Eğitim Fakültelerindeki Öğrencilerin Fen,matematik Ve Teknolojiye Yönelik Programlar Seçmelerini Etkileyen Faktörler.

2009-12-31
Ertepınar, Hamide
Günümüzde öğretmenlik mesleği eğitim sektörü ile ilgili olan sosyal, kültürel, ekonomik, bilimsel ve teknolojik boyutlara sahip, alanda özel uzmanlık bilgi ve becerisini temel alan akademik çalışma ve formasyonu gerektiren, profesyonel statüde bir uğraşı alanı olarak kabul edilmektedir. Türkiye gibi gelişmekte olan toplumların ileri seviyedeki toplumların düzeyine ulaşabilmelerindeki en önemli etkenlerden biri de iyi yetişmiş, nitelikli insan kaynağıdır (Bugay ve Kavas, 2007). Bunu gerçekleştirebilmek için her eğitim sistemi, yetiştireceği insan modelini, sahip olduğu eğitim felsefesi ve insan gücü politikası ışığında saptayarak eğitim etkinliklerini bu amaca göre düzenlemesi gerekmektedir. Bu süreçte ise eğitim fakültelerini tercih edecek öğrencilerin bilgilendirilmesi ve yönlendirilmesi ülkemiz için büyük bir önem taşımaktadır. Yukarıdaki düşüncelerden hareketle, bu çalışmanın amacı ülkemizde öğrencilerin eğitim fakültelerinin fen ve teknolojiye dayalı programlarını (Fizik, Kimya, Biyoloji, İlköğretim ve Ortaöğretim Matematik, Fen Bilgisi, Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri) seçmelerinde etkili olan faktörleri ortaya çıkarmak ve sözü edilen programlarda oluşabilecek cinsiyet farklılığının nedenlerini araştırmaktır. Çalışmadan elde edilecek sonuçlar ülkemizde ihtiyaç duyulan öğretmenlik alanları ile ilgili ulusal politikaların belirlenmesi ve bu politikaların karar vericilerin dikkatine sunulması açısından önem taşımaktadır. Çalışmanın hedef kitlesini Türkiye'deki eğitim fakültelerinde okumakta olan birinci sınıf öğrencileri oluşturmaktadır. Çalışmada yöntem olarak genel tarama modellerinden tekil arama modeli kullanılacaktır. Örneklem, 2008 ÖSS taban puanlarına göre belirlenen gruplar arasında yer alan üniversitelerden rastgele seçilerek belirlenecektir.

Suggestions

Eğitim fakültesi öğrencilerinin bilgiye erişim biçimleri üzerine bir tarama çalışması
Çakıroğlu, Erdinç; Seferoğlu, Gölge(2015-12-31)
Bu projede eğitim fakültesi öğrencilerinin bilgiye erişim biçimlerini ve alışkanlıklarını belirlemek üzere bir tarama yapılacaktır. Veriler anket yoluyla toplanacaktır. Araştırmada çalışma grubunu eğitim fakültesi öğrencileri oluşturacaktır.
Eğitim Fakültesi’ndeki Öğretim Üyelerinin Barış Eğitimine İlişkin Görüşleri: Bir İhtiyaç Analizi Çalışması
Özel, Dilara (null; 2017-10-10)
Bu eğitim amacı öğretmen yetiştiren eğitim fakültelerindeki eğitim fakültelerindeki çözüm kavramına bakış aç okuy, buna bağlı olarak barış eğitimine öğretmen eğitimleri süresince ihtiyaç duyup duymadıklarını tespit edebilmektir. 2015 yılında 65.3 milyon insan yaşadıkları yerde zorla ayrılmak zorunda kaldı (Bir Bakışta Rakamlar, 2016). Ülkesinden zorla göç eden insanların yaklaşık 3.2 milyonu Türkiye'ye yerleşti (UNICEF, 2017). Bu sayılardan da anlaşılabileceği gibi tüm dünya mülteci krizi ile karşı karşıyad...
Eğitim Fakültelerindeki Öğretim Elemanlarının Sürdürülebilirlik Konusundaki Düşünceleri.
Ertepınar, Hamide(2009-12-31)
Günümüzde yaşadığımız çevre sorunları ve beraberinde karşılaştığımız ekonomik problemler ile toplumsal yaşamdaki sıkıntılar sürdürülebilir bir dünya yaratma gereksinimini doğurmuştur (Sutton, 2004). Bireyler çok eski yıllardan buyana sürdürülebilir olmayan yaşam alışkanlıklarını devam ettirmektedirler. Bu alışkanlıkların yaşamımızın farklı boyutlarına (ekonomik, çevresel, sosyal) etkisinin olumsuz olduğu gözlenmiştir. Bu açıdan her bireyin sürdürülebilirlik yönünde olumlu davranışlara sahip olması ve bu pro...
Öğretmenlerin matematiğin doğası ve öğretimi ile ilgili inançlarının matematik eğitimindeki önemi
Baydar, Cenap; Bulut, Safure (2002-01-01)
Bu çalışmanın amacı, matematik öğretmenlerinin matematiğin doğası ve öğretimi ile ilgili inançlarının matematik eğitimi açısından önemini açıklayarak bu alanda yapılacak olan araştırmalara, hizmet öncesi ve hizmetiçi matematik Öğretmen eğitimi ile ilgili çalışmalara katkıda bulunmaktır. Çeşitli araştırmaların sonuçlarına göre öğretmenlerin matematiğin doğası ve öğretimi ile ilgili inançları hem matematik öğretimininin etkinliğini hem de kendi Öğrencilerinin aynı konularla ilgili inançlarının oluşmasını etki...
Eğitimci Gözüyle Anne-Baba, Öğretmen ve Çocuk: Okul Öncesi Eğitimde bir FeTeMM Uygulama Değerlendirmesi. .
Demircan, Hasibe Özlen (2016-09-28)
Disiplinler arası eğitim yeni bir yaklaşım olmasa bile son yıllarda etkisi literatürde ve okullardaki uygulamalarda daha fazla hissedilmeye başlamıştır (Ciminli, Sülün & Sanalan, 2014). Fen, teknoloji, mühendislik ve matematiğin bir arada öğrenmek hedefi ile kullanıldığı FeTeMM eğitimi, fen, teknoloji, matematik ya da mühendislik gibi tek bir alan bilgisi dışında bahsedilen bütün alanların içinde olduğu, disiplinler arası yaklaşıma bir örnektir (Corlu, Capraro, & Capraro, 2014). Erken çocukluk döneminden it...
Citation Formats
H. Ertepınar, “Eğitim Fakültelerindeki Öğrencilerin Fen,matematik Ve Teknolojiye Yönelik Programlar Seçmelerini Etkileyen Faktörler.,” 2009. Accessed: 00, 2020. [Online]. Available: https://hdl.handle.net/11511/59752.