Hareket Kısıtlı Sistemlerde Viskoz ve Coulomb Sürtünme Tanılaması

2017-07-05
Yerlikaya, Ümit
Balkan, Raif Tuna
Bu çalışmada hareket kısıtlamaların olduğu sistemlerde viskoz ve Coulomb sürtünmelerin tanılanması için basit ve ucuz bir yöntem geliştirilmiş ve bu yöntem bir prototip üzerinde denenmiştir. Testler sistemdeki hareket kısıtlamalarına göre farklı hızlar için oluşturulan konum profilleriyle yapılmıştır. Elde edilen verilerle negatif ve pozitif hareket yönlerinde oluşan viskoz ve Coulomb sürtünme parametreleri bulunmaktadır. Geliştirilen yöntemle sistemdeki Coulomb sürtünmenin konuma bağlı olup olmadığı ve konuma bağlı Coulomb sürtünmenin konuma göre değişimi de bulunabilmektedir. Abstract—In this study, a simple and inexpensive method is developed in order to identify viscous and Coulomb frictions in systems with motion limitations. This method is used on a prototype. A series of tests are performed using position profiles with different speeds created according to motion limits in the systems. Using the data obtained from these tests, viscous and Coulomb friction characteristics are identified for both negative and positive motion directions. The method developed can also be used to determine whether the Coulomb friction is position dependent or not and the change of Coulomb friction with the position.

Suggestions

FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ/LİSANSÜSTÜ TEZ PROJESİ
Altıner, Demir(2015-12-31)
ANKARA BASENİNDEKİ JURA/KRETASE SINIRININ BİOSTRATİGRAFİK VE SEKANS STRATIGRAFİSİ VERİLERİYLE BELİRLENMESİ
Kalite ve kurumsal sosyal sorumluluk bağlamında yükseköğretim kurumları
Koçak, Rahime Dilek; Erden, Nazif Kutay; Aşcı, Hatice Bahar (null; 2020-02-28)
Belirsizliklerin teknolojik gelişmelerden aldığı destek, daha karmaşık bir dünyada yaşanmasına sebep olmaktadır. Toplumun bir dizi değişim ile karşı karşıya kaldığını görmemek mümkün değildir. Değişimin önemli bir etkeni olan gelişimde ise bilginin rolünü yadsıyamayız. Bilginin bir üretim ve gelişim ayağı olan üniversitelerin, toplumun ihtiyaçlarına yönelik bir yükseköğretim sistemine dönüştürülmesi son derece büyük önem arz etmektedir. Üniversitelerin eğitim ve öğretim faaliyetleri dışında da yüklendikleri...
İntihara İlişkin Psikanalitik Kuramlar: Lacan
Canbolat, Fazilet; Gençöz, Faruk (null, Türkiye Psikiyatri Derneği, 2019-01-01)
Öznenin gelişimi, ölüm itkisi, eyleme dökme, eyleme geçiş gibi kavramlarla intihar olgusunun Lacanyen kuram içerisinde değerlendirildiği bir kitap bölümüdür. (It is a book chapter in in which the phenomenon of suicide is evaluated within the Lacanian theory by concepts such as the development of the subject, the death drive, acting out, and passage to the act.)
İntihara ilişkin psikanalitik kuramlar: Freud ve sonrası
Canbolat, Fazilet; Gençöz, Tülin (Türkiye Psikiyatri Derneği, 2019-01-01)
İntihar kavramının Freudyen ve neo-Freudyen bağlamda nasıl ele alındığını aktaran bir kitap bölümüdür. (It is a book chapter that conveys how the concept of suicide is handled in Freudian and neo-Freudian context.)
Synthesis and Spectroscopic Study of Pentacarbonyl(η2-tetracyanoethylene) Metal(0) Complexes of the Group 6B Elements
Mour, Ïzzet A.; Özkar, Saim (1994-05-01)
Pentacarbonyl (n2-tetracyanoethylene) metal(O) com plexes o f chrom ium , m olybdenum and tung sten have b een synthesized by the photochem ical reaction o f hexacarbonyl metal(O) with te tra cyanoethylene in tolu en e at room tem perature. TTie com plexes w ere purified by chrom atography and recrystallization, and characterized by UV- visible, IR and 13C N M R spectroscopy. T etra cyanoethylene is sym m etrically bonded to the M (C O )5 unit through its c a rb o n -c a rb o n double bond as an ^ 2-ligand....
Citation Formats
Ü. Yerlikaya and R. T. Balkan, “Hareket Kısıtlı Sistemlerde Viskoz ve Coulomb Sürtünme Tanılaması,” 2017, Accessed: 00, 2021. [Online]. Available: https://hdl.handle.net/11511/82121.