ÖRGÜTLERDE YENİDEN YAPILANMA SÜRECİNİN İŞ TATMİNİ VE İŞTEN AYRILMA NİYETİ ÜZERİNE ETKİSİ BİR BANKA ARAŞTIRMASI

2015-12-01
Çelen, Ahmet Eralp
Sökmen, Alptekin
Bıyık, Yunus
Küreselleşme, teknolojideki hızlı değişim ve artan rekabet işletmelerde geleneksel örgüt yapısının değişimini zorunlu kılmaktadır. Bu hızlı değişim sürecinde başarılı olmak ancak değişimin önemini ve etkisini kavrayabilmek, çalışanları da bu duruma adapte edebilmekle mümkündür. Örgütlerin varlıklarını sürdürmelerinin yolu değişimi anlamak, sorgulamaktan ve değişime süratle uyabilmekten geçmektedir. Bu çerçevede örgütler değişime uyum araçlarını çağdaş yönetim yaklaşımlarıyla hayata geçirme zorunluluğundadır. Bu yaklaşımlardan en başta gelenlerden birisi de yeniden yapılanmadır. Yeniden yapılanma bir örgütün hızla değişen dış çevre koşullarına ayak uydurmak üzere, kendisini fiziki ve psikolojik platformlarda baştan aşağı yeniden düzenlemesidir. Ancak, yeniden yapılanma sürecinde en önemli husus, değişimin nasıl yapılacağı ve bunun örgüte etkisidir. Her işletmenin değişime karar verme nedenleri ve beklentileri farklılaşabileceğinden, izleyeceği süreç de kendine özgü olabilecektir. Burada en önemli husus ister özel sektör olsun, isterse de kamu sektörü tüm alanlarda uygulanabilirliktir. Bu çalışma güncel bir konuya değinmek ve yeniden yapılanma sürecinin çalışanların iş tatmini ve işten ayrılma niyetine etkilerini belirleyebilmek açısından çok önemlidir. Bu kapsamda, yeniden yapılanma sürecinden geçen bir bankanın çalışanlarına anket uygulanmış, ankete katılan 239 kişinin verileri çeşitli istatistiksel tekniklerle analiz edilerek değerlendirilmiştir. Yapılan araştırma sonucunda, çalışanların yeniden yapılanma sürecine yönelik algısının iş tatminini olumsuz etkilediği ve işten ayrılma niyetini arttırdığı tespit edilmiş olup, cinsiyet, görev pozisyonu gibi demografik değişkenlerin yeniden yapılanma sürecine yönelik çalışan algısını, iş tatminini ve işten ayrılma niyetini etkilediği görülmüştür.
Gazi Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi

Suggestions

Etik iklimin iş tatmini ve işten ayrılma niyetine etkisinde örgütsel bağlılığın aracı rolü: bir holdingin yöneticilerine yönelik araştırma
Bıyık, Yunus; Sökmen, Alptekin (null; 2016-07-01)
Etik iklim, çalışan davranışlarına yön verebilecek bir yapıya sahip olması ve gerek olumlu, gerekse de olumsuz çalışan çıktılarıyla anlamlı ilişkisi sebebiyle literatürde birçok araştırmaya konu olmuştur. Yapılan çalışmaların önemli bir kısmında etik iklimin; örgütsel performans, entelektüel sermaye, yöneticiye güven, iş tatmini, örgütsel bağlılık, örgütsel güven ve bireysel performans üzerinde anlamlı ve olumlu etkilere sahip olduğu görülmüştür. Öte yandan pozitif etik iklim algı...
Görsel Öge Tanıma Modellerinin Eksik Gözetimli Öğrenimi
Cinbiş, Ramazan Gökberk; İkizler Cinbiş, Nazlı(2020-06-01)
Derin öğrenme tabanlı modellerdeki gelişmeleri takiben, yapay zeka çatısı altındaki pek çok araştırma alanında önemli gelişmeler sağlanmıştır. Bu alanlar içerisinde en hızlı gelişim gösteren alanlardan biri bilgisayarlı görü olmuştur. Derin öğrenme öncesi dönemle kıyasladığımızda, görüntü sınıflandırma, nesne tanıma, nesne tespiti, sahne tanıma, görüntü segmentasyonu, görüntü özetleme ve diğer pek çok bilgisayarlı görü probleminde çok büyük gelişmeler sağlandığı göze çarpmaktadır. Derin öğrenme dönemi...
Etik İklimin İş Tatmini Ve İşten Ayrılma Niyetine Etkisinde Örgütsel Bağlılığın Aracı Rolü: Bir Holdingin Yöneticilerine Yönelik Araştırma
Bıyık, Yunus; SÖKMEN, ALPTEKİN (2016-01-01)
Etik iklim, çalışan davranışlarına yön verebilecek bir yapıya sahip olması ve gerek olumlu, gerekse de olumsuz çalışan çıktılarıyla anlamlı ilişkisi sebebiyle literatürde birçok araştırmaya konu olmuştur. Yapılan çalışmaların önemli bir kısmında etik iklimin; örgütsel performans, entelektüel sermaye, yöneticiye güven, iş tatmini, örgütsel bağlılık, örgütsel güven ve bireysel performans üzerinde anlamlı ve olumlu etkilere sahip olduğu görülmüştür. Öte yandan pozitif etik iklim algısının kişilerarası çatışma,...
Çocuklar için Programlama Eğitimi: Code Notes Kodlama Platformu
Sabuncuoğlu, Alpay; Erkaya, Merve (Orta Doğu Teknik Üniversitesi Mimarlık Fakültesi; 2018)
Çocukların programlama eğitiminde kullanılan kodlama platformları, modülerlik, fiyat ve sınıf içindeki etkileşime katkı açısından çeşitlilik göstermektedir. Geliştirdiğimiz kodlama platformu “Code Notes” hem ucuz hem de modüler bir eğitim aracı olmasıyla düşük maliyetli eğitim ortamları için potansiyel bir çözüm olarak sunulmuştur. Geliştirdiğimiz bu aracı gönüllü projemizde 12-13 yaş aralığındaki çocuklarla denediğimizde, fiyatı yüksek olan modüler platformlarda (örneğin Lego Mindstorms) sunulan deneyime b...
İSTİSMARCI YÖNETİM ALGISI: LİDER CİNSİYETİ, ÇALIŞANCİNSİYETİ VE LİDER-ÇALIŞAN İLİŞKİSİNDE CİNSİYET BENZERLİĞİETKİSİNİN İNCELENMESİ
Acar, Feride Pınar (null; 2019-11-02)
Çalışma, toplumsal cinsiyetin, yıkıcı liderlik türlerinden istismarcı yönetim algısıüzerindeki etkisini araştırmaktadır. Toplumsal cinsiyetin liderlik algısına etkisiniaraştıran çalışmalar genellikle olumlu liderlik türlerine odaklanmış olup istismarcıyönetim algısında toplumsal cinsiyet rollerinin etkisi henüz keşfedilmemiştir. Kadın veerkeklerin nasıl davrandığını ve nasıl davranması gerektiğini ortaya koyan toplumsalcinsiyet rollerinden hareketle, çalışma,...
Citation Formats
A. E. Çelen, A. Sökmen, and Y. Bıyık, “ÖRGÜTLERDE YENİDEN YAPILANMA SÜRECİNİN İŞ TATMİNİ VE İŞTEN AYRILMA NİYETİ ÜZERİNE ETKİSİ BİR BANKA ARAŞTIRMASI,” Gazi Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, pp. 30–50, 2015, Accessed: 00, 2021. [Online]. Available: https://hdl.handle.net/11511/84735.