans düzeyinde öğretmen eğitimi hem de hizmet...
Eğitim Fakültelerindeki Öğrencilerin Fen,matematik Ve Teknolojiye Yönelik Programlar Seçmelerini Etkileyen Faktörler.
Ertepınar, Hamide(2009-12-31)
Günümüzde öğretmenlik mesleği eğitim sektörü ile ilgili olan sosyal, kültürel, ekonomik, bilimsel ve teknolojik boyutlara sahip, alanda özel uzmanlık bilgi ve becerisini temel alan akademik çalışma ve formasyonu gerektiren, profesyonel statüde bir uğraşı alanı olarak kabul edilmektedir. Türkiye gibi gelişmekte olan toplumların ileri seviyedeki toplumların düzeyine ulaşabilmelerindeki en önemli etkenlerden biri de iyi yetişmiş, nitelikli insan kaynağıdır (Bugay ve Kavas, 2007). Bunu gerçekleştirebilmek için ...
Eğitimde İnsan Kaynaklarını Geliştirme Programının Değerlendirilmesi
Engin Demir, Cennet; Aksu, Meral; Yılmaz, Elanur(2016-12-31)
Bu çalışmada, ODTÜ Eğitim Bilimleri Bölümü tarafından yürütülmekte olan Eğitimde İnsan Kaynaklarını Geliştirme Tezsiz Yüksek Lisans programının amaçlarına ne derece ulaştığının paydaşların bakış açısından değerlendirilmesi amaçlanmaktadır. Çalışmada elde edilecek olan bulguların, eğitim programın etkililiği, güçlü ve zayıf yönleri, uygulamada karşılaşılan güçlükler ve mezunların kalitesi konularında derinlemesine bilgi sağlayarak, programın gözden geçirilmesi ve iyileştirilmesine katkıda bulunması beklenmek...
Öğretmen adaylarının FeTeMM eğitimine yönelik eğilimlerini bilişsel ve duyuşsal değişkenler açısından incelemek
Çakıroğlu, Jale; Çetinkaya Aydın, Gamze; Yılmaz Tüzün, Özgül(2016-12-31)
Öğretmen ve öğretmen adaylarının FeTeMM eğitimine yönelik görüşlerinin, güçlü ve zayıf yanlarının belirlenmesi, uzmanların onlara yönelik tasarlayacağı eğitimleri planlayabilmesi açısından çok değerlidir. Bu bağlamda, ülkemizde öğretmen ve öğretmen adaylarıyla yürütülen FeTeMM araştırmaları için geçerli ve güvenilir ölçme araçlarına ihtiyaç duyulmakta ve bu yüzden ölçek geliştirme ve uyarlama çalışmaları çok önem kazamıştır (Hacıömeroğlu, & Bulut, 2016). Bu noktadan hareketle bu çalışmanın amacı, öğretmen ...
Citation Formats
D. Özel, “Eğitim Fakültesi’ndeki Öğretim Üyelerinin Barış Eğitimine İlişkin Görüşleri: Bir İhtiyaç Analizi Çalışması,” presented at the 21. Yüzyılda Uluslararası Göç Konferansı II, (10 - 11 Ekim 2017), 2017, Accessed: 00, 2021. [Online]. Available: https://hdl.handle.net/11511/81830.