Eğitim Dili Olarak İngilizcenin Okuldan İşe Geçişe, Kazanca ve Göçe Etkisi

2018
Kılıçaslan, Yılmaz
Gürel, Üçdoğruk Yeşim
Alpan, Başak Zeynep
Taşdemir, Murat
Bu çalışmanın amacı, lisans eğitiminde eğitim dili olarak İngilizce?nin mezunların işbulmasına, kazanca ve göçe etkisini ortaya çıkarmaktır. Bu konu Türkiye?de bu kapsamdadaha önce araştırılmamıştır. Dahası, Amerika ve İngiltere gibi gelişmiş ülkelerde de bukonuda herhangi bir araştırma yapılmamıştır. Çünkü bu ülkelerde anadil dışında bir dildeiktisat ve işletme lisans eğitimi yoktur. Bu yüzden, bu çalışmanın ürettiği bulguların literatürekatkısının oldukça önemli olduğunu düşünüyoruz. Bu araştırmada, mezunların iş bulma, ücretve göç dinamiklerindeki farklılıkları birincil veri kullanarak inceliyoruz. Analizlerde kullanılanbirincil verileri, Anadolu Üniversitesi, Eskişehir ile Dokuz Eylül Üniversitesi, İzmir iktisat veişletme bölümlerinden son 13 yılda (2005-2017) mezun olmuş 1325 birey ile yaptığımızanketler ile elde ettik. Bu aslında popülasyonun %15?ine tekabül ediyor. Bulgularımız şöyleözetlenebilir: Bulgularımız eğitim dili İngilizce olan bölümlerden mezun olanların ilk işleriniTürkçe bölümlerden mezun olanlara göre ortalama olarak üç ay önce bulduklarınıgöstermektedir. Ortalaması 3?ten yüksek olan mezunların ilk işlerini daha kısa bir zamandabulma ihtimali ortalaması 2 ile 2,5 arasında olan mezunlardan daha yüksektir. Üniversiteeğitimleri sırasında çalışan ya da staj yapan bireylerin mezuniyet sonrası istihdam edilmeihtimalleri çok daha yüksektir. İngilizce bölüm mezunlarının maaşının, eğitim dilinin Türkçeolduğu bölümlerden mezun olanların maaşından %40 daha fazla olduğunu bulunmuştur. Bumaaş farkı birey-spesifik özellikler dikkate alındığında %20?ye düşmektedir. Son olarak, buçalışmada, lisans eğitimini İngilizce olarak alan mezunların göç etme eğilimleri anlamlı birşekilde daha yüksek bulunmuştur.

Suggestions

Eğitim fakültesi öğrencilerinin bilgiye erişim biçimleri üzerine bir tarama çalışması
Çakıroğlu, Erdinç; Seferoğlu, Gölge(2015-12-31)
Bu projede eğitim fakültesi öğrencilerinin bilgiye erişim biçimlerini ve alışkanlıklarını belirlemek üzere bir tarama yapılacaktır. Veriler anket yoluyla toplanacaktır. Araştırmada çalışma grubunu eğitim fakültesi öğrencileri oluşturacaktır.
Uluslararası Geniş Ölçekli Sınavlarda Türkiye'nin Matematik Başarısını Arttırabilmek İçin Bir Model Önerisi: Bilişsel Tanıya Dayalı İzleme Modelinin Etkililiği
Başokçu, Oğuz Tahsin; Bardakçı, Vefa; Çakıroğlu, Erdinç; Öğretmen, Tuncay; Yurdakul, Bünyamin; Akyüz, Gözde(2018)
Bu projenin temel amacı, Uluslararası geniş ölçekli sınavlarda (PISA, TIMSS vb.) Türkiye?ninmatematik başarısını arttırabilmek için ortaöğretim 6. sınıf matematik dersindeki alan bilgisi vebilişsel süreç becerilerinin bir arada ölçülebilmesine dayalı ölçme araçları tasarlamak,öğrencilerin bu bilgi ve becerilere sahip olma düzeylerini etkili istatistiksel yöntemlerlebelirlemek, belirlenen öğrenme yetersizlikleri ve kaynakları konusunda öğretmen veöğrencilere geribildirimler sunarak başarının gelişimini izlem...
Sosyal Ağların Eğitime Etkisinin 3-Ö (Öğretim-Öğretmen-Öğrenci) Boyutuyla İncelenmesi
Delialioğlu, Ömer; Aşkun, Cengiz Savaş(2015-12-31)
Önerilen araştırmanın amacı sosyal ağların öğretim-öğretmen-öğrenci boyutuyla bütünsel olarak ele alıp incelemek ve bu ortamların eğitimi nasıl etkilediğini anlamaktır. Elde edilecek bulgulara dayanarak öğretmenlere bu ortamları derslerinde nasıl kullanabilecekleriyle ilgili yöntemler sunmak ve hem öğretmen hem de öğrencilere karşılaşabilecekleri olası sorunlarla ilgili pro-aktif çözüm önerileri sunmaktır.
Üniversitede Derslerde Verilen Dönüte Yönelik Öğrencilerin Görüşlerinin İncelenmesi
Çapa Aydın, Yeşim(2017-12-31)
Önerilen araştırma projesinin amacı, farklı bölümlerden üniversite öğrencilerinin derslerde değerlendirme süresinde/sonunda verilen dönüte yönelik algılarının ve bu algıları etkileyen faktörlerin incelenmesidir. Geliştirilecek anket, Üniversitemizdeki yaklaşık 400 öğrenciye uygulanacaktır. Ankette, katılımcıların profilini çıkarmak amaçlı demografik bilgilerin sorulduğu bölüme ek olarak, katılımcılara dönütün tanımı, etkili dönüt algısı, etkili dönüt format tercihleri (bireysel veya grup; yüz yüze veya yazı...
Bilinçli-farkındalık (mindfulness) temelli psiko-eğitim programının öğrencilerin matematik kaygısı, tutumları ve öz yeterlikleri üzerindeki etkisi
Aydın, Utkun; Taylan, Didem Rukiye; Atalay, Zümra; Bulgan, Gökçe; Özgülük, Burcu S.(2017)
Bu çalışmanın amacı ortaokul öğrencilerinin matematik kaygılarını azaltmak,özyeterliklerini artırmak ve matematik dersine karşı olan tutumlarını olumlu yöndegeliştirmek amacıyla hazırlanmış olan bilinçli-farkındalık temelli psiko-eğitim programının etkililiğini test etmektir. Araştırmanın katılımcıları 11-13 yaş aralığındaki beşinci, altıncı ve yedinci sınıf öğrencilerinden oluşmuştur. Araştırma 3 basamakta gerçekleştirilmiştir. Çalışma 1, Bilinçli Farkındalık-Temelli Özyeterlik Ölçeği-Yenilenmiş (BFTÖÖ- Y)...
Citation Formats
Y. Kılıçaslan, Ü. Y. Gürel, B. Z. Alpan, and M. Taşdemir, “Eğitim Dili Olarak İngilizcenin Okuldan İşe Geçişe, Kazanca ve Göçe Etkisi,” 2018. Accessed: 00, 2020. [Online]. Available: https://app.trdizin.gov.tr/publication/project/detail/TVRnd05UazU.