Üniversite Öğrencilerinin Bilişsel Duygu DüzenlemelerininDemografik Değişkenler Açısından İncelenmesi

2019-10-01
Sarıcı, Hasan
Tagay, Özlem
Bu araştırmada, üniversite öğrencilerinin bilişsel duygu düzenlemelerinin cinsiyet, yaş, anne-baba eğitim durumu, ekonomik durum, barınma türü, kardeş sayısı, doğum sırası ve en uzun süre ikamet edilen yer değişkenleri açısından incelenmesi amaçlanmıştır. Araştırmanın çalışma grubunu 2017-2018 eğitim öğretim yılında Bülent Ecevit Üniversitesi’nin farklı fakültelerinde öğrenim gören 652 üniversite öğrencisi oluşturmaktadır. Araştırmanın verileri, Onat ve Otrar (2010), tarafından geliştirilen “Bilişsel Duygu Düzenleme Ölçeği”, ve araştırmacı tarafından geliştirilen “Kişisel Bilgi Formu” ile toplanmıştır. Bilişsel Duygu Düzenleme Ölçeğinin bu çalışmadaki geçerlilikleri ölçmek üzere faktör analizi yapılmış ve faktör yapıları beklenilen dağılımı göstermiştir. Bilişsel Duygu Düzenleme Ölçeğinin Cronbach alfa güvenirlik katsayısı α=,784 olarak hesaplanmıştır. Verilerin analizinde, IBM SPSS programı kullanılmıştır. Elde dilen verilerin analizinde yüzde, frekans, aritmetik ortalama, standart sapma, bağımsız örneklem t testi ve tek yönlü varyans analizi kullanılmıştır. Yapılan analizler sonucunda, demografik değişkenler arasında yalnızca yaş değişkenine göre uyumlu bilişsel duygu düzenlemede anlamlı bir farklılaşma tespit edilmiş, diğer değişkenlere göre anlamlı bir farklılaşma tespit edilmemiştir.

Citation Formats
H. Sarıcı and Ö. Tagay, “Üniversite Öğrencilerinin Bilişsel Duygu DüzenlemelerininDemografik Değişkenler Açısından İncelenmesi,” Journal of Multidisciplinary Studies in Education, vol. 3, pp. 23–38, 2019, Accessed: 00, 2021. [Online]. Available: https://dergipark.org.tr/tr/download/article-file/832203.