SERBEST ZAMAN TATMİN ÖLÇEĞİ NİN SZTÖ UZUN VERSİYON GEÇERLİLİK VE GÜVENİLİRLİK ÇALIŞMASI

2008-01-01
Karlı, Ünal
Polat, Ercan
Yilmaz, Baki
Koçak, Mehmet Settar
Bu çalışmanın amacı; Beard ve Ragheb (1980) tarafından geliştirilmiş olan Ser - best Zaman Tatmin Ölçeği’nin üniversite öğrencileri için geçerlilik ve güvenilirliğini tespit etmektir. Çalışmanın örneklem grubunu, yaş ortalaması 21.05 ±2.06 olan Gazi Üniversitesi öğrencisi 260 erkek ve 301 kadın oluşturmuştur. Anket katılımcılara ras - tgele seçme yöntemiyle dağıtılmış ve araştırmaya gönüllü olarak katılmayı kabul eden öğrencilere uygulanmıştır. Dağıtılan 620 anketten doğru doldurulmuş olarak kabul edi - len 561 anket değerlendirmeye alınmıştır. Veri toplama aracı olarak Beard ve Ragheb (1980) tarafından geliştirilmiş olan 51 ifadeden ve altı alt boyuttan (psikolojik, eğitim, sosyal, rahatlama, fizyolojik ve estetik) oluşan Serbest Zaman Tatmin Ölçeği (SZTÖ) kullanılmıştır. Ölçekteki ifadelerin değerlendirilmesinde 5 puanlı Likert tipi ölçekten yararlanılmıştır (1 = Benim için hemen hemen hiç geçerli değil, 2 = Benim için na - diren geçerli, 3 = Benim için bazen geçerli, 4 = Benim için sıklıkla geçerli 5 = Benim için hemen hemen her zaman geçerli). Verilerin istatistiksel analizinde açıklayıcı faktör analizi kullanılarak ölçeğin alt boyutları ortaya konulmuştur. Açıklayıcı faktör analizinde ençok olabilirlik yöntemi ve oblik döndürme tekniği uygulanmıştır. Açıklayıcı faktör ana - lizinin uygulanabilirliğinin ölçümü için KMO ve Bartlett testlerine bakılmıştır. Ölçeğin iç tutarlılığını değerlendirmek için açıklayıcı faktör analizi sonucunda belirlenmiş olan alt boyutların ve toplam ölçeğin Cronbach Alfa katsayılarına bakılmıştır. Analize alınan 51 maddenin 39’u öz değeri 1’den büyük altı faktör altında toplanmıştır. Bu altı faktörün ölçeğe ilişkin açıkladıkları varyans %45.277 olarak saptanmıştır. Birinci alt boyut 17., 18., 19., 20., 21., 22., 23., 24. ve 25. maddelerden, ikinci alt boyut 41., 42., 43., 44., 45. ve 46. maddelerden, üçüncü alt boyut 48., 49., 50. ve 51. maddelerden, dördüncü alt boyut 37., 38., 39. ve 40. maddelerden, beşinci alt boyut 26., 27., 28., 29., 30., 31., 32., ve 35. maddelerden ve altıncı alt boyut 1., 2., 3., 5., 6., 7., 9. ve 12. maddelerden oluşmuştur. Faktörlerin Cronbach Alfa katsayıları birinci alt boyut için.86, ikinci alt boyut için.84, üçüncü alt boyut için.82, dördüncü alt boyut için.79, beşinci alt boyut için.82 ve altıncı alt boyut için.79 olarak tespit edilmiştir. Toplam ölçeğin Cronbach Alfa katsayısı ise.92 olarak belirlenmiştir. Sonuç olarak, yapılan analizler, SZTÖ’nün üniver - site öğrencilerinin serbest zaman tatmin düzeylerini ölçme ve değerlendirmede geçerli ve güvenilir bir ölçek olduğunu ortaya koymuştur.
Spor Bilimleri Dergisi, Hacettepe Üniversitesi

Suggestions

Türkiye’de Lise Öğrencilerinin Fizik Konularındaki Kavram Yanılgılarının Coğrafik Bölgelere göre Haritalanması
Yıldırım, Ufuk; Garip, Belkıs; Demirtaş, Dilber; Eryılmaz, Ali; Özdemir, Ömer Faruk(2013-12-31)
Bu çalışmanın amacı;1. Mekanik, basit elektrik devresi, geometrik optik ve kinematikte kullanılan grafiklerin yorumlanmasında karşılaşılan kavram yanılgılarını ölçen üç-aşamalı ölçüm araçları geliştirmek,2. Bu ölçüm araçlarını Türkiye’nin yedi coğrafik bölgesindeki 40 ilden seçilmiş 40823 lise öğrencisine uygulamak,3. Ve bu sonuçları analiz edip Türkiye’nin bu dört konuda kavram yanılgısal haritalarını oluşturmaktır.Bu çalışma alan yazınında bilinen kavram yanılgılarının yaygın olarak Türk öğrencilerinde ol...
İlişkilerde Güç Algısı Ölçeği’ni Türkçeye uyarlama çalışması
Aydın, Gökçen; Çağ, Pınar (2017-02-01)
Bu çalışmanın amacı; eşlerin birbirleriyle ilişkilerinde algıladıkları kişisel gücü belirlemeye yarayan “İlişkilerde Güç Algısı Ölçeği”nin psikometrik özelliklerini test etmek ve ölçeği Türk kültürüne kazandırmaktır. Çalışmaya kolayda örnekleme ile seçilen, Ankara ilinde yaşayan, çalışan ve en az lise mezunu olan 103 evli birey katılmıştır. Araştırma kapsamında ölçme aracı Türkçe’ye çevrilerek psikometrik özelliklerine bakılmıştır. Toplanan veriler üzerinde Açımlayıcı Faktör Analizi (AFA) ve Doğrulayıcı Fak...
Mühendislik ve Tasarım Eğitimi Konusunda Fen Öğretmenlerinin Tutum ve Bilgilerinin Öğrenme İlerlemesi Yöntemi ile Ortaya Konması ve İzlenmesi
Baran Jovanovic, Evrim; Mesutoğlu, Canan; Çakıroğlu, Erdinç(2016-12-31)
Bu çalışmanın amacı; a) fen öğretmenlerinin mühendislik ve tasarım eğitimi konusundaki tutumlarınını ve bilgilerini temsil edecek öğrenme ilerlemesi (learning progression) tasarlamak ve veri toplama araçları geliştirmek, b) geliştirilen öğrenme ilerlemeleri ve mühendislik ve tasarım eğitimi konusunda verilecek eğitimler ile öğretmen tutum ve bilgilerindeki gelişimi takip etmek, ve c) mühendislik ve tasarım eğitimi konusunda verilecek eğitimlerin fen öğretmenlerinin etkinlik tasarlama ve uygulamalarını hangi...
Okul Öncesi Öğretmenlerinin Sanat Yolu İle Fen Öğretimi Konusundaki İnanışlarının Ve Uygulamalarının İncelenmesi.
Erden, Feyza(2010-12-31)
Bu çalışmanın amacı; okul öncesi öğretmenlerinin fen öğretim yöntemlerini araştırarak, onların sanat yolu ile fen öğretimi konusundaki inanışlarını ve sınıfiçi uygulamalarını belirlemektir. Projede kullanılacak araştırma deseni içerik analizidir. Bu sayesinde, öğretmenlerin fen öğretimi hakkında sahip oldukları inanışlar araştırılarak, onların bu inanışları uygulamalarına nasıl yatsıttıkları gözlemlenecektir. Çalışmanın yapılacağı örneklemi, okul öncesi eğitim kurumlarında çalışmakta olan öğretmenler ol...
Genetic aspects of human male infertility : the frequency of chromosomal abnormalities and Y chromosome microdeletions in severe male factor infertility
Vicdan, Arzu; Kence, Aykut; Department of Biology (2002)
Bu çalışmanın amacı; şiddetli erkek infertilitesi bulunan hastalarda ve fertil olduğu bilinen kontrol grubunda hem kromozom anomalilerinin hem de Y kromozom mikrodelesyonlarının sıklığını ve tiplerini belirlemek; saptanan genetik anomaliler ile infertil erkeklerdeki klinik parametreler arasındaki ilişkiyi incelemek, non-obstructive azoospermik erkeklerde testiküler sperm ekstraksiyonu (TESE) yoluyla sperm elde edilmesi ile genetik anomaliler arasında bir ilişkinin olup olmadığını araştırmak, bu infertil erk...
Citation Formats
Ü. Karlı, E. Polat, B. Yilmaz, and M. S. Koçak, “SERBEST ZAMAN TATMİN ÖLÇEĞİ NİN SZTÖ UZUN VERSİYON GEÇERLİLİK VE GÜVENİLİRLİK ÇALIŞMASI,” Spor Bilimleri Dergisi, Hacettepe Üniversitesi, pp. 80–91, 2008, Accessed: 00, 2021. [Online]. Available: https://hdl.handle.net/11511/83621.