Kapsayıcı eğitime yönelik tutum ölçeğinin geliştirilmesi: Geçerlik ve güvenirlik çalışması.

2020-12-28
Taneri, Pervin Oya
Altunoğlu, Asu
Avcı, Esat
Aşiret, Semih
Kapsayıcı eğitim, eğitimin temel bir insan hakkı olduğu kabulünden yola çıkarak, hiçbir öğrencinin cinsiyet, engellilik, farklı bir ırk, din ya da etnik alt gruba mensup olmak, kent yoksulu olmak, cinsel yönelim ya da vatandaş olmamak (sığınmacı, mülteci, göçmen) gibi bir farklılığa ya da istisnai duruma dayalı olarak sistematik dışlanma pratiklerine maruz kalmaması için ortaya atılan bir kavramdır. Çoğunlukla, engellilere yönelik katılımın önündeki yasal ve fiziki engelleri kaldırmak olarak algılanan ve öğrenme süreçlerine yönelik engellere odaklanılmadığı için diğer bireysel farklılığa sahip grupları ihmal eden bir kapsayıcılık anlayışı yerine, bütün öğrenme farklılıklarını ve engellerini içine alan daha kapsayıcı bir anlayışa ve öğretmen tutumlarını ortaya koyan geçerli ve güvenilir bir ölçme aracına ihtiyaç vardır. Kapsayıcı Eğitime Yönelik Öğretmen Tutum Ölçeğinin (KEYÖT) deneme formu 68 Likert tip maddeden oluşmaktadır. Ölçeğin kapsam geçerliği bağımsız hakemler tarafından kontrol edilmiş ve yapı geçerliği açımlayıcı faktör analizi kullanılarak incelenmiştir. Geliştirilen ölçeğin, kapsayıcı eğitimle ilgili yapılacak çalışmalarda öğretmen tutumlarının belirlenmesine ve bu konudaki olumsuz tutumların ortadan kaldırılmasına hizmet etmesi beklenmektedir.

Suggestions

Fen Bilgisi Öğretmen Adaylarının Sözde Bilim Doğası Ve Evrim Teorisine Yönelik Algıları Üzerine Bir Çalışma.
Çakıroğlu, Jale; Öztekin, Ceren; Metin, Duygu(2013-12-31)
Amaç: Bu araştırmanın amacı, fen bilgisi öğretmen adaylarının sahip oldukları sözde-bilimsel inançları belirlemek ve bu sözde-bilimsel inançların öğretmen adaylarının demografik özelliklerine, bilimin doğası algılarına ve evrim teorisine yönelik eğilimlerine (bilgi ve tutum) göre nasıl değişiklik gösterdiğini araştırmaktır. Örneklem: Çalışmanın örneklemini, çeşitli üniversitelerin Eğitim Fakültesi, İlköğretim bölümünde öğrenim gören fen bilgisi öğretmen adayları oluşturması planlanmaktadır. Yöntem: Araştı...
Bilgi ve iletişim teknolojilerinin eğitim fakültelerindeki durumu Dekanların görüşleri
Göktaş, Yüksel; Yıldırım, Zahide; Yıldırım, İbrahim Soner (2008-01-01)
Bu çalışmada, eğitim fakültelerindeki bilgi ve iletişim teknolojileriyle (BİT) ilgili kaynakları, bu kaynaklardan fakültelerde nasıl yararlanıldığını, bu konudaki hizmetiçi eğitimleri ve planlamaları, konuyla ilgili fakültelerin fiziksel ve insan gücü yeterliliğini, karşılaşılan önemli zorlukları ve bu zorlukların üstesinden nasıl gelinebileceğine ilişkin çözüm önerileriyle ilgili anket bulguları sunulmaktadır. Çalışmanın verileri Türkiye’deki öğrencisi olan 63 eğitim fakültesinin 51’inin dekanlarından anke...
EFL instructors’ perceptions about teaching, social, and cognitive presences in online EFL classes after the outbreak of the COVID-19
Sütcü, Halime Feyza; Savaş, Perihan; Department of English Language Teaching (2021-8)
The current study aimed to investigate the EFL instructors’ perceptions about teaching, social, and cognitive presences in online classes after the outbreak of the COVID-19 pandemic within the CoI (Community of Inquiry) framework. Adopting a mixed methods design, the study had two basic tools, which are an online survey having a Likert Scale and online group interviews. In the first phase which was the quantitative stage, 72 EFL instructors participated and filled in the CoI questionnaire, which consists of...
Kimlik ve Yoksunluk: Ana Muhalefet Partisi Destekçileri Örnekleminde Senaryolar Yardımıyla Aşırı Grup-Yanlısı Davranışları İnceleme
Özdemir, Fatih; Özkan, Türker (null; 2018-11-17)
Amaç: Mevcut çalışma, neden bazı kişiler iç-grup üyeleri için kendi yaşamını feda etmeye razı olma gibi aşırı grup-yanlısı davranışlarda bulunuyor sorusunu anlamlandırmayı ve sosyal kimlik, kimlik kaynaşımı ve göreli yoksunluk kuramlarını kullanarak kişilerin yerel iç-grup (Cumhuriyet Halk Partisi destekçileri), geniş iç-grup (Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları) ve yerel dış-gruplar (Adalet ve Kalkınma Partisi, Halkların Demokratik Partisi ve Milliyetçi Hareket Partisi...
The Relationship between parent-child characteristics and child outcomes: mediator role of emotion-related socialization behaviors
Gölcük, Merve; Kazak Berument, Sibel; Department of Psychology (2020)
The purpose of the current study was to investigate the mediator role of emotion-related socialization behaviors (supportive and non-supportive reactions) in the relationships between child temperamental characteristics (anger/frustration and perceptual sensitivity), maternal personality traits (Agreeableness and Openness-to- experience), maternal autonomous-related self-construal and the child outcomes of emotion regulation and theory of mind. In addition, the study aimed to examine the cross-lagged relati...
Citation Formats
P. O. Taneri, A. Altunoğlu, E. Avcı, and S. Aşiret, “Kapsayıcı eğitime yönelik tutum ölçeğinin geliştirilmesi: Geçerlik ve güvenirlik çalışması.,” 2020, Accessed: 00, 2021. [Online]. Available: https://hdl.handle.net/11511/82063.