Okul öncesi eğitimde kalite değişkenleri ile ülkelerin PISA fen okur yazarlık düzeyleri arasındaki ilişkinin incelenmesi

2015-04-16
Buldu, Elif
Olgan, Refika
Bilim ve teknolojinin hızla geliştiği günümüz dünyasında çalışma hayatında başarılı bir yer edinebilme bireylerin yaratıcılık, karar verebilme becerisi, gelişen bilim ve teknolojiye ayak uydurma ve problem çözme yeteneklerini geliştirmeleri ile mümkün olabilmektedir. İlerlemelere ayak uydurmak için toplumlar fen okur-yazarı bireylere ihtiyaç duymakta ve bu özelliği kazanmalarını sağlayacak eğitim olanakları sunmaya çalışmaktadırlar. Zira kişilere sunulan eğitim fırsatları ve deneyimler onların bireysel gelişimine destek olmanın yanı sıra bağlı bulundukları toplumun uluslararası arenada söz sahibi olmasına katkıda bulunmaktadır (NSES, 1996). Bu nedenle, toplumlar sürdürülebilir gelişim ve ekonomik verimliliğin öneminin farkına varmışlar ve eğitimli bireylerin yetiştirilmesi amacıyla küçük yaşlardan başlamak üzere eğitim harcamalarına ve eğitim kalitesine yatırım yapmaya başlamışlardır (World Bank, 2013). Erken eğitime yapılan harcamaların toplumların gelişimine olan etkisinin yanı sıra, birincil derecede küçük çocukların farklı alanlardaki bilgi ve beceri gelişimlerine ve onların gelecekteki yaşamlarına ve özellikle akademik başarıları üzerindeki etkisi toplumlarca kabul edilmektedir (Claessens & Engel, 2013). Ayrıca, yüksek kalitede eğitim imkânlarının sunulmasının çocukların öğrenme potansiyellerinin desteklenmesinin yanında yüksek ve düşük ekonomik imkanlara sahip çocuklar arasındaki başarı farklılıklarının azaltılmasına da yardımcı olduğu belirlenmiştir (Burchinal ve ark., 2011; Engle ve ark., 2011). Genel olarak, eğitim sistemlerinin ne kadar kaliteli ve etkili okul öncesi eğitim sunabildiği ise bir diğer önemli noktadır. Bu açıdan bakıldığında, ülkeler arası kıyaslamalar ülkelerin eğitim sistemleri hakkında çok önemli bilgiler sunmaktadır. Özellikle PISA gibi uluslararası değerlendirmeler, ülkelerin eğitim imkânları ve koşulları ile performansları arasındaki ilişkiyi ortaya koymak açısından yararlı bilgiler sunar. Ülkelerin, uluslararası arenada söz sahibi olabilmeleri için göz önünde bulundurmaları gereken bazı faktörler bulunmaktadır. Bu çalışma kapsamında da ele alındığı gibi genel olarak okul öncesi eğitime başlama yaşı, okul öncesi eğitimi alma süresi, sınıfl ardaki öğretmen-çocuk oranı, aile okur-yazarlık oranı, ailelerin ekonomik koşulları ve okul öncesi eğitim harcamaları bu değişkenlerin başında gelmektedir (Blachford, ve ark., 2003; Cardinal- Pizato, Marturano & Fontaine, 2012; Carneiro, Meghir & Parey, 2013; Elicker ve ark., 2007).
Citation Formats
E. Buldu and R. Olgan, “Okul öncesi eğitimde kalite değişkenleri ile ülkelerin PISA fen okur yazarlık düzeyleri arasındaki ilişkinin incelenmesi,” Niğde, Türkiye, 2015, p. 409, Accessed: 00, 2021. [Online]. Available: https://hdl.handle.net/11511/84474.