Hide/Show Apps

Eğitim Fakültelerindeki Öğrencilerin Fen,matematik Ve Teknolojiye Yönelik Programlar Seçmelerini Etkileyen Faktörler.

2009-12-31
Ertepınar, Hamide
Günümüzde öğretmenlik mesleği eğitim sektörü ile ilgili olan sosyal, kültürel, ekonomik, bilimsel ve teknolojik boyutlara sahip, alanda özel uzmanlık bilgi ve becerisini temel alan akademik çalışma ve formasyonu gerektiren, profesyonel statüde bir uğraşı alanı olarak kabul edilmektedir. Türkiye gibi gelişmekte olan toplumların ileri seviyedeki toplumların düzeyine ulaşabilmelerindeki en önemli etkenlerden biri de iyi yetişmiş, nitelikli insan kaynağıdır (Bugay ve Kavas, 2007). Bunu gerçekleştirebilmek için her eğitim sistemi, yetiştireceği insan modelini, sahip olduğu eğitim felsefesi ve insan gücü politikası ışığında saptayarak eğitim etkinliklerini bu amaca göre düzenlemesi gerekmektedir. Bu süreçte ise eğitim fakültelerini tercih edecek öğrencilerin bilgilendirilmesi ve yönlendirilmesi ülkemiz için büyük bir önem taşımaktadır. Yukarıdaki düşüncelerden hareketle, bu çalışmanın amacı ülkemizde öğrencilerin eğitim fakültelerinin fen ve teknolojiye dayalı programlarını (Fizik, Kimya, Biyoloji, İlköğretim ve Ortaöğretim Matematik, Fen Bilgisi, Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri) seçmelerinde etkili olan faktörleri ortaya çıkarmak ve sözü edilen programlarda oluşabilecek cinsiyet farklılığının nedenlerini araştırmaktır. Çalışmadan elde edilecek sonuçlar ülkemizde ihtiyaç duyulan öğretmenlik alanları ile ilgili ulusal politikaların belirlenmesi ve bu politikaların karar vericilerin dikkatine sunulması açısından önem taşımaktadır. Çalışmanın hedef kitlesini Türkiye'deki eğitim fakültelerinde okumakta olan birinci sınıf öğrencileri oluşturmaktadır. Çalışmada yöntem olarak genel tarama modellerinden tekil arama modeli kullanılacaktır. Örneklem, 2008 ÖSS taban puanlarına göre belirlenen gruplar arasında yer alan üniversitelerden rastgele seçilerek belirlenecektir.