Regresyon Model Parametrelerinin Belirsizliği Altında Tasarım Optimizasyonu için Etkileşimli Bir Yaklaşım

2018-06-26
Özateş Gürbüz, Melis
Köksal, Gülser
Köksalan, Murat Mustafa
Bu çalışmada, iki yanıtlı ürün ve süreç parametrelerinin tasarım optimizasyonu için, karar vericinin tercihlerini dikkate alan ve regresyon ile elde edilen yanıt yüzey model parametrelerine bağlı belirsizliği gözeten etkileşimli bir yaklaşım geliştirilmiştir. Bu problemde amaç, yanıtlar arasındaki ortak varyansı ve yanıt ortalamalarının hedef değerlerine uzaklığını en aza indirecek ürün vesüreç parametre değerlerini belirlemektir. Matematiksel modellerde, tahmini yanıt varyansları ve tahmini yanıt ortalamaları için deneysel veriye dayalı ağırlıklı en az kareler regresyon modelleri gibi fonksiyonlar kullanılmıştır. Bu modellerdeki tahmin hataları çözüm kalitesini etkilemekte ve çözüm sürecinde bunun dikkate alınması gerekmektedir. Karar verici ile etkileşim, sunulan aday çözümlerin güven, tahmin ve spesifikasyon bölgelerinin görselleri gibi çeşitli performans değerlendirme araçları ile desteklenmektedir. Bu sayede karar verici, her adımda aday çözümlerin kalitesi ve uygulamadaki performanslarına ilişkin bilgi edinmektedir. Karar vericinin yönlendirmelerine göre takip edilen çözüm arama sürecine problem analisti dahil edilmiştir.Analist, her etkileşim basamağında, karar vericinin sözlü tercih bilgilerini operasyonel denklemlerle destekleyerek çözüm uzayını sistematik bir şekilde tarar ve karar vericinin tercihlerine uyumlu olabilecek seçenekleri bulup karar vericiye sunar. Bu süreç, karar verici için tatminkar bir çözüme ulaşılana kadar devam eder. Çalışmada geliştirilen yaklaşım literatürde sıkça kullanılan bir örnek problem üzerinde gösterilmiştir.

Suggestions

Titreşim tabanlı bir mekanik kızılötesi duyarga ve bunu kullanan bir kızılötesi görüntüleme yöntemi
Azgın, Kıvanç (Türk Patent Enstitüsü, 2013)
Buluş, bir ya da birden fazla tınlaşan piksel yapısına, ve tınlaşan piksellerin mekanik rezonansı aracılığıyla gelen kızılötesi ışınımın ölçülmesi için bir kızılötesi görüntüleme yöntemine sahip, titreşim tabanlı bir mekanik KÖ duyarga ile ilgilidir
Tasarımda Bir Veri Toplama Aracı Olarak Cultural Probes Yönteminin İncelenmesi
Merzalı Çelikoğlu, Özge; Timur Öğüt, Şebnem; Krippendorf, Klaus (Orta Doğu Teknik Üniversitesi Mimarlık Fakültesi; 2016)
Bu bildiride, tasarımda kullanıcı verisi elde etmede cultural probes yönteminin uygulanması ve bu şekilde elde edilen verinin tasarımcılar tarafından değerlendirilmesine ilişkin yürütülmüş olan araştırmanın ilk bölümü sunulmaktadır. Kuramsal olarak cultural probes yönteminin örtülü gözlem yöntemleriyle olan ilişkisi tartışılmış ve bu bağlamda kullanıcıların gönüllü olarak katıldığı bir ampirik çalışma yürütülmüştür. Çalışma sonucunda elde edilen bulgular ile tasarımda kullanıcı araştırmalarında cultural pro...
Üniversite Öğrencilerinin Bilişsel Duygu DüzenlemelerininDemografik Değişkenler Açısından İncelenmesi
Sarıcı, Hasan (2019-10-01)
Bu araştırmada, üniversite öğrencilerinin bilişsel duygu düzenlemelerinin cinsiyet, yaş, anne-baba eğitim durumu, ekonomik durum, barınma türü, kardeş sayısı, doğum sırası ve en uzun süre ikamet edilen yer değişkenleri açısından incelenmesi amaçlanmıştır. Araştırmanın çalışma grubunu 2017-2018 eğitim öğretim yılında Bülent Ecevit Üniversitesi’nin farklı fakültelerinde öğrenim gören 652 üniversite öğrencisi oluşturmaktadır. Araştırmanın verileri, Onat ve Otrar (2010), tarafından geliştirilen “Bilişsel Duygu ...
Ebeveyn Gelişim Görüşmesi Üzerinden Yapılan Yansıtıcı İşleyiş Kodlama Sisteminin Psikometrik Özellikleri
Besiroğlu, Burcu; Halfon, Sibel (Orta Doğu Teknik Üniversitesi (Ankara, Turkey), 2021-6-28)
Ebeveynin yansıtıcı işleyişi kendisi, çocuğu ve ikisi arasındaki ilişkiye dair zihin durumları hakkında düşünebilme, bunları birbirine bağlayabilme ve etkilerini tahmin etme becerisidir. Bu çalışmada, Ebeveyn Gelişim Görüşmesi üzerinden yapılan yansıtıcı işleyiş kodlama sisteminin psikometrik özellikleri incelenmiştir. Çalışmaya bir üniversite kliniğinde psikoterapi hizmetine başvurmuş 115 anne (Ortyaş = 36.01 yaş, SS = 4.96) ve çocukları (Ortyaş = 6.99 yaş, SS = 2.09, %41.7 kız) katılmıştır. Ebeveynlerle E...
Performance comparison of brbfs designed using different response modification factors
Güner, Tuğberk; Topkaya, Cem; Department of Civil Engineering (2020-9)
In this study, buckling restrained braced frames (BRBFs) designed with various response modification factors were examined by numerical analysis and their performances were compared using the next-generation performance assessment approach. Three, six, and nine-story archetypes (low to medium-rise) with response modification factors in the range of 1 to 8 were designed using ASCE7-16, AISC 341-16, and AISC 360-16 specifications. A total of 24 archetypes were analyzed using nonlinear dynamic analysis procedu...
Citation Formats
M. Özateş Gürbüz, G. Köksal, and M. M. Köksalan, “Regresyon Model Parametrelerinin Belirsizliği Altında Tasarım Optimizasyonu için Etkileşimli Bir Yaklaşım,” 2018, Accessed: 00, 2021. [Online]. Available: https://docplayer.biz.tr/89825158-Bildiriler-kitabi-38-yoneylem-arastirmasi-endustri-muhendisligi-ulusal-kongresi-yaem-haziran-2018-eskisehir.html.