DEPREME DAYANIKLI YAPI TASARIMI EĞİTİMİ ve MİMARLIK

2015-10-16
Demir, Gonca
Soyluk, Asena
Taşıyıcı sistem yapı mühendisliğinde bir yapının yük taşıyan alt sistemini ifade eder. Taşıyıcı sistem birbirleriyle bağlantılı taşıyıcı elemanlar boyunca yükleri aktarır. Mimar ise binaların yapımını planlayan, dizayn eden ve denetleyen kişidir. Mimarın taşıyıcı sistem hakkındaki bilgisi dayanıklı ve yüksek performanslı yapı tasarımında çok önemlidir. Taşıyıcı sistem hakkındaki mimarların yetersiz bilgisi yapıdaki statik ve dinamik kusurların en önemli sebeplerinden biridir. Bu durum Türkiye gibi deprem bölgesi olan ülkelerde daha kötü durumlara sebep olur. Özellikle 1999 Gölcük Depreminden sonra incelenen yapı hasarlarında mimari tasarım hataları ön plana çıkmıştır. Deprem sorununa mimarlık açısından bakıldığında, depreme bağlı can ve mal kayıplardan mimarların da sorumlu olduğu anlaşılmaktadır. Güvenilir ve sağlıklı kalabilecek binalar tasarlamak mimarlık eğitiminin temelini teşkil eder. Ancak son yıllarda meydana gelen depremlerin acı sonuçları mimarlık eğitiminin sorgulanmasına sebep olmuştur. Özellikle mimarlık bölümlerinde okutulan taşıyıcı sistem dersleri mercek altına alınmıştır. Bu çalışmada; Türkiye’de ki bazı üniversitelerin mimarlık bölümlerindeki taşıyıcı sistem derslerinin yoğunluğu Amerika Birleşik Devletleri ve Japonya’da ki üniversitelerle kıyaslanacaktır. Bu inceleme sonucu Türkiye'de üniversitelerin mimarlık bölümünde taşıyıcı sistem derslerinin diğer ülkelere nazaran yetersiz olduğu gözlemlenmiştir. Deprem hasarlarından meydana gelen can ve mal kaybı problemini çözmek için Türkiye’de taşıyıcı sistem derslerinin mimarlık formasyonuna uygun olarak artırılması ve endüstrileşmiş ülkelerde ki standartlara erişilmesi gerekmektedir.
İzmir 3.Türkiye Deprem Mühendisliği ve Sismoloji Konferansı, (14 - 16 Ekim 2015)

Suggestions

GREEN LOGISTICS APPLICATIONS IN TRANSPORTATION AND WAREHOUSING
Atashi Khoei, Arsham; Süral, Haldun; Tural, Mustafa Kemal; Department of Industrial Engineering (2021-5-26)
Green logistics encompasses the efforts to observe and reduce the environmental impacts of logistics activities. This thesis studies different problems in two subdivisions of green logistics that are green transportation and green warehousing. To address green transportation, we introduce different problems in the context of the planar facility location problem. We first consider an extension of the classical Weber problem, named as the green Weber problem (GWP). The GWP decides on the location of a single ...
Gelir hareketliliği gelir eşitsizliğini azaltabilir mi? Türkiye örneği
Güven, Aytekin; Dalgıç, Başak; Tansel, Aysıt (Orta Doğu Teknik Üniversitesi (Ankara, Turkey), 2016-8)
Gelir hareketliliği kavramı, bireylerin gelir konumlarının daha üst ya da daha alt gelir gruplarına geçişini ve bu geçişin kolaylığını kapsar. Bu çalışma Türkiye için bir gelir eşitsizliği ve gelir hareketliliği incelemesi yaparak gelişmekte olan ülke örneği ile iktisadi yazına katkı sunmayı amaçlamaktadır. Bu amaçla Gelir ve Yaşam Koşulları (GYK) Anketlerinden yararlanılarak 2005- 2010 dönemi için farklı gelir eşitsizliği ve gelir hareketliliği endeksleri hesaplanmıştır. Bu analizin ötesinde söz konus...
Mevcut binalar için güçlendirme yöntemleri geliştirilmesi
Tankut, Tuğrul; Akyüz, Uğurhan; Ersoy, Uğur; Özcebe, Güney; Karadoğan, Faruk; İlki, Alper; Yüksel, Ercan; Özden, Şevket; Baran, Mehmet; Özdemir, Gökhan; Demir, Cem(2005)
Bugün ülkemizde ve diğer ülkelerde yaygın olarak uygulanan "sistem iyileştirmesi" yöntemi, dayanımı ve rijitliği yetersiz çerçevelerin bazı gözlerinin betonarme dolgu ile doldurularak yeni bir yatay yük taşıyıcı sistemi olmuşturulması olarak tanımlanabilir. Ülkemizde bugün karşılaşılan en önemli sorunlardan biri de hasar görmemiş ve kullanılmakta olan çok sayıda zayıf binanın depreme dayanıklı duruma getirilmesidir. Bu binaların güçlendirilmesinde, "sistem iyileştirmesi" yönteminin ...
BREATHING PATTERNS DURING READING SPEECH IN TURKISH
Eşdur, Gamze; Acartürk, Cengiz; Department of Bioinformatics (2021-8-02)
Breathing is a process that is actively involved in speech production and has an impact on pace of reading. The main purpose of this thesis is to study the relationship between text complexity and the breathing pattern of the readers. This study approaches this question from two distinct aspects. First, it asks whether the syntactic complexity of a text affects the breathing frequency during reading in Turkish. Secondly, it investigates whether text complexity influences the readers' decisions on where to r...
TIMELY COMMUNICATION FOR ENERGY-EFFICIENCY, DATA FRESHNESS AND TRACKING
Bacınoğlu, Baran Tan; Uysal, Elif; Department of Electrical and Electronics Engineering (2021-9-1)
This thesis considers data transmission scenarios where timeliness of information transmission, or adapting to intermittently available resources is important. The first part of the thesis focuses on energy harvesting communication systems. For such systems, energy efficient scheduling algorithms that achieve certain throughput maximization and data freshness objectives are developed. The second part of the thesis considers data transmission for the purpose of tracking unstable sources through noisy channels. ...
Citation Formats
G. Demir and A. Soyluk, “DEPREME DAYANIKLI YAPI TASARIMI EĞİTİMİ ve MİMARLIK,” İzmir, Türkiye, 2015, p. 231, Accessed: 00, 2021. [Online]. Available: https://hdl.handle.net/11511/84910.