ÖRGÜTLERDE YENİDEN YAPILANMA SÜRECİNİN İŞ TATMİNİ VE İŞTEN AYRILMA NİYETİ ÜZERİNE ETKİSİ BİR BANKA ARAŞTIRMASI

2015-12-01
ÇELEN, AHMET ERALP
SÖKMEN, ALPTEKİN
BIYIK, YUNUS
Küreselleşme, teknolojideki hızlı değişim ve artan rekabet işletmelerde geleneksel örgüt yapısının değişimini zorunlu kılmaktadır. Bu hızlı değişim sürecinde başarılı olmak ancak değişimin önemini ve etkisini kavrayabilmek, çalışanları da bu duruma adapte edebilmekle mümkündür. Örgütlerin varlıklarını sürdürmelerinin yolu değişimi anlamak, sorgulamaktan ve değişime süratle uyabilmekten geçmektedir. Bu çerçevede örgütler değişime uyum araçlarını çağdaş yönetim yaklaşımlarıyla hayata geçirme zorunluluğundadır. Bu yaklaşımlardan en başta gelenlerden birisi de yeniden yapılanmadır. Yeniden yapılanma bir örgütün hızla değişen dış çevre koşullarına ayak uydurmak üzere, kendisini fiziki ve psikolojik platformlarda baştan aşağı yeniden düzenlemesidir. Ancak, yeniden yapılanma sürecinde en önemli husus, değişimin nasıl yapılacağı ve bunun örgüte etkisidir. Her işletmenin değişime karar verme nedenleri ve beklentileri farklılaşabileceğinden, izleyeceği süreç de kendine özgü olabilecektir. Burada en önemli husus ister özel sektör olsun, isterse de kamu sektörü tüm alanlarda uygulanabilirliktir. Bu çalışma güncel bir konuya değinmek ve yeniden yapılanma sürecinin çalışanların iş tatmini ve işten ayrılma niyetine etkilerini belirleyebilmek açısından çok önemlidir. Bu kapsamda, yeniden yapılanma sürecinden geçen bir bankanın çalışanlarına anket uygulanmış, ankete katılan 239 kişinin verileri çeşitli istatistiksel tekniklerle analiz edilerek değerlendirilmiştir. Yapılan araştırma sonucunda, çalışanların yeniden yapılanma sürecine yönelik algısının iş tatminini olumsuz etkilediği ve işten ayrılma niyetini arttırdığı tespit edilmiş olup, cinsiyet, görev pozisyonu gibi demografik değişkenlerin yeniden yapılanma sürecine yönelik çalışan algısını, iş tatminini ve işten ayrılma niyetini etkilediği görülmüştür.

Citation Formats
A. E. ÇELEN, A. SÖKMEN, and Y. BIYIK, “ÖRGÜTLERDE YENİDEN YAPILANMA SÜRECİNİN İŞ TATMİNİ VE İŞTEN AYRILMA NİYETİ ÜZERİNE ETKİSİ BİR BANKA ARAŞTIRMASI,” Gazi Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, vol. 17, no. 3, pp. 30–50, 2015, Accessed: 00, 2021. [Online]. Available: https://hdl.handle.net/11511/84735.