İlişkilerde Güç Algısı Ölçeği’ni Türkçeye uyarlama çalışması

2017-02-01
Aydın, Gökçen
Çağ, Pınar
Bu çalışmanın amacı; eşlerin birbirleriyle ilişkilerinde algıladıkları kişisel gücü belirlemeye yarayan “İlişkilerde Güç Algısı Ölçeği”nin psikometrik özelliklerini test etmek ve ölçeği Türk kültürüne kazandırmaktır. Çalışmaya kolayda örnekleme ile seçilen, Ankara ilinde yaşayan, çalışan ve en az lise mezunu olan 103 evli birey katılmıştır. Araştırma kapsamında ölçme aracı Türkçe’ye çevrilerek psikometrik özelliklerine bakılmıştır. Toplanan veriler üzerinde Açımlayıcı Faktör Analizi (AFA) ve Doğrulayıcı Faktör Analizi (DFA) uygulanmıştır. AFA bulguları sonucunda özgün halinde tek faktörlü olan ölçeğin bu araştırma grubunda iki faktörlü olduğu tespit edilmiştir. Bu iki faktörlü yapının kabul edilebilir düzeyde olduğu DFA (χ2/sd=1.61; RMSEA=.076; GFI=.94; CFI=.98; NFI=.94) bulgularıyla desteklenmiştir. Ölçeğin tümüne ilişkin iç tutarlık katsayısı olan cronbach alpha .88 olarak bulunmuştur. Sonuç olarak, 7’li Likert tipinde 8 maddeden oluşan 2 faktörlü bu ölçme aracı Türk kültüründe kullanılabilecek geçerli ve güvenilir bir araçtır.
Çukurova Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi

Suggestions

Mühendislik ve Tasarım Eğitimi Konusunda Fen Öğretmenlerinin Tutum ve Bilgilerinin Öğrenme İlerlemesi Yöntemi ile Ortaya Konması ve İzlenmesi
Baran Jovanovic, Evrim; Mesutoğlu, Canan; Çakıroğlu, Erdinç(2016-12-31)
Bu çalışmanın amacı; a) fen öğretmenlerinin mühendislik ve tasarım eğitimi konusundaki tutumlarınını ve bilgilerini temsil edecek öğrenme ilerlemesi (learning progression) tasarlamak ve veri toplama araçları geliştirmek, b) geliştirilen öğrenme ilerlemeleri ve mühendislik ve tasarım eğitimi konusunda verilecek eğitimler ile öğretmen tutum ve bilgilerindeki gelişimi takip etmek, ve c) mühendislik ve tasarım eğitimi konusunda verilecek eğitimlerin fen öğretmenlerinin etkinlik tasarlama ve uygulamalarını hangi...
Öğretmen Nitelikleri Çevrimiçi Anketi Sonuçlarının Analizi
Korur, Fikret; Eryılmaz, Ali (2015-04-01)
The aim of the study is to investigate how often the participants’ physics teachers exhibit the characteristics of effective teacher and to determine the variation of these characteristics with regard to geographical region and school type. A questionnaire and an open ended question were directed to the participants to tell the characteristics of their physics teachers that they possess. The results, covered data of 1398 participants whose perceptions indicate statistically significant mean differences in s...
Türkiye’de Lise Öğrencilerinin Fizik Konularındaki Kavram Yanılgılarının Coğrafik Bölgelere göre Haritalanması
Yıldırım, Ufuk; Garip, Belkıs; Demirtaş, Dilber; Eryılmaz, Ali; Özdemir, Ömer Faruk(2013-12-31)
Bu çalışmanın amacı;1. Mekanik, basit elektrik devresi, geometrik optik ve kinematikte kullanılan grafiklerin yorumlanmasında karşılaşılan kavram yanılgılarını ölçen üç-aşamalı ölçüm araçları geliştirmek,2. Bu ölçüm araçlarını Türkiye’nin yedi coğrafik bölgesindeki 40 ilden seçilmiş 40823 lise öğrencisine uygulamak,3. Ve bu sonuçları analiz edip Türkiye’nin bu dört konuda kavram yanılgısal haritalarını oluşturmaktır.Bu çalışma alan yazınında bilinen kavram yanılgılarının yaygın olarak Türk öğrencilerinde ol...
SERBEST ZAMAN TATMİN ÖLÇEĞİ NİN SZTÖ UZUN VERSİYON GEÇERLİLİK VE GÜVENİLİRLİK ÇALIŞMASI
Karlı, Ünal; Polat, Ercan; Yilmaz, Baki; Koçak, Mehmet Settar (2008-01-01)
Bu çalışmanın amacı; Beard ve Ragheb (1980) tarafından geliştirilmiş olan Ser - best Zaman Tatmin Ölçeği’nin üniversite öğrencileri için geçerlilik ve güvenilirliğini tespit etmektir. Çalışmanın örneklem grubunu, yaş ortalaması 21.05 ±2.06 olan Gazi Üniversitesi öğrencisi 260 erkek ve 301 kadın oluşturmuştur. Anket katılımcılara ras - tgele seçme yöntemiyle dağıtılmış ve araştırmaya gönüllü olarak katılmayı kabul eden öğrencilere uygulanmıştır. Dağıtılan 620 anketten doğru doldurulmuş olarak kab...
İki farklı kırık fikzasyon tekniğinin, tavşanlarda deneysel olarak kallus dokusuna ve mineral yoğunluğuna etkilerinin araştırılması
Bilgili, Hasan; Korkusuz, Feza; Korkusuz, Petek; Akın, Serhat; Kürüm, Barış; Yardımcı, Cenk; Hatipoğlu, Can Ulaş(2004-12-01)
Bu çalışmanın amacı; iki farklı kırık fıkzasyon tekniğinin, kırık bölgesindeki kallus dokusunun mineral yoğunluğuna ve atomik değerine etkilerinin kantitatif bilgisayarlı tomografi (QCT), kemik dansitometrisi (DEXA), biyomekanik testler ve histopatolojik olarak değerlendirilmesidir. Bu çalışma, toplam 24 adet ergin, erkek tavşanlar üzerinde gerçekleştirildi. Tüm tavşanların sağ femurlannın orta diafızer bölgesinde kırık oluşturuldu ve kırıklar; birinci grupta kilitsiz intramedüller çivi ile, ikinci grupta i...
Citation Formats
G. Aydın and P. Çağ, “İlişkilerde Güç Algısı Ölçeği’ni Türkçeye uyarlama çalışması,” Çukurova Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, pp. 217–225, 2017, Accessed: 00, 2021. [Online]. Available: https://hdl.handle.net/11511/84689.