Eğitim Dili Olarak İngilizcenin Okuldan İşe Geçişe, Kazanca ve Göçe Etkisi

2018
Kılıçaslan, Yılmaz
Gürel, Üçdoğruk Yeşim
Alpan, Başak Zeynep
Taşdemir, Murat
Bu çalışmanın amacı, lisans eğitiminde eğitim dili olarak İngilizce?nin mezunların işbulmasına, kazanca ve göçe etkisini ortaya çıkarmaktır. Bu konu Türkiye?de bu kapsamdadaha önce araştırılmamıştır. Dahası, Amerika ve İngiltere gibi gelişmiş ülkelerde de bukonuda herhangi bir araştırma yapılmamıştır. Çünkü bu ülkelerde anadil dışında bir dildeiktisat ve işletme lisans eğitimi yoktur. Bu yüzden, bu çalışmanın ürettiği bulguların literatürekatkısının oldukça önemli olduğunu düşünüyoruz. Bu araştırmada, mezunların iş bulma, ücretve göç dinamiklerindeki farklılıkları birincil veri kullanarak inceliyoruz. Analizlerde kullanılanbirincil verileri, Anadolu Üniversitesi, Eskişehir ile Dokuz Eylül Üniversitesi, İzmir iktisat veişletme bölümlerinden son 13 yılda (2005-2017) mezun olmuş 1325 birey ile yaptığımızanketler ile elde ettik. Bu aslında popülasyonun %15?ine tekabül ediyor. Bulgularımız şöyleözetlenebilir: Bulgularımız eğitim dili İngilizce olan bölümlerden mezun olanların ilk işleriniTürkçe bölümlerden mezun olanlara göre ortalama olarak üç ay önce bulduklarınıgöstermektedir. Ortalaması 3?ten yüksek olan mezunların ilk işlerini daha kısa bir zamandabulma ihtimali ortalaması 2 ile 2,5 arasında olan mezunlardan daha yüksektir. Üniversiteeğitimleri sırasında çalışan ya da staj yapan bireylerin mezuniyet sonrası istihdam edilmeihtimalleri çok daha yüksektir. İngilizce bölüm mezunlarının maaşının, eğitim dilinin Türkçeolduğu bölümlerden mezun olanların maaşından %40 daha fazla olduğunu bulunmuştur. Bumaaş farkı birey-spesifik özellikler dikkate alındığında %20?ye düşmektedir. Son olarak, buçalışmada, lisans eğitimini İngilizce olarak alan mezunların göç etme eğilimleri anlamlı birşekilde daha yüksek bulunmuştur.
Citation Formats
Y. Kılıçaslan, Ü. Y. Gürel, B. Z. Alpan, and M. Taşdemir, “Eğitim Dili Olarak İngilizcenin Okuldan İşe Geçişe, Kazanca ve Göçe Etkisi,” 2018. Accessed: 00, 2020. [Online]. Available: https://app.trdizin.gov.tr/publication/project/detail/TVRnd05UazU.