Bilişim Teknolojileri Öğretmen Adaylarının Bölümlerine Yönelik Algısı ODTÜ BÖTE Örneği

2016-04-01
Sevim, Neşe
İslim, Ömer Faruk
Kaplan, Göknur
Bu çalışmanın amacı ODTÜ Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi (BÖTE) bölümünde kayıtlı olan öğrencilerin bölümleri ile ilgili görüşlerinin belirlenmesidir. Bu çalışma kapsamında 68 erkek 64 kadın, toplam 132 öğrencinin bu bölümünü seçme sebepleri, bölüm hakkındaki düşünceleri ve kariyer planları araştırılmıştır. Katılımcıların % 26.5 ini 1. Sınıf, %30.3' ünü 2. Sınıf, %25.8 ini 3. Sınıf ve %23 ünü 4. Sınıf öğrencileri oluşturmaktadır. Veriler 62 sorudan oluşan çevrimiçi anket yardımıyla toplanmıştır. Elde edilen bulgular ışığında, ODTÜ BÖTE bölümündeki öğrencilerin, bu bölümü, seçim esnasında verilen ek puan ve bölüm isminde bilgisayar olması nedeniyle, biraz da zorunlu olarak seçtikleri ortaya çıkmıştır. Öğrenciler, Bilişim Teknolojileri Öğretmenliğinin gereksiz bir meslek olduğunu ve BÖTE bölümünün işlevselliğinin olmadığını düşünmelerine karşın, genel olarak bölümün mesleki anlamda kendilerini geliştirmelerine olanak sağlayan bir bölüm olduğunu ve ülkemizdeki bilişim ve öğretim teknolojileri alanına olumlu katkıları olacağına inandıklarını belirterek gelecekle ilgili karamsar olmadıklarını dile getirmişlerdir
Citation Formats
N. Sevim, Ö. F. İslim, and G. Kaplan, “Bilişim Teknolojileri Öğretmen Adaylarının Bölümlerine Yönelik Algısı ODTÜ BÖTE Örneği,” pp. 439–459, 2016, Accessed: 00, 2021. [Online]. Available: https://hdl.handle.net/11511/83457.