İki farklı kırık fikzasyon tekniğinin, tavşanlarda deneysel olarak kallus dokusuna ve mineral yoğunluğuna etkilerinin araştırılması

2004-12-01
Bilgili, Hasan
Korkusuz, Feza
Korkusuz, Petek
Akın, Serhat
Kürüm, Barış
Yardımcı, Cenk
Hatipoğlu, Can Ulaş
Bu çalışmanın amacı; iki farklı kırık fıkzasyon tekniğinin, kırık bölgesindeki kallus dokusunun mineral yoğunluğuna ve atomik değerine etkilerinin kantitatif bilgisayarlı tomografi (QCT), kemik dansitometrisi (DEXA), biyomekanik testler ve histopatolojik olarak değerlendirilmesidir. Bu çalışma, toplam 24 adet ergin, erkek tavşanlar üzerinde gerçekleştirildi. Tüm tavşanların sağ femurlannın orta diafızer bölgesinde kırık oluşturuldu ve kırıklar; birinci grupta kilitsiz intramedüller çivi ile, ikinci grupta ise kilitli intramedüller çivi ile fıkse edildi. Deneklerin 30 gün arayla radyografileri alındı. Postoperatif 30., 60. ve 90. günlerde 4*er olgu sakrifıye edildiler. Tüm sağ femurlar kallus dokusu yoğunluğu, atomik değerlerin hesaplanması ve mineral doku içeriğinin tespiti için kantitatif bilgisayarlı tomografi (QCT) ve dual energy x-ray absorpsiometry (DEXA) teknikleri ile incelemeye tabi tutuldular. Tavşan kemiklerinin biyomekanik testleri 3 Nokta Bükme testi ile değerlendirildi. Postoperatif 30., 60. ve 90. günlerde her iki gruptan 2'şer olguya histolojik inceleme yapıldı. Postoperatif 30. gün sonunda her iki grupta periosteal kallus dokusunun varlığı izlenirken, kırık hattı hala belirgindi. Her iki grupta postoperatif 60. gün ve özellikle locking grubunda 90. günde periosteal kallus dokusunun tamamen şekillendiği ve iyileşmenin tamamlandığı saptandı. Kırık lemurların mineral yoğunluğu her iki grupta postoperatif 30. ve 60. günler sonunda belirgin bir düşüş gösterdi. Kortikal mineral yoğunluğu postoperatif 90. gün sonunda normale döndü. Biyomekanik sonuçlara göre iki grup arasında postoperatif 30. ve 60. günlerde bir farklılık izlenmezken, 90. günde locking grubunda farklılık izlendi. Histolojik olarak kemik oluşumu locking grubunda 30. günde farklı iken, diğer günlerde belirgin bir farklılık izlenmedi. Kemik kaynaması bakımından locking grubu postoperatif 90. günde farklılık gösterdi. Kemik iliği değişiklikleri her iki grupta da 90 günlük izlemede farklılık göstermezken, remodeling açısından locking grubunun daha iyi olduğu belirlendi. Konvensiyonel radyografi kırık iyileşmesi hakkında bize bilgi vermekte ancak mekanik sağlamlığı değerlendirmede yetersiz kalmaktadır.Kemik yoğunluğu ölçümü ise, kallus dokusunun değerlendirilmesinde alternatif bir yöntem olabilir. Ancak bu değerlendirme kollajen oryantasyonu ve diğer histolojik işlevsel mekanizmalar hakkında da yetersiz kalmaktadır.

Suggestions

İlişkilerde Güç Algısı Ölçeği’ni Türkçeye uyarlama çalışması
Aydın, Gökçen; Çağ, Pınar (2017-02-01)
Bu çalışmanın amacı; eşlerin birbirleriyle ilişkilerinde algıladıkları kişisel gücü belirlemeye yarayan “İlişkilerde Güç Algısı Ölçeği”nin psikometrik özelliklerini test etmek ve ölçeği Türk kültürüne kazandırmaktır. Çalışmaya kolayda örnekleme ile seçilen, Ankara ilinde yaşayan, çalışan ve en az lise mezunu olan 103 evli birey katılmıştır. Araştırma kapsamında ölçme aracı Türkçe’ye çevrilerek psikometrik özelliklerine bakılmıştır. Toplanan veriler üzerinde Açımlayıcı Faktör Analizi (AFA) ve Doğrulayıcı Fak...
Genetic aspects of human male infertility : the frequency of chromosomal abnormalities and Y chromosome microdeletions in severe male factor infertility
Vicdan, Arzu; Kence, Aykut; Department of Biology (2002)
Bu çalışmanın amacı; şiddetli erkek infertilitesi bulunan hastalarda ve fertil olduğu bilinen kontrol grubunda hem kromozom anomalilerinin hem de Y kromozom mikrodelesyonlarının sıklığını ve tiplerini belirlemek; saptanan genetik anomaliler ile infertil erkeklerdeki klinik parametreler arasındaki ilişkiyi incelemek, non-obstructive azoospermik erkeklerde testiküler sperm ekstraksiyonu (TESE) yoluyla sperm elde edilmesi ile genetik anomaliler arasında bir ilişkinin olup olmadığını araştırmak, bu infertil erk...
Lefke (Kuzey Kıbrıs) Osmanlı dönemi kent dokusu ile Kıbrıs Maden İşletmesi (CMC) konut dokusu ilişkilerinin araştırılması ve koruma değerlerinin tespiti
Gökce, Fuat; Boztemur, Recep; Erciyas, Deniz Burcu; Topal, Tamer(2015-12-31)
Bu çalışmanın amacı; tarihi süreklilik içinde Lefke kent dokusunun gelişiminin araştırılması, maden işletmesi konutlarının bu süreklilik içindeki katkılarının ortaya konması, yapıların mimari niteliklerinin araştırılması, koruma ve kullanım sorunlarının tespiti, ve kent ile bütünleşik koruma yaklaşımının belirlenmesidir. Planlanan çalışmanın ODTÜ KKK ile birlikte yürütülmesi planlanmaktadır. ODTÜ KKK’nun bulunduğu Güzelyurt Bölgesi Kuzey Kıbrıs’ın tarihi ve doğal değerleri açısından en zengin alanlarından b...
GEMS tabanlı etkinliklerle desteklenen proje yaklaşımının okul öncesi eğitimde kavramsal gelişime etkisi
Yalçın, Fatma (2013-01-01)
Bu çalışmanın amacı; çocukların yaşadıkları çevrede her zaman karşılaştıkları deniz ve denizle ilişkili kavramlar konusunda GEMS (Great Explorations in Math and Science-Fen ve Matematikte Büyük Buluşlar) tabanlı etkinliklerle desteklenmiş, proje yaklaşımının öğrencilerin kavramsal gelişimlerine etkisini incelemektir. Çalışmanın uygulama boyutunda fen ve matematik etkinlikleri çocukların gelişim düzeylerine uygun şekilde düzenlenip, çekirdek kavram olarak belirlenen deniz kavramı etrafında şekillendirilmişti...
Türkiye’de Lise Öğrencilerinin Fizik Konularındaki Kavram Yanılgılarının Coğrafik Bölgelere göre Haritalanması
Yıldırım, Ufuk; Garip, Belkıs; Demirtaş, Dilber; Eryılmaz, Ali; Özdemir, Ömer Faruk(2013-12-31)
Bu çalışmanın amacı;1. Mekanik, basit elektrik devresi, geometrik optik ve kinematikte kullanılan grafiklerin yorumlanmasında karşılaşılan kavram yanılgılarını ölçen üç-aşamalı ölçüm araçları geliştirmek,2. Bu ölçüm araçlarını Türkiye’nin yedi coğrafik bölgesindeki 40 ilden seçilmiş 40823 lise öğrencisine uygulamak,3. Ve bu sonuçları analiz edip Türkiye’nin bu dört konuda kavram yanılgısal haritalarını oluşturmaktır.Bu çalışma alan yazınında bilinen kavram yanılgılarının yaygın olarak Türk öğrencilerinde ol...
Citation Formats
H. Bilgili et al., “İki farklı kırık fikzasyon tekniğinin, tavşanlarda deneysel olarak kallus dokusuna ve mineral yoğunluğuna etkilerinin araştırılması,” 2004. Accessed: 00, 2022. [Online]. Available: https://hdl.handle.net/11511/95730.