Norm çatışma düzeyi ve grup kimliğiyle özdeşleşmenin muhalefet ve uymaya etkisi

2018-12-31
Önerilen araştırma Packer ve arkadaşları tarafından geliştirilen “Norm Çatışması Modeline göre Muhalefet” ("Normative Conflict Model of Dissent") çerçevesinde, modelin Türkiye bağlamına uyarlanmasını ve belli başlı kültürel, bireysel ve durumsal etkenlerin incelenmesini hedefleyen uzun soluklu bir projenin ilk adımlarını oluşturacaktır. Bu araştırmanın üç temel amacı bulunmaktadır. Bunlardan ilki, norm çatışması modelinin önerdiği norm çatışması yaşama ve grupla özdeşleşme ilişkisinin Türkiye bağlamında hangi koşullar ve gruplar söz konusu olduğunda ortaya çıktığına dair daha fazla bilgi edinmektir. Bu, nitel bir yüz yüze görüşme çalışması ile incelenecektir. İkinci amaç, bu alandaki literatürün bugüne kadarki birikimini bir meta-analiz çalışması ile nicel olarak özetlemektir. Üçüncü ve son amaç da, norm çatışması paradigmasının Türkiye’de ne şekilde işlediğine dair keşif niteliğinde bir uyarlama çalışması yapmaktır. Bu çalışmada özellikle ODTÜ bağlamı kullanılarak öğrencilerin intihal ile ilgili tutum ve davranışlarında norm çatışması ve ODTÜ ile özdeşleşmelerinin etkisi incelenecektir. Bunu araştırırken bir yandan da bireysel ve toplulukçu kültürel eğilimlerinin norm çatışması yaşama olasılığı ile ilişkisi de keşfedilecektir.
Citation Formats
B. Cingöz Ulu, “Norm çatışma düzeyi ve grup kimliğiyle özdeşleşmenin muhalefet ve uymaya etkisi,” 2018. Accessed: 00, 2020. [Online]. Available: https://hdl.handle.net/11511/62077.