Koruma Altındaki Bebeklerin Alıcı Dil Gelişimi: Mizacın Düzenleyici Rolü

2018-11-17
Koç, Gizem
Kazak Berument, Sibel
Gölcük, Merve
Ertekin, Zeynep
Amaç: Alanyazında, devlet koruması altında kalan bebeklerin bilişsel ve sosyal gelişim gibi birçok alanda akranlarına göre daha geride olduğu bilinmektedir. Bu çalışmanın amacı, devlet koruması altındaki yuvalarda kalan bebeklerin alıcı dil gelişimlerinin biyolojik ailesiyle kalan bebeklerin alıcı dil gelişimleriyle karşılaştırmaktır. Yöntem: Çalışmanın örneklemini devlet koruması altındaki yuvalarda kalan 3-23 aylık bebekler ile orta sosyo-ekonomik durumda biyolojik aileleriyle kalan yaşıtları oluşturmaktadır (N= 204, Mage= 13.42). Bebeklerin alıcı dil gelişimleri Türkçe Đletişim Davranışları Gelişimi Envanteri (TĐGE; Aksu-Koç ve ark., 2008); mizaç özellikleri ise Çocuk Davranış Anketi ile ölçülmüştür. Dil ölçümü dört ay ara ile iki kez alınmıştır. Bulgular: Hiyerarşik regresyon analizi sonuçlarına göre, bebeğin tepkiselliği, biyolojik aile yanında kalma ve ilk ölçümde alıcı dil puanının yüksek olması ikinci zamandaki alıcı dil puanını olumlu yönde yordamıştır. Mizacın düzenleyici rolü incelendiğince ise, algısal hassasiyeti düşük olan çocuklarda, yuvada kalan bebeklerin alıcı dil puanlarının biyolojik aile yanında kalan bebeklerden daha düşük olduğu bulunmuştur. Tartışma: Sonuçlar incelendiğinde, yuvada kalan çocukların alıcı dil gelişiminin biyolojik ailesiyle kalan çocuklardan daha düşük puan aldıkları gözlemlenmiştir. Ayrıca bakım türünün alıcı dille ilişkisinde algısal hassasiyet mizaç özelliğinin düzenleyici rolü görülmüştür.
Citation Formats
G. Koç, S. Kazak Berument, M. Gölcük, and Z. Ertekin, “Koruma Altındaki Bebeklerin Alıcı Dil Gelişimi: Mizacın Düzenleyici Rolü,” presented at the 20. Ulusal Psikoloji Kongresi (15 - 17 Kasım 2018), Ankara, Türkiye, 2018, Accessed: 00, 2021. [Online]. Available: https://hdl.handle.net/11511/84649.