İlişkilerde Güç Algısı Ölçeği’ni Türkçeye uyarlama çalışması

2017-02-01
Aydın, Gökçen
Çağ, Pınar
Bu çalışmanın amacı; eşlerin birbirleriyle ilişkilerinde algıladıkları kişisel gücü belirlemeye yarayan “İlişkilerde Güç Algısı Ölçeği”nin psikometrik özelliklerini test etmek ve ölçeği Türk kültürüne kazandırmaktır. Çalışmaya kolayda örnekleme ile seçilen, Ankara ilinde yaşayan, çalışan ve en az lise mezunu olan 103 evli birey katılmıştır. Araştırma kapsamında ölçme aracı Türkçe’ye çevrilerek psikometrik özelliklerine bakılmıştır. Toplanan veriler üzerinde Açımlayıcı Faktör Analizi (AFA) ve Doğrulayıcı Faktör Analizi (DFA) uygulanmıştır. AFA bulguları sonucunda özgün halinde tek faktörlü olan ölçeğin bu araştırma grubunda iki faktörlü olduğu tespit edilmiştir. Bu iki faktörlü yapının kabul edilebilir düzeyde olduğu DFA (χ2/sd=1.61; RMSEA=.076; GFI=.94; CFI=.98; NFI=.94) bulgularıyla desteklenmiştir. Ölçeğin tümüne ilişkin iç tutarlık katsayısı olan cronbach alpha .88 olarak bulunmuştur. Sonuç olarak, 7’li Likert tipinde 8 maddeden oluşan 2 faktörlü bu ölçme aracı Türk kültüründe kullanılabilecek geçerli ve güvenilir bir araçtır.

Citation Formats
G. Aydın and P. Çağ, “İlişkilerde Güç Algısı Ölçeği’ni Türkçeye uyarlama çalışması,” Çukurova Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, vol. 26, no. 2, pp. 217–225, 2017, Accessed: 00, 2021. [Online]. Available: https://hdl.handle.net/11511/84689.