Koruma altındaki bebek ve çocukların bireysel özellikleri ile bakım tiplerinin gelişimsel sonuçlar üzerindeki etkilerinin boylamsal olarak incelenmesi

2017-04-15
Sümer, Nebi
Ceylan, Suzan
Çeviker, Gizem
Koç, Gizem
Yavaşlar, Yeşim
Akkaya, Sevinç
Saygan, Bahar
Ertekin, Zeynep
Kazak Berument, Sibel
Taşfiliz, Duygu
Bu projenin önerisinde 2 temel amaç sunulmaktadır. Bu amaçlardan ilki, korunma altında olan ve farklı bakım türlerinde; yuva, sevgi evi, çocuk evi ve koruyucu aile yanında büyüyen 0-5 yaş bebek ve çocukların gelişimsel sonuçlar açısından farklılaşıp farklılaşmadığını boylamsal olarak incelemek; ikincisi ise bebek ve çocukların yaş, cinsiyet, korunma altında bulundukları süre, korunma altına alınmalarına neden olan faktörler (toplam risk) kontrol edildikten sonra, mizaç özelliklerinin ve bulundukları bakım tipi ile bu mizaç özelliklerinin etkileşiminin gelişimsel sonuçlarıyla ilişkisini ortaya çıkartmak. Proje hedefleri doğrultusunda korunma altında bulunan 36-60 ay, 24-35 ay ve 3-23 ay aralıklarında 3 yaş grubu (kohort) ve ilgili yaş gruplarında Çocuk Hizmetleri Genel Müdürlüğü tarafından sunulan bakım türlerinden 40’ar çocuğu araştırmaya dahil etmek amaçlanmıştır. 36-60 ay grubu için yuva, sevgi evi, çocuk evi ve koruyucu aile ile proje önerisinde olmayan düşük sosyo-ekonomik düzeydeki (SED) biyolojik aile (1. ve 2. zaman ölçümlerinde) ile orta/yüksek SED biyolojik aile (1. zaman ölçümlerinin bir bölümü için); 24-35 ay grubu için yuva, sevgi evi, çocuk evi, koruyucu aile ile proje önerisinde olmayan düşük SED biyolojik aile (1. ve 2. zaman ölçümlerinde); bebek grubunda ise sevgi evi ve çocuk evi bakım tipleri bulunmadığından sadece yuva ve koruyucu aile ile araştırmaya katılan koruyucu aile sayısının çok az olması nedeniyle, farklı SED ailelerinin bebeklerinden oluşan norm grup projenin örneklemini oluşturmaktadır. Araştırmanın örneklemini oluşturan bebekler 4 ay aralıklarla, 24-35 ay ve 36-60 ay gruplarındaki çocuklar da 8 ay aralıklarla 3 kez gelişimsel sonuçlar açısından değerlendirilmiştir. Araştırmada ele alınan gelişimsel sonuçlar, dil gelişimi, bilişsel gelişim, benlik gelişimi, kendini kontrol etme becerisi, uyum ve davranış problemleri, sosyal yetkinlik, duyguları anlama, genel gelişim düzeyi, yabancıları ayırt etme, bağlanma tipleri ve bağlanma problemleri her yaş grubuna uygun ölçekler, standart gelişim araçları, bilgisayar görevleri, gözlem ve görüşme yöntemleri kullanılarak değerlendirilmiştir. Bu projede 21 temel araştırma sorusu ve 7 temel hipotez test edilmiştir. Temel araştırma soruları ve bunların ilgili olduğu hipotezleri test etmek için gereken bütün analizler (1. Zaman verilerinde gelişimsel sonuçlar için bakım tip karşılaştırmaları, 1. Zaman verilerinde çocukların yaş, cinsiyet, korunma altında bulunma süresi, korunma altına alınma nedenlerinden oluşturulan toplam risk kontrol edildikten sonra, bakım tipi, mizaç ve bakım tipi mizaç etkileşimleri ise 3 zamanlı verilerin boylamsal analizleri) tamamlanmıştır.

Suggestions

Koruma Altındaki Bebeklerin Alıcı Dil Gelişimi: Mizacın Düzenleyici Rolü
Koç, Gizem; Kazak Berument, Sibel; Gölcük, Merve; Ertekin, Zeynep (2018-11-17)
Amaç: Alanyazında, devlet koruması altında kalan bebeklerin bilişsel ve sosyal gelişim gibi birçok alanda akranlarına göre daha geride olduğu bilinmektedir. Bu çalışmanın amacı, devlet koruması altındaki yuvalarda kalan bebeklerin alıcı dil gelişimlerinin biyolojik ailesiyle kalan bebeklerin alıcı dil gelişimleriyle karşılaştırmaktır. Yöntem: Çalışmanın örneklemini devlet koruması altındaki yuvalarda kalan 3-23 aylık bebekler ile orta sosyo-ekonomik durumda biyolojik aileleriyle kalan yaşıtları oluşturmakta...
Odtü Açık Ders Malzemeleri Projesi
Çağıltay, Kürşat(2010-12-31)
Bu projenin 3 temel gerekçesi bulunmaktadır. Birinci gerekçe ODTÜ içine yöneliktir. Proje sayesinde ODTÜ ders kaynaklarını kendi öğrencilerine açacak, hiç bir kısıt olmadan farklı bölüm öğrencileri ve öğretim üyeleri derslerin içeriklerine ulaşabilecektir. İkinci gerekçe Türkiye'de bulunan diğer üniversitelere (özelikle yeni kurulanlara) ve yaşam boyu öğrenmeye yöneliktir. ODTÜ ülkeye hizmet misyonu kapsamında ülkemiz üniversitelerindeki öğretimin seviyesini arttırmak için kaliteli ders kaynakları ile katkı...
MSM ve MEM Stratejilerinin Refah Etkileri: Genel Denge Analizi
Küçükşenel, Serkan(2017-12-31)
Bu proje önerisinde, balıkçılık sektörünü içeren bir dinamik stokastik genel denge modeli üzerinde durulması planlanmaktadır. Hanehalklarının balık kaynaklarının sürdürebilirliğinin miras güdüsü ile içerildiği bir fayda fonksiyonu ile optimizasyon yaptığı, balık ürünleri ve diğer ürünlerin bulunduğu bir piyasa modeli çerçevesinde fiyatların ekonomideki karar alıcıların davranışlarınca belirlendiği, stokastik çevresel şokların içerildiği bir model kurulması planlanmakta ve bu model içinde MSM ve MEM çözümler...
Toplumda Madde Bağımlılığı Algısı: Bir Ölçek Geliştirme Çalışması
Polat, Hakkı (2019-06-01)
Amaç: Bu çalışmanın amacı, toplumda madde bağımlılığı algısı için bir ölçek geliştirmektir. Yöntem: Araştırmanın örneklemini 18 yaş üstü 1531 birey oluşturmaktadır. Bu örneklem için Eskişehir’im farklı semtleri rassal olarak seçilmiştir. Uygulanan anketler sayesinde, katılımcıların demografik özellikleri ve madde bağımlılığı hakkındaki düşünceleri derlenmiştir. Toplanan veriler analiz edilerek, kişilerde mevcut madde bağımlılığı algısı ve bağımlılığa etkili faktörler araştırılmıştır. Bulgular: Kişilerin u...
Orta Karadeniz'de Yaylacılık
Pişkin, Evangelia; Köksal, Serhat; Süer, Selin(2018-12-31)
Bu projenin genel amacı; Orta Karadeniz Bölgesi’nde yaylacılığın tarihini, hem geleneksel zooarkeolojik yöntemleri hem de son yıllarda arkeolojide kullanımı artan bir analitik yöntem olan izotop analizi metodunu kullanarak araştırmaktır. Böylece tarihsel süreç içerisinde bu alanlarda yaylacılığın gerçekten ne zaman yapılmaya başlandığına ve yaylacılığın nasıl yapıldığına ilişkin sorular cevaplanmaya çalışılacaktır. Aynı zamanda; bu proje Türkiye’de arkeoloji alanındaki izotop analizlerinin kullanımının yayg...
Citation Formats
N. Sümer et al., “Koruma altındaki bebek ve çocukların bireysel özellikleri ile bakım tiplerinin gelişimsel sonuçlar üzerindeki etkilerinin boylamsal olarak incelenmesi,” 2017. Accessed: 00, 2022. [Online]. Available: https://hdl.handle.net/11511/95850.