Üniversite Öğrencilerinin Bilişsel Duygu DüzenlemelerininDemografik Değişkenler Açısından İncelenmesi

2019-10-01
Bu araştırmada, üniversite öğrencilerinin bilişsel duygu düzenlemelerinin cinsiyet, yaş, anne-baba eğitim durumu, ekonomik durum, barınma türü, kardeş sayısı, doğum sırası ve en uzun süre ikamet edilen yer değişkenleri açısından incelenmesi amaçlanmıştır. Araştırmanın çalışma grubunu 2017-2018 eğitim öğretim yılında Bülent Ecevit Üniversitesi’nin farklı fakültelerinde öğrenim gören 652 üniversite öğrencisi oluşturmaktadır. Araştırmanın verileri, Onat ve Otrar (2010), tarafından geliştirilen “Bilişsel Duygu Düzenleme Ölçeği”, ve araştırmacı tarafından geliştirilen “Kişisel Bilgi Formu” ile toplanmıştır. Bilişsel Duygu Düzenleme Ölçeğinin bu çalışmadaki geçerlilikleri ölçmek üzere faktör analizi yapılmış ve faktör yapıları beklenilen dağılımı göstermiştir. Bilişsel Duygu Düzenleme Ölçeğinin Cronbach alfa güvenirlik katsayısı α=,784 olarak hesaplanmıştır. Verilerin analizinde, IBM SPSS programı kullanılmıştır. Elde dilen verilerin analizinde yüzde, frekans, aritmetik ortalama, standart sapma, bağımsız örneklem t testi ve tek yönlü varyans analizi kullanılmıştır. Yapılan analizler sonucunda, demografik değişkenler arasında yalnızca yaş değişkenine göre uyumlu bilişsel duygu düzenlemede anlamlı bir farklılaşma tespit edilmiş, diğer değişkenlere göre anlamlı bir farklılaşma tespit edilmemiştir.
Journal of Multidisciplinary Studies in Education

Suggestions

Üniversite Öğretim Üyelerinin Internet Üzerinden Eğitim Konusundaki Görüşleri
Kılıç, Eylem; Baran, Bahar; Bakar Çörez, Ayşegül; Çağıltay, Kürşat; Konukseven, Erhan İlhan; Yalabık, Neşe; Toroslu, İsmail Hakkı (2006)
Bu araştırmanın amacı, Türkiye’deki bazı üniversitelerde görev yapan öğ- retim üyelerinin Internet üzerinden eğitim hakkında görüş ve önerilerini, derslerinde teknolojiyi kullanmalarına ilişkin mevcut durumlarını ve çev- rim içi ders geliştirme tecrübelerini ortaya çıkartmaktır. Araştırma, 2003- 2004 öğretim yılında, Orta Doğu Teknik Üniversitesi’nden 126, Mersin Ü- niversitesi’nden 108, Zonguldak Karaelmas Üniversitesi’nden 41 ve Kocaeli Üniversitesi’nden 398 öğretim üyesinin katılımıyla gerçekleştirilmişt...
Üniversite öğrencilerinde sosyal aidiyet ile umut düzeyi, yaşam doyumu, yalnızlık arasındaki ilişki
Demir, Ayhan Gürbüz(2015-12-31)
Bu projede Hagerty & Patusky (1995)’nin geliştirmiş olduğu “The Sense of Belonging Instrument” ölçeğinin Türkçe’ye uyarlaması yapılarak, sosyal aidiyet ile umut düzeyi, yaşam doyumu, yalnızlık arasındaki ilişkiye bakılacaktır.
The Relationship between parent-child characteristics and child outcomes: mediator role of emotion-related socialization behaviors
Gölcük, Merve; Kazak Berument, Sibel; Department of Psychology (2020)
The purpose of the current study was to investigate the mediator role of emotion-related socialization behaviors (supportive and non-supportive reactions) in the relationships between child temperamental characteristics (anger/frustration and perceptual sensitivity), maternal personality traits (Agreeableness and Openness-to- experience), maternal autonomous-related self-construal and the child outcomes of emotion regulation and theory of mind. In addition, the study aimed to examine the cross-lagged relati...
EFL instructors’ perceptions about teaching, social, and cognitive presences in online EFL classes after the outbreak of the COVID-19
Sütcü, Halime Feyza; Savaş, Perihan; Department of English Language Teaching (2021-8)
The current study aimed to investigate the EFL instructors’ perceptions about teaching, social, and cognitive presences in online classes after the outbreak of the COVID-19 pandemic within the CoI (Community of Inquiry) framework. Adopting a mixed methods design, the study had two basic tools, which are an online survey having a Likert Scale and online group interviews. In the first phase which was the quantitative stage, 72 EFL instructors participated and filled in the CoI questionnaire, which consists of...
Üniversite Öğrencilerinin Ders Sırasında Öğretim Amacı Dışında Mobil Telefon Kullanımına Etki Eden Faktörlerin İncelenmesi
ŞUMUER, EVREN; GEZGİN, DENİZ MERTKAN; Yıldırım, İbrahim Soner (2018-12-01)
Bu çalışmanın amacı, üniversite öğrencilerinin ders sırasında öğretim amacı dışında mobil telefon kullanımının nomofobi düzeyi, kullanılan sosyal medya sayısı, genel not ortalaması ve cinsiyet değişkenleri tarafından ne düzeyde yordandığını incelemektir. Yordayıcı korelasyon araştırma yönteminin kullanıldığı bu çalışmadaki veriler, Türkiye’deki dört devlet üniversitesinin eğitim fakültesinde öğrenim gören 423 üniversite öğrencisinden anket formu kullanılarak toplanmıştır. Standart çoklu regresyon analizi so...
Citation Formats
H. Sarıcı, “Üniversite Öğrencilerinin Bilişsel Duygu DüzenlemelerininDemografik Değişkenler Açısından İncelenmesi,” Journal of Multidisciplinary Studies in Education, pp. 23–38, 2019, Accessed: 00, 2021. [Online]. Available: https://dergipark.org.tr/tr/download/article-file/832203.