Kalite ve kurumsal sosyal sorumluluk bağlamında yükseköğretim kurumları

2020-02-28
Koçak, Rahime Dilek
Erden, Nazif Kutay
Aşcı, Hatice Bahar
Belirsizliklerin teknolojik gelişmelerden aldığı destek, daha karmaşık bir dünyada yaşanmasına sebep olmaktadır. Toplumun bir dizi değişim ile karşı karşıya kaldığını görmemek mümkün değildir. Değişimin önemli bir etkeni olan gelişimde ise bilginin rolünü yadsıyamayız. Bilginin bir üretim ve gelişim ayağı olan üniversitelerin, toplumun ihtiyaçlarına yönelik bir yükseköğretim sistemine dönüştürülmesi son derece büyük önem arz etmektedir. Üniversitelerin eğitim ve öğretim faaliyetleri dışında da yüklendikleri görev ve sorumlulukları yer almaktadır. Bu açıdan bakıldığında üniversitelerin bir diğer görevi de toplumdaki sorunlara çözüm sunmak veya çözümlere paydaş olmaktır. Günümüzde teknolojik yeniliklerin hızlanması ile gelişen sanayileşme ve ekonomik gelişmeler, kişilere ve toplum yaşamına değer katmakla birlikte birtakım olumsuzluklar ortaya çıkarmaktadır. Bu olumsuzluklar arasında doğal çevremizin kirlenmesi, canlıların toksine maruz kalması, insanların sağlık açısından güvensiz ortamlarda çalışmaları ve örgütsel yaşam içinde birtakım ayrımcılıkların yaşanması sayılabilir. Olumsuzlukların ortadan kaldırılması, önlenmesi veya telafisi için de Üniversitelerin üzerine düşen bazı görevler bulunmaktadır. Toplum faydası için yerine getirmesi gereken bu görevler Kurumsal Sosyal Sorumluluk çerçevesinde değerlendirilebilir. Toplumsal refah maksimizasyonunu hedefleyen kalite vizyonu, sosyal sorumluluk kavramının gelişimindeki etken anlayışın temelini oluşturmaktadır. Bu sebeple; kalite ve sosyal sorumluluk kavramları birbirilerinden ayrı iki kavram olsalar da sürdürülebilirlik açısından bakıldığında özünde birbirlerine bağlı kavramlardır. Dolayısıyla Yüksek Öğretim Kurumları, bireylerin özgür ve aktif katılımını teşvik ve motive etmeli ve fiziksel ve zamansal ortamlarındaki sorunlara yeni bir yaklaşım geliştirmelerini sağlayacak araçlarla donatılmalıdır. Bu çalışma da bu bağlantıyı, dünyadaki örnekleri üzerinden açıklamayı ve ülkemiz üniversitelerine öneriler sunmayı hedeflemektedir. Uncertainties are supported by technological developments, leading to a more complex world. It is not possible to see that society is facing a series of changes. We cannot deny the role of knowledge in development, which is an important factor of change. It is of utmost importance that universities, which are a pillar of production and development of knowledge, become a higher education system for the needs of society. Besides the education and training activities of the universities, they have duties and responsibilities. From this point of view, another task of universities is to provide solutions to the problems in the society or to be a stakeholder in the solutions. Nowadays, industrialization and economic developments developing with the acceleration of technological innovations add value to individuals and community life, but also create some negativities. These negativities include pollution of our natural environment, exposure to toxins of living beings, people working in unsafe environments in terms of health and experiencing some discrimination in organizational life. There are also some duties of the Universities to eliminate, prevent or compensate for the negativities. The tasks that must be fulfilled for the benefit of society can be evaluated within the framework of Corporate Social Responsibility. Quality vision, which aims to maximize social welfare, forms the basis of the effective understanding of the concept of social responsibility. Therefore; although the concepts of quality and social responsibility are separate from each other, in terms of sustainability, they are essentially interdependent concepts. Therefore, Higher Education Institutions should encourage, motivate the free and active participation of individuals, and be equipped with the tools to enable them to develop a new approach to the problems in their physical and temporal environments. This study aims to explain this connection through examples in the world and to make suggestions to the universities of our country. Keywords: Quality, Corporate Social Responsibility, Higher Education Institutions.
II.Uluslararası Akademik Araştırmalar Kongresi (17 - 19 Şubat 2020)

Suggestions

İntihara ilişkin psikanalitik kuramlar: Freud ve sonrası
Canbolat, Fazilet; Gençöz, Tülin (Türkiye Psikiyatri Derneği, 2019-01-01)
İntihar kavramının Freudyen ve neo-Freudyen bağlamda nasıl ele alındığını aktaran bir kitap bölümüdür. (It is a book chapter that conveys how the concept of suicide is handled in Freudian and neo-Freudian context.)
İntihara İlişkin Psikanalitik Kuramlar: Lacan
Canbolat, Fazilet; Gençöz, Faruk (null, Türkiye Psikiyatri Derneği, 2019-01-01)
Öznenin gelişimi, ölüm itkisi, eyleme dökme, eyleme geçiş gibi kavramlarla intihar olgusunun Lacanyen kuram içerisinde değerlendirildiği bir kitap bölümüdür. (It is a book chapter in in which the phenomenon of suicide is evaluated within the Lacanian theory by concepts such as the development of the subject, the death drive, acting out, and passage to the act.)
FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ/LİSANSÜSTÜ TEZ PROJESİ
Aydınol, Mehmet Kadri(2016-12-31)
LİTYUM İYON BATARYALARINDA Lİ(Nİ-CO-AL) OKSİTLERİNİN KATOT MALZEMESİ OLARAK ULTRASONİC SES DALGASI YÖNTEMİYLE ÜRETİLMESİ VE KARAKTERİZASYONU
Hareket Kısıtlı Sistemlerde Viskoz ve Coulomb Sürtünme Tanılaması
Yerlikaya, Ümit; Balkan, Raif Tuna (null; 2017-07-05)
Bu çalışmada hareket kısıtlamaların olduğu sistemlerde viskoz ve Coulomb sürtünmelerin tanılanması için basit ve ucuz bir yöntem geliştirilmiş ve bu yöntem bir prototip üzerinde denenmiştir. Testler sistemdeki hareket kısıtlamalarına göre farklı hızlar için oluşturulan konum profilleriyle yapılmıştır. Elde edilen verilerle negatif ve pozitif hareket yönlerinde oluşan viskoz ve Coulomb sürtünme parametreleri bulunmaktadır. Geliştirilen yöntemle sistemdeki Coulomb sürtünmenin konuma bağlı olup olmadığı ve kon...
LİTYUM İYON BATARYALARINDA Lİ(Nİ-CO-AL) OKSİTLERİNİN KATOT MALZEMESİ OLARAK ULTRASONİC SES DALGASI YÖNTEMİYLE ÜRETİLMESİ VE KARAKTERİZASYONU
Aydınol, Mehmet Kadri(2017-12-31)
LİTYUM İYON BATARYALARINDA Lİ(Nİ-CO-AL) OKSİTLERİNİN KATOT MALZEMESİ OLARAK ULTRASONİC SES DALGASI YÖNTEMİYLE ÜRETİLMESİ VE KARAKTERİZASYONU
Citation Formats
R. D. Koçak, N. K. Erden, and H. B. Aşcı, “Kalite ve kurumsal sosyal sorumluluk bağlamında yükseköğretim kurumları,” presented at the II.Uluslararası Akademik Araştırmalar Kongresi (17 - 19 Şubat 2020), Bolu, Türkiye, 2020, Accessed: 00, 2021. [Online]. Available: https://hdl.handle.net/11511/82919.