Koruma Altındaki Bebeklerin Alıcı Dil Gelişimi: Mizacın Düzenleyici Rolü

2018-11-17
Koç, Gizem
Kazak Berument, Sibel
Gölcük, Merve
Ertekin, Zeynep
Amaç: Alanyazında, devlet koruması altında kalan bebeklerin bilişsel ve sosyal gelişim gibi birçok alanda akranlarına göre daha geride olduğu bilinmektedir. Bu çalışmanın amacı, devlet koruması altındaki yuvalarda kalan bebeklerin alıcı dil gelişimlerinin biyolojik ailesiyle kalan bebeklerin alıcı dil gelişimleriyle karşılaştırmaktır. Yöntem: Çalışmanın örneklemini devlet koruması altındaki yuvalarda kalan 3-23 aylık bebekler ile orta sosyo-ekonomik durumda biyolojik aileleriyle kalan yaşıtları oluşturmaktadır (N= 204, Mage= 13.42). Bebeklerin alıcı dil gelişimleri Türkçe Đletişim Davranışları Gelişimi Envanteri (TĐGE; Aksu-Koç ve ark., 2008); mizaç özellikleri ise Çocuk Davranış Anketi ile ölçülmüştür. Dil ölçümü dört ay ara ile iki kez alınmıştır. Bulgular: Hiyerarşik regresyon analizi sonuçlarına göre, bebeğin tepkiselliği, biyolojik aile yanında kalma ve ilk ölçümde alıcı dil puanının yüksek olması ikinci zamandaki alıcı dil puanını olumlu yönde yordamıştır. Mizacın düzenleyici rolü incelendiğince ise, algısal hassasiyeti düşük olan çocuklarda, yuvada kalan bebeklerin alıcı dil puanlarının biyolojik aile yanında kalan bebeklerden daha düşük olduğu bulunmuştur. Tartışma: Sonuçlar incelendiğinde, yuvada kalan çocukların alıcı dil gelişiminin biyolojik ailesiyle kalan çocuklardan daha düşük puan aldıkları gözlemlenmiştir. Ayrıca bakım türünün alıcı dille ilişkisinde algısal hassasiyet mizaç özelliğinin düzenleyici rolü görülmüştür.
20. Ulusal Psikoloji Kongresi (15 - 17 Kasım 2018)

Suggestions

60-71 AYLIK OKUL ÖNCESİ DÖNEMDEKİ ÇOCUKLARIN ALICI VE İFADE EDİCİDİL KELİME BİLGİSİNİN TEKNOLOJİ KULLANIMI VE AİLESEL FAKTÖRLERE GÖRE İNCELENMESİ
Altun, Dilek (2019-06-01)
Çevresel uyarıcıların dil gelişimi için kritik önem taşıdığı okul öncesi dönemde çocukların teknolojik cihazlar ile geçirdikleri süre ile kelime edinimleri arasındaki ilişkinin incelenmesinin önemli olduğu düşünülmektedir. Bu çalışma ile okul öncesi dönem çocuklarının kelime edinimleri ile teknoloji kullanımları arasındaki ilişkisinin araştırılması hedeflenmiştir. Bu çalışmada nicel araştırma yöntemlerinden boylamsal desen kullanılmıştır. Araştırmanın çalışma grubu, 143 çocuk ve onların ailelerinden oluşmak...
Koruma altındaki bebek ve çocukların bireysel özellikleri ile bakım tiplerinin gelişimsel sonuçlar üzerindeki etkilerinin boylamsal olarak incelenmesi
Sümer, Nebi; Ceylan, Suzan; Çeviker, Gizem; Koç, Gizem; Yavaşlar, Yeşim; Akkaya, Sevinç; Saygan, Bahar; Ertekin, Zeynep; Kazak Berument, Sibel; Taşfiliz, Duygu(2017-04-15)
Bu projenin önerisinde 2 temel amaç sunulmaktadır. Bu amaçlardan ilki, korunma altında olan ve farklı bakım türlerinde; yuva, sevgi evi, çocuk evi ve koruyucu aile yanında büyüyen 0-5 yaş bebek ve çocukların gelişimsel sonuçlar açısından farklılaşıp farklılaşmadığını boylamsal olarak incelemek; ikincisi ise bebek ve çocukların yaş, cinsiyet, korunma altında bulundukları süre, korunma altına alınmalarına neden olan faktörler (toplam risk) kontrol edildikten sonra, mizaç özelliklerinin ve bulundukları bakım t...
Farklı bakım tiplerinde kalan bebeklerin gelişimlerinin boylamsal olarak incelenmesi
Akkaya, Sevinç; Kazak Berument, Sibel; Ertekin, Zeynep (2018-11-17)
Mevcut çalışma, farklı bakım tiplerinde kalan bebeklerin gelişimlerini boylamsal olarak incelemeyi ve mizacın farklı bakım tiplerindeki gelişimsel farklılıklar üzerindeki 20. Ulusal Psikoloji Kongresi: Biimlerin Kesişme Noktasında Psikoloji 257 düzenleyici rolünü araştırmayı hedeflemektedir. Yöntem: Bu amaçla, devlet koruması altında olup yuva veya koruyucu aile yanında kalan 3-24 ay aralığındaki bebekler ile biyolojik ailesi yanında büyüyen akranları çalışmaya dâhil edilmiştir. Bebeklerin ince-kaba motor,...
Okul öncesi çocuklar ve şiddet: Tanık ve kurban olma düzeyleri
Çetinkaya Yıldız, Evrim; Sümer, Zeynep (2010-02-01)
Children’s chronic exposure to violence negatively affects their social development even though the level of violence is low. In the available literature, implementing prevention programs at early ages is suggested due to being more effective and economic. Nevertheless, most of the violence prevention programs target adolescents. Therefore, in this study, violence exposure levels of 62 children (3-6 ages) are examined through Violence Exposure Scale (VEX-Violence Exposure Scale; Fox and Leavitt, 1995). The ...
From a child without a parent to an adult parenting his own child: an interpretative phenomenological analysis of parenting experiences of fathers leaving residential care
Arslan-Çolak, Selen; Gençöz, Tülin; Department of Psychology (2020-9)
Despite growing body of literature on adulthood outcomes of institutional care, literature on parenting experiences of these individuals is narrow. Majority of these studies focuses on experiences of ex-care mothers and there is a gap in the literature regarding studies on parenting experiences of ex-care fathers together with quality of past relationships, by using qualitative methodologies. Therefore, the present study aimed in-depth examination of parenting experiences of ex-care fathers regarding ...
Citation Formats
G. Koç, S. Kazak Berument, M. Gölcük, and Z. Ertekin, “Koruma Altındaki Bebeklerin Alıcı Dil Gelişimi: Mizacın Düzenleyici Rolü,” presented at the 20. Ulusal Psikoloji Kongresi (15 - 17 Kasım 2018), Ankara, Türkiye, 2018, Accessed: 00, 2021. [Online]. Available: https://hdl.handle.net/11511/84649.