Career Planning Application and Research Center (ODTÜKPM), Article

Browse
Search within this collection:

Filters

Entity Type
Publication (8)

Has File(s)
No (8)

Author
Bıyık, Yunus (8)
Aydoğan, Enver (3)
Sökmen, Alptekin (3)
Erden, Pelin (2)
SÖKMEN, ALPTEKİN (2)

Subject
İş Tatmini (2)
İşten Ayrılma Niyeti (2)
Ankara Halk Sağlığı Müdürlüğü (1)
Aşağı Doğru Karşılaştırma (1)
Beş Faktör Kişilik Özellikleri (1)

Date Issued
2014 - 2017 (8)

Recent Submissions

Örgütsel Yaşamda Beş Faktör Kişilik Özellikleri Açısından Sosyal Karşılaştırma Yönelimi: Akademisyenler Üzerinde Bir Araştırma
Aydoğan, Enver; Erden, Pelin; Bıyık, Yunus; Bingöl, Dursun (Selçuk Üniversitesi, 2017-04-01)
Enflasyon ve işsizlik oranı arasındaki ilişkiyi Phillips Eğrisi ile açıklayan Keynesyen yaklaşımın aksine günümüzde işsizlik oranının dinamikleri daha çok doğal işsizlik oranı ve işsizlik histerisi hipotezleri üzerinden de...
The Relationship between Organizational Commitment Organizational Identification Person Organization Fit and Job Satisfaction A Research on IT Employees
Mete, Edip Sabahattin; Sökmen, Alptekin; Bıyık, Yunus (2016-09-01)
The Information Technology field has characteristics that make for a unique working environment. This paper presents a study conducted among the Information Technology (IT) employees working at the Ministry of the Turkish ...
Örgütsel Bağlılık, Örgütsel Özdeşleşme, Kişi - Örgüt Uyumu ve İş Tatmini İlişkisi: Bilişim Uzmanlarına Yönelik Bir Araştırma
SÖKMEN, ALPTEKİN; Bıyık, Yunus (2016-05-01)
Çalışanların örgütleriyle uyumları, özdeşleşmeleri, bağlılıkları ve iş tatminleri bireysel başarı ve performansı, bununla birlikte örgütsel başarı ve performansı dolaylı veya doğrudan önemli ölçüde etkilemektedir. Dolayısı...
Çalışanların Kararlara Katılımı ve Örgütsel Politika Algısı İlişkisi
Bıyık, Yunus; Erden, Pelin; Aydoğan, Enver (2016-03-01)
Etik İklimin İş Tatmini Ve İşten Ayrılma Niyetine Etkisinde Örgütsel Bağlılığın Aracı Rolü: Bir Holdingin Yöneticilerine Yönelik Araştırma
Bıyık, Yunus; ŞİMŞEK, TUĞÇE; SÖKMEN, ALPTEKİN (2016-01-01)
Etik iklim, çalışan davranışlarına yön verebilecek bir yapıya sahip olması ve gerek olumlu, gerekse de olumsuz çalışan çıktılarıyla anlamlı ilişkisi sebebiyle literatürde birçok araştırmaya konu olmuştur. Yapılan çalışmala...
ÖRGÜTLERDE YENİDEN YAPILANMA SÜRECİNİN İŞ TATMİNİ VE İŞTEN AYRILMA NİYETİ ÜZERİNE ETKİSİ BİR BANKA ARAŞTIRMASI
Çelen, Ahmet Eralp; Sökmen, Alptekin; Bıyık, Yunus (Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, 2015-12-01)
Küreselleşme, teknolojideki hızlı değişim ve artan rekabet işletmelerde geleneksel örgüt yapısının değişimini zorunlu kılmaktadır. Bu hızlı değişim sürecinde başarılı olmak ancak değişimin önemini ve etkisini kavrayabilmek...
SAĞLIK HİZMETLERİNDE DIŞ KAYNAK KULLANIMI ANKARA HALK SAĞLIĞI MÜDÜRLÜĞÜ UYGULAMASI
Kalkan, Mirza; Sökmen, Alptekin; Bıyık, Yunus (Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, 2015-10-01)
Dış kaynak kullanımı, işletmelerin temel yeteneklerine yoğunlaşarak, temel yetenekleri dışındaki işleri veya faaliyetleri alanında uzman firmalar yoluyla gerçekleştirmesidir. Kamu ve özel kuruluşların, belli hizmetleri bu ...
Duygusal emek ile örgütsel vatandaşlık davranışı ilişkisi ile araştırma
Bıyık, Yunus; Aydoğan, Enver (2014-10-01)
Bu çalışmanın temel amacı, duygusal emek ile örgütsel vatandaşlık davranışı arasındaki ilişkiyi ortaya koymaktır. Üç ana bölümden oluşan çalışmanın birinci bölümünde duygusal emeğin kavramsal çerçevesi ele alınmıştır. İkin...
Citation Formats