Beliren Yetişkinler İçin Kariyer Arzusu Ölçeği nin Türkçe Uyarlaması Geçerlik ve Güvenirlik Çalışmaları

2015-10-09
Seymenler, Seçil
Siyez, Diğdem Müge
Bu çalışmanın amacı, beliren yetişkinlikte yalnızlık, benlik teorisi ve sosyal görünüş kaygısı arasındaki ilişkileri incelemektir. Araştırmanın hipotezleri şunlardır: (1) Benlik teorisi yalnızlığı negatif ve anlamlı olarak yordamaktadır. (2) .Benlik teorisi sosyal görünüş kaygısını negatif ve anlamlı olarak yordamaktadır. (3) Sosyal görünüş kaygısı yalnızlığı pozitif ve anlamlı olarak yordamaktadır. (4) Benlik teorisi ve yalnızlık arasındaki ilişkiye sosyal görünüş kaygısı aracılık etmektedir. Araştırmanın çalışma grubunu 289 üniversite öğrencisi oluşturmaktadır. Öğrencilerin 199’u kadın, 90’ı erkektir. Yaşları 18 ile 32 arasında değişmektedir. Veriler, Benlik Teorisi Ölçeği, UCLA Yalnızlık Ölçeği ve Sosyal Görünüş Kaygısı Ölçeği kullanılarak toplanmıştır. Veriler basit ve çoklu doğrusal regresyon analizi ile çözümlenmiştir. Regresyon analizi sonuçları, cinsiyet değişkeninin etkisi kontrol edildiğinde, benlik teorisi ve sosyal görünüş kaygısının yalnızlığın toplam varyansına katkısının anlamlı olduğunu göstermektedir. Ayrıca bulgular, benlik teorisi ile yalnızlık arasındaki ilişkide sosyal görünüş kaygısının kısmen aracı olduğuna işaret etmektedir.
Citation Formats
S. Seymenler and D. M. Siyez, “Beliren Yetişkinler İçin Kariyer Arzusu Ölçeği nin Türkçe Uyarlaması Geçerlik ve Güvenirlik Çalışmaları,” presented at the XIII. Ulusal Psikolojik Danışma ve Rehberlik Kongresi, (7 - 09 Ekim 2015), Mersin, Türkiye, 2015, Accessed: 00, 2021. [Online]. Available: https://hdl.handle.net/11511/84062.