Titreşim tabanlı bir mekanik kızılötesi duyarga ve bunu kullanan bir kızılötesi görüntüleme yöntemi

2013
Buluş, bir ya da birden fazla tınlaşan piksel yapısına, ve tınlaşan piksellerin mekanik rezonansı aracılığıyla gelen kızılötesi ışınımın ölçülmesi için bir kızılötesi görüntüleme yöntemine sahip, titreşim tabanlı bir mekanik KÖ duyarga ile ilgilidir

Suggestions

Zamana bağlı magnetohidrodinamik akış probleminin pertürbe edilmiş sınıra sahip dikdörtgen kanal kesitinde sınır elemanları metodu ile çözümü
Bozkaya, Canan; Tezer, Münevver(2018-12-31)
Bu projede, zamana bağlı Magnetohidrodinamik (MHD) problemleri, pertürbe edilmiş sınıra sahip dikdörtgen bir kesitte sınır elemanları metodu ile çeşitli iletkenlik koşulları için farklı temel çözümler kullanılarak çözülecek ve elde edilen sonuçlar karşılaştırılacaktır. Magnetohidrodinamik denklemleri, viskoz, sıkıştırılamayan ve elektrik ileten sıvıların akışı ve manyetik alanlarla arasındaki etkileşimin sonucunda ortaya çıkmaktadır. Proje kapsamında, birbirine bağlı magnetohidrodinamik denklemleri öncelikl...
Regresyon Model Parametrelerinin Belirsizliği Altında Tasarım Optimizasyonu için Etkileşimli Bir Yaklaşım
Özateş Gürbüz, Melis; Köksal, Gülser; Köksalan, Murat Mustafa (null; 2018-06-26)
Bu çalışmada, iki yanıtlı ürün ve süreç parametrelerinin tasarım optimizasyonu için, karar vericinin tercihlerini dikkate alan ve regresyon ile elde edilen yanıt yüzey model parametrelerine bağlı belirsizliği gözeten etkileşimli bir yaklaşım geliştirilmiştir. Bu problemde amaç, yanıtlar arasındaki ortak varyansı ve yanıt ortalamalarının hedef değerlerine uzaklığını en aza indirecek ürün vesüreç parametre değerlerini belirlemektir. Matematiksel modellerde, tahmini yanıt varyansları ve tahmini yanıt or...
Köprü yan ayağı uzunluğunun akım karakteristiklerine ve taban oyulmasına etkisi
Göğüş, Mustafa; Köken, Mete(2011-02-28)
Bu çalışma dikdörtgen kesitli ve sabit eğimli düz bir kanala yerleştirilen farklı uzunluklardaki (L a ) dairesel burunlu köprü yan ayağı etrafında oluşan akım yapılarının farklı oyulma safhalarında deneysel ve sayısal olarak incelenmesini içermektedir. Köprü ayaklarında ve köprü yan ayakları etrafında oluşan atnalı döngü sistemi bu bö lgede oyulmaya etki etmektedir . Zaman içersinde yoğun yapısal değişiklik gösteren atnalı döngü sistemi kimi durumlar...
Design, simulation, and measurement of near-zero-index shells for electromagnetic beam generation
Eriş, Özgür; Ergül, Özgür Salih; Department of Electrical and Electronics Engineering (2021-9-06)
In this study, design and simulation of three-dimensional (3D) shell structures, which generate directional radiation patterns from isotropic sources, with near-zero-index (NZI) characteristics, as well as their realizations via low-cost 3D printing are presented. Throughout the design process of NZI beam generators, both homogenized structures, in which near-zero relative permittivity and/or permeability values are enforced, and actual models involving periodic arrangements of dielectric rods are examined....
Silindir Yapılar Çevresinde Akım Koşulları ve Oyulma Süreçlerinin Sayısal Modellenmesi
Baykal, Cüneyt; Fuhrman, David R; Jacobsen, Niels G; Fredsoe, Jorgen (2014-11-09)
Bu çalışmada deniz tabanına dik olarak yerleştirilmiş silindirik bir yapı çevresinde sabit akım koşulları altında oluşan hidrodinamik ve morfolojik değişimler üç-boyutlu hesaplamalı akışkanlar dinamiği yöntemleri ile çalışılmıştır. Çalışmada kullanılan sayısal modelde Reynolds-ortalamalı Navier Stokes denklemleri, k-omega türbülans modeli ile birlikte 3 boyutlu olarak çözülmekte, çözümlenen girdap kopması, sediman taşınımı (tabanda ve askıda) ve taban morfolojisi değişimi ile silindir çevresinde zaman içind...
Citation Formats
K. Azgın, “Titreşim tabanlı bir mekanik kızılötesi duyarga ve bunu kullanan bir kızılötesi görüntüleme yöntemi,” 00, 2013.