Okul öncesi eğitimde kalite değişkenleri ile ülkelerin PISA fen okur yazarlık düzeyleri arasındaki ilişkinin incelenmesi

2015-04-16
Buldu, Elif
Olgan, Refika
Bilim ve teknolojinin hızla geliştiği günümüz dünyasında çalışma hayatında başarılı bir yer edinebilme bireylerin yaratıcılık, karar verebilme becerisi, gelişen bilim ve teknolojiye ayak uydurma ve problem çözme yeteneklerini geliştirmeleri ile mümkün olabilmektedir. İlerlemelere ayak uydurmak için toplumlar fen okur-yazarı bireylere ihtiyaç duymakta ve bu özelliği kazanmalarını sağlayacak eğitim olanakları sunmaya çalışmaktadırlar. Zira kişilere sunulan eğitim fırsatları ve deneyimler onların bireysel gelişimine destek olmanın yanı sıra bağlı bulundukları toplumun uluslararası arenada söz sahibi olmasına katkıda bulunmaktadır (NSES, 1996). Bu nedenle, toplumlar sürdürülebilir gelişim ve ekonomik verimliliğin öneminin farkına varmışlar ve eğitimli bireylerin yetiştirilmesi amacıyla küçük yaşlardan başlamak üzere eğitim harcamalarına ve eğitim kalitesine yatırım yapmaya başlamışlardır (World Bank, 2013). Erken eğitime yapılan harcamaların toplumların gelişimine olan etkisinin yanı sıra, birincil derecede küçük çocukların farklı alanlardaki bilgi ve beceri gelişimlerine ve onların gelecekteki yaşamlarına ve özellikle akademik başarıları üzerindeki etkisi toplumlarca kabul edilmektedir (Claessens & Engel, 2013). Ayrıca, yüksek kalitede eğitim imkânlarının sunulmasının çocukların öğrenme potansiyellerinin desteklenmesinin yanında yüksek ve düşük ekonomik imkanlara sahip çocuklar arasındaki başarı farklılıklarının azaltılmasına da yardımcı olduğu belirlenmiştir (Burchinal ve ark., 2011; Engle ve ark., 2011). Genel olarak, eğitim sistemlerinin ne kadar kaliteli ve etkili okul öncesi eğitim sunabildiği ise bir diğer önemli noktadır. Bu açıdan bakıldığında, ülkeler arası kıyaslamalar ülkelerin eğitim sistemleri hakkında çok önemli bilgiler sunmaktadır. Özellikle PISA gibi uluslararası değerlendirmeler, ülkelerin eğitim imkânları ve koşulları ile performansları arasındaki ilişkiyi ortaya koymak açısından yararlı bilgiler sunar. Ülkelerin, uluslararası arenada söz sahibi olabilmeleri için göz önünde bulundurmaları gereken bazı faktörler bulunmaktadır. Bu çalışma kapsamında da ele alındığı gibi genel olarak okul öncesi eğitime başlama yaşı, okul öncesi eğitimi alma süresi, sınıfl ardaki öğretmen-çocuk oranı, aile okur-yazarlık oranı, ailelerin ekonomik koşulları ve okul öncesi eğitim harcamaları bu değişkenlerin başında gelmektedir (Blachford, ve ark., 2003; Cardinal- Pizato, Marturano & Fontaine, 2012; Carneiro, Meghir & Parey, 2013; Elicker ve ark., 2007).
24. Ulusal Eğitim Bilimleri Kongresi (16-18 Nisan 2015)

Suggestions

Okul Öncesi Öğretmen Adaylarının Fiziksel Aktiviteye Katılımlarını Etkileyen Faktörler
Sevimli Çelik, Serap; Terzioğlu, Tuğçe Esra (2019-11-01)
Öğretmenlerin fiziksel becerilerindeki yetkinlikleri etkileyen faktörlerin ele alınması ve bu faktörlerin derinlemesine incelenmesi, erken çocukluk döneminde gerekli olan günlük hareket ihtiyacının karşılanmasında önemli bir yere sahip olan öğretmenlerin fiziksel aktiviteye karşı tutumlarının belirlen-mesinde önem taşımaktadır. Bu çalışma ile Beden Eğitim ve Oyun dersine katılan okul öncesi öğretmen adaylarının (n=28) fiziksel aktiviteye katılımlarını etkileyen faktörlerin belirlenmesi amaçlanmıştır. Ayrıca...
The Link between Structural Quality Indicators in Pre-primary and PISA Science Literacy Skills: A Cross-Country Comparison
Buldu, Elif; Olgan, Refika (2020-06-01)
The main aim of this study was to make a comparison across distinct countries to investigate the relationship between several quality indicators in pre-primary education and children’s subsequent science competency in the Program for International Student Assessment (PISA) between 2000-2015 years. The cross-national indicators that were used were obtained from previous records, including public and private expenditure, pupil-teacher ratio, enrollment rate, duration, age of beginning in pre-primary education...
Okul öncesi dönem hikâye kitaplarındaki oyun algısının incelenmesi
Kılınçcı, Emine; Çetken, Hatice Şebnem (null; 2017-12-15)
Play is an instinctive activity that supports children's multiple developments and improves their communication skills, creativity and imagination by creating an entertaining learning environment for them. Play, which takes place in every aspect of the child's life, is also a frequently used theme in children's literature. When children's literature’s effects on children's creativity, the definition of the world, the meaning of life, the preparation of the future from the spiritual and mental side, the self...
Okul Öncesi Öğretmen Adaylarının Fen Öğretimine Yönelik Sonuç Beklentisi İnançlarını Etkileyen Faktörler
Olgan, Refika; Alpaslan, Zişan; Öztekin, Ceren (2014-01-01)
Bu çalışmada, okul öncesi öğretmen adaylarının benimsedikleri bilimsel epistemolojik inançların, kişisel fen öğretimine yönelik özyeterlik inançların ve tutumların onların fen öğretimine yönelik sonuç beklentisi inançlarına olan katkısı incelenmiştir. Veriler 362 okul öncesi öğretmen adayından Epistemolojik İnanç Ölçeği, Fen Öğretimi Özyeterlik İnanç Ölçeği ve Fen Öğretimi Tutum Ölçeği kullanılarak toplanmış ve çoklu regresyon analizi kullanılarak değerlendirilmiştir. Analiz sonuçları, bilginin doğrulanması...
Okul Öncesi Öğretmenlerinin Matematik Eğitimine İlişkin Görüşleri: Matematik Öğretimi, Cinsiyet Farklılıkları, Öğretmenin Rolü
Erden, Feyza; Tonga, Funda Eda (2020-12-01)
Bu çalışmanın amacı, okul öncesi öğretmenlerinin erken çocukluk dönemi matematik eğitimine ilişkin görüşlerini matematik öğretimi, cinsiyet farklılıkları ve öğretmenin rolü kapsamında incelemektir. Olgu bilim desenine sahip bu nitel çalışmada, 16 okul öncesi öğretmeniyle, erken çocukluk döneminde matematik öğretimi, öğretmenlerin sınıflarında gözlemledikleri matematik performansındaki cinsiyet farklılıkları ve matematik eğitiminde öğretmenin rolüne ilişkin görüşleri hakkında görüşülmüştür. Araştırmacılar ta...
Citation Formats
E. Buldu and R. Olgan, “Okul öncesi eğitimde kalite değişkenleri ile ülkelerin PISA fen okur yazarlık düzeyleri arasındaki ilişkinin incelenmesi,” Niğde, Türkiye, 2015, p. 409, Accessed: 00, 2021. [Online]. Available: https://hdl.handle.net/11511/84474.