İSTİSMARCI YÖNETİM ALGISI: LİDER CİNSİYETİ, ÇALIŞANCİNSİYETİ VE LİDER-ÇALIŞAN İLİŞKİSİNDE CİNSİYET BENZERLİĞİETKİSİNİN İNCELENMESİ

2019-11-02
Çalışma, toplumsal cinsiyetin, yıkıcı liderlik türlerinden istismarcı yönetim algısıüzerindeki etkisini araştırmaktadır. Toplumsal cinsiyetin liderlik algısına etkisiniaraştıran çalışmalar genellikle olumlu liderlik türlerine odaklanmış olup istismarcıyönetim algısında toplumsal cinsiyet rollerinin etkisi henüz keşfedilmemiştir. Kadın veerkeklerin nasıl davrandığını ve nasıl davranması gerektiğini ortaya koyan toplumsalcinsiyet rollerinden hareketle, çalışma, olumlu ve etkili liderlik algısının yanı sıraistismarcı yönetim algısının da bu basmakalıp yargılarla şekillenebileceğini önesürmektedir. Kağıt-kalem yöntemi ile toplanan ve kurgusal senaryoların 260 katılımcıtarafından değerlendirilmesiyle elde edilen veriler, lider cinsiyetinin ve çalışancinsiyetinin doğrudan etkisinden ziyade, lider-çalışan ilişkisinde cinsiyet benzerliğininistismarcı yönetim algısı üzerinde anlamlı bir etkisi olduğu göstermektedir. Analizsonuçlarına göre, istismarcı yönetim algısı, lider-çalışan ilişkisinde cinsiyet benzerliğisöz konusu olduğunda yükselmektedir. Aynı zamanda, kadın çalışanların, kadın liderleridaha istismarcı olarak algılamaları, kadınların hemcinsleri tarafından da liderlikleridahilinde olumsuz değerlendirildiklerini ortaya koymaktadır
7. Örgütsel Davranış Kongresi, (1 - 02 Kasım 2019)

Suggestions

ÖRGÜTLERDE YENİDEN YAPILANMA SÜRECİNİN İŞ TATMİNİ VE İŞTEN AYRILMA NİYETİ ÜZERİNE ETKİSİ BİR BANKA ARAŞTIRMASI
Çelen, Ahmet Eralp; Sökmen, Alptekin; Bıyık, Yunus (Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, 2015-12-01)
Küreselleşme, teknolojideki hızlı değişim ve artan rekabet işletmelerde geleneksel örgüt yapısının değişimini zorunlu kılmaktadır. Bu hızlı değişim sürecinde başarılı olmak ancak değişimin önemini ve etkisini kavrayabilmek, çalışanları da bu duruma adapte edebilmekle mümkündür. Örgütlerin varlıklarını sürdürmelerinin yolu değişimi anlamak, sorgulamaktan ve değişime süratle uyabilmekten geçmektedir. Bu çerçevede örgütler değişime uyum araçlarını çağdaş yönetim yaklaşımlarıyla hayata geçirme zorunluluğundadır...
CROWD ORIENTED PUBLIC SPACE APPROACH ON THE ISTIKLAL STREET, ISTANBUL: MANY PEOPLE, IN THE SAME PLACE, AT THE SAME TIME
Kesici, Neslişah; Ataöv Demirkan, Anlı; Urban Design in City and Regional Planning Department (2021-7)
The concepts of public space and crowd have been in a close relationship in every period of history. Especially in today's metropolises, this relationship leads to significant changes and transformations in urban dynamics. Approaches on human-oriented public space focus on the relationship between space and people but people is often dealt as an individual but not as a crowd. People’s spatial perception and behavior also rely on many other people who are present in the same space at the same time. This thes...
Türkiye’de Çalışan Annenin Sosyal Medyadaki Temsili
Koç, Gizem; Bakır Demir, Tuğçe; Öner Özkan, Bengi (2019-12-01)
İş gücüne katılan kadın sayısının artmasına karşın toplumsal cinsiyet rolleriyle ilgili beklentiler geçerliliğini koruyabilmektedir. Mevcut çalışma, Türkiye'deki sosyal medya kullanıcılarının çalışan annelere ilişkin sosyal temsillerini incelemeyi hedeflemiştir. Bu amaçla, bir sosyal site olan Eşi Sözlük sitesinden tek sayılı veriler seçilerek çalışan annelere ilişkin 60 girdi iki araştırmacı tarafından anlamlı söz öbekleri tek tek değerlendirilerek kodlanmıştır. Konvansiyonel içerik analizine göre, söz öbe...
WOMEN TEACHERS’ PERCEPTIONS AND EXPERIENCES ON GENDER ROLES IN PUBLIC AND PRIVATE SPHERES
Sayın Güran, Ümmühan; Ergun Özbolat, Ayça; Department of Gender and Women's Studies (2021-9)
Gender perceptions and gender-based stereotypes might heavily affect the motives behind the preference of a profession, and teaching is among the professions in which gender-based differences are most prominent. In terms of the qualifications it requires and the opportunities it offers, teaching is a profession where women can carry out their individual and professional roles together. The gender-based division of labor adheres to traditional norms both in the private sphere and in the public sphere, and it...
Age and gender differences in rumination
Erdur Baker, Özgür (2011-10-01)
Ruminasyon, stresli deneyimlere karşı verilen ve genellikle baş etmeyi güçleştiren tepkilerden biri olarak tanımlanmış ve depresif duygu durumu başta olmak üzere birçok psikolojik sorunla olan ilişkisi tepki stilleri araştırmacılarınca ortaya konmuştur. Ancak ruminasyonun ergen örnekleminde gösterdiği gelişimsel örüntü özellikle farklı kültürlerde henüz fazla derinlemesine incelenmemiştir. Bu araştırmanın amacı ruminasyon eğilimlerinin a) öğrencilerin yaşları ve toplumsal cinsiyetlerine göre nasıl farklılaş...
Citation Formats
F. P. Acar, “İSTİSMARCI YÖNETİM ALGISI: LİDER CİNSİYETİ, ÇALIŞANCİNSİYETİ VE LİDER-ÇALIŞAN İLİŞKİSİNDE CİNSİYET BENZERLİĞİETKİSİNİN İNCELENMESİ,” presented at the 7. Örgütsel Davranış Kongresi, (1 - 02 Kasım 2019), 2019, Accessed: 00, 2021. [Online]. Available: https://odk.mehmetakif.edu.tr/ekitap.html.