Türkiye’de Lise Öğrencilerinin Fizik Konularındaki Kavram Yanılgılarının Coğrafik Bölgelere göre Haritalanması

2013-12-31
Bu çalışmanın amacı;1. Mekanik, basit elektrik devresi, geometrik optik ve kinematikte kullanılan grafiklerin yorumlanmasında karşılaşılan kavram yanılgılarını ölçen üç-aşamalı ölçüm araçları geliştirmek,2. Bu ölçüm araçlarını Türkiye’nin yedi coğrafik bölgesindeki 40 ilden seçilmiş 40823 lise öğrencisine uygulamak,3. Ve bu sonuçları analiz edip Türkiye’nin bu dört konuda kavram yanılgısal haritalarını oluşturmaktır.Bu çalışma alan yazınında bilinen kavram yanılgılarının yaygın olarak Türk öğrencilerinde olup olmadığını ölçeceğinden dolayı yeni bir kavram yanılgısı bulma planı yoktur. Fakat bu çalışmanın bu güne kadar yapılan çalışmalardan üç temel farklılığı vardır:1. Türkiye’deki bütün öğrencilere genelleme yapılabilecek şekilde bir örnekleme sahip olması.2. Bu ölçümün üç-aşamalı sorular ile yapılıyor olması,3. Aynı öğrencilere farklı testlerin de veriliyor olması. Böylelikle kavram yanılgıları arasında ilişki analizlerine elverişli olması.Bu çalışmanın sonuçları ülkedeki lise öğrencilerinin coğrafik bölgelere göre kavram yanılgısı haritasını çıkartacaktır. Bu harita bu bölgeler için kullanılacak öğretim programı, kitap, öğretmen seçimi, öğrencilerin tecrübe eksiklikleri için kullanılabilecek ve ülkemizin bir eğitim politikası oluşturulmasına katkı sağlayacaktır.

Suggestions

Mühendislik ve Tasarım Eğitimi Konusunda Fen Öğretmenlerinin Tutum ve Bilgilerinin Öğrenme İlerlemesi Yöntemi ile Ortaya Konması ve İzlenmesi
Baran Jovanovic, Evrim; Mesutoğlu, Canan; Çakıroğlu, Erdinç(2016-12-31)
Bu çalışmanın amacı; a) fen öğretmenlerinin mühendislik ve tasarım eğitimi konusundaki tutumlarınını ve bilgilerini temsil edecek öğrenme ilerlemesi (learning progression) tasarlamak ve veri toplama araçları geliştirmek, b) geliştirilen öğrenme ilerlemeleri ve mühendislik ve tasarım eğitimi konusunda verilecek eğitimler ile öğretmen tutum ve bilgilerindeki gelişimi takip etmek, ve c) mühendislik ve tasarım eğitimi konusunda verilecek eğitimlerin fen öğretmenlerinin etkinlik tasarlama ve uygulamalarını hangi...
İLKÖĞRETİM MATEMATİK ÖĞRETMEN ADAYLARININ MESLEKİ KİMLİKLERİNİN İNCELENMESİ
Haser, Çiğdem; Çelikdemir, Kübra(2016-12-31)
Bu araştırmanın amacı, 4. sınıf ilköğretim matematik öğretmen adaylarının mesleki kimliklerini söylemlerinde nasıl yansıttıklarını incelemek ve mesleki kimliklerini geliştirmelerine video örnek olay yoluyla yardımcı olmaktır. Öğretmen adaylarının gönüllü katılımları ile oluşturulan bir uygulama topluluğunda, tecrübeli öğretmenler tarafından çekilmiş video örnek olayları tartışılacaktır. Bu tartışmalar sırasında ve yapılan görüşmelerde öğretmen adaylarının gelişen mesleki kimliklerini nasıl ortaya koydukları...
Türkiye’de Uluslararası Öğrenci Hareketliliği: Uluslararası Öğrencilerin Yaşam Doyumları ve Yükseköğrenim için Türkiye'yi Tercih Sebeplerinin Modellemesi
Oldaç, İkbal Yusuf; Kondakçı, Yaşar; Ertem, Yücel Hasan; Çapa Aydın, Yeşim(2017)
Bu çalışmanın iki temel amacı bulunmaktadır. İlk amaç, yurtdışı eğitim için Türkiye’yi tercih eden uluslararası öğrencilerin (UAÖ) Türkiye’yi tercih sebeplerini ve Türkiye’deki yaşam deneyimlerinde duydukları memnuniyeti ortaya çıkarmaktır. Buna bağlı olarak ayrıca UAÖ’lerin geldikleri bölgelere göre Türkiye’yi tercih nedenlerinde ve Türkiye’deki deneyimlerinden duydukları memnuniyette ortaklıklar ve farklılıklar olup olmadığı da incelenmiştir. Projenin ikinci amacı ise UAÖ’lerin Türkiye’yi tercih nedenleri...
SERBEST ZAMAN TATMİN ÖLÇEĞİ NİN SZTÖ UZUN VERSİYON GEÇERLİLİK VE GÜVENİLİRLİK ÇALIŞMASI
Karlı, Ünal; Polat, Ercan; Yilmaz, Baki; Koçak, Mehmet Settar (2008-01-01)
Bu çalışmanın amacı; Beard ve Ragheb (1980) tarafından geliştirilmiş olan Ser - best Zaman Tatmin Ölçeği’nin üniversite öğrencileri için geçerlilik ve güvenilirliğini tespit etmektir. Çalışmanın örneklem grubunu, yaş ortalaması 21.05 ±2.06 olan Gazi Üniversitesi öğrencisi 260 erkek ve 301 kadın oluşturmuştur. Anket katılımcılara ras - tgele seçme yöntemiyle dağıtılmış ve araştırmaya gönüllü olarak katılmayı kabul eden öğrencilere uygulanmıştır. Dağıtılan 620 anketten doğru doldurulmuş olarak kab...
İlişkilerde Güç Algısı Ölçeği’ni Türkçeye uyarlama çalışması
Aydın, Gökçen; Çağ, Pınar (2017-02-01)
Bu çalışmanın amacı; eşlerin birbirleriyle ilişkilerinde algıladıkları kişisel gücü belirlemeye yarayan “İlişkilerde Güç Algısı Ölçeği”nin psikometrik özelliklerini test etmek ve ölçeği Türk kültürüne kazandırmaktır. Çalışmaya kolayda örnekleme ile seçilen, Ankara ilinde yaşayan, çalışan ve en az lise mezunu olan 103 evli birey katılmıştır. Araştırma kapsamında ölçme aracı Türkçe’ye çevrilerek psikometrik özelliklerine bakılmıştır. Toplanan veriler üzerinde Açımlayıcı Faktör Analizi (AFA) ve Doğrulayıcı Fak...
Citation Formats
U. Yıldırım, B. Garip, D. Demirtaş, A. Eryılmaz, and Ö. F. Özdemir, “Türkiye’de Lise Öğrencilerinin Fizik Konularındaki Kavram Yanılgılarının Coğrafik Bölgelere göre Haritalanması,” 2013. Accessed: 00, 2020. [Online]. Available: https://hdl.handle.net/11511/59627.