İç Anadolu Bölgesinde yetişen Pimpinella L türleri üzerinde farmasötik botanik yönünden araştırmalar

1988-01-01
İç Anadolu Bölgesinde yetişen Pimpinella L. türlerinin ele alındığı bu çalışmanın ilk kısmında bölgeden toplanan bitkilerin morfolojik incelemesi yapılmış, literatürde verilenlere ek olarak tanımada yardımcı olan karakterler de saptanarak geniş deskripsiyonları yapılmıştır. Taksonların özellikleri orijinal çizimler ile de sergilenmiştir. Çalışmanın ikinci kısmında bölgeden toplanan, P. anisetum, P. cappadocica, P. corymbosa, P. olivieroides, P. tragium subsp. pseudotragium, subsp. polyclada, subsp. lithophila'nın meyvalarından subuharı distilasyonu ile elde edilen uçucu yağların miktarı, bu yağların kırılma indeksleri ve yoğunlukları saptanmıştır. Donma noktası tayini metoduyla anetol yüzdeleri kontrol edilmiştir. Bulunan değerler bir tablo halinde toplanarak literatür verileri ile karalaştırılmıştır (Tablo 2).
Ankara Ecz. Fak. Der.

Suggestions

Çocukların gözünden çocuk dostu yer kavramı ve yaşanılan çevrenin değerlendirilmesi: İstanbul örneği
Severcan, Yücel Can (ADAMOR Toplum Araştırmaları Merkezi, 2015-09-01)
Bu makale, çocuk dostu yer kavramının İstanbul’da yaşayan çocuklar için ne anlam ifade ettiğini, bu tanım bağlamında yaşadıkları mahalleleri çocuk dostu olarak görüp görmediklerini nedenleriyle anla-mayı amaçlamaktadır. Bu kapsamda yazar, İstanbul’un altı mahallesinde 9-11 yaş aralığındaki yaklaşık 240 çocuğun katıldığı bir çocuk dostu şehir projesindeki grup söyleşisi (odak grup ve nominal grup), haritalama ve mahalle planlama atölyesinde elde ettiği bulguları okuyucuya sunmaktadır. Bulgular, İstanbul’daki...
Türkçede Söylem Belirleyicileri
Gürbüz, Nurdan (1998-01-01)
Bu çalışmanın amacı literatürde çeşitli tanımlarla geçen ve bizim genel olarak 'söylem belirleyicileri' diye adlandıracağımız dil birimlerinin neler olduğunu ortaya koymak ve Türkçe konuşma dilinde bu sözcüklerin üstlendiği işlevleri araştırmaktır. Bir doktora çalışmasına dayanan bu incelemede sonuçların bir kısmı örnekleme yoluyla sunulacaktır.
İngilizce Yazma Öğretiminde Öğrencilerin Öğretmen Geribildirimine Karşı Tutumları Ve Geribildirimi Kullanım Tercihleri.
Seferoğlu, Gölge(2010-12-31)
Bu çalışmanın amacı Ortadoğu Teknik Üniversitesi Modern Diller Eğitimi Bölümü tarafından verilmekte olan İngilizce 102 (ENG 102) dersi çerçevesinde öğrenci ve öğretmenlerin yazılı geri bildirim hakkındaki görüşlerini ve bu geri bildirimleri ne şekilde kullandıklarını araştırmaktır. Ayrıca bu çalışma öğrencilerin yazılarına aldıkları geri bildirimlerle ilgili görüşleri ışığında, öğretmenlere öğrencilerin yazma becerilerinin gelişmesine en çok katkıda bulunabilecek geri bildirim teknikleri konusunda öneriler ...
Türkiye’de psikoterapistlerin yaklaşımlarının belirlenmesi: Lacan’ın söylemleri çerçevesinde değerlendirme
Gagua, Neli; Özkan, Aylin; Aydoğ, Sezin; Gençöz, Faruk (null, Türkiye Klinikleri; 2019, 2019-01-01)
Bu çalışmada Türkiye'de çalışan psikoterapistlerle yaklaşımlarını belirleme süreçleri ve diğer terapi yaklaşımları ile ilgili düşüncelerinin kendi terapist kimlikleri ve konumları bağlamında ele alındığı görüşmeler yapılmıştır. Katılımcılar terapist olarak tecrübeleri 1 yıl ile 24 yıl arasında değişen toplam 10 kişiden oluşmaktadır. Araştırmanın temelinde yer alan soruyla ilişkili temalarla şekillenen yarı yapılandırılmış görüşmeler, eleştirel söylemsel psikoloji kapsamında analiz edilmiş; bu bağlamda ortay...
Göksu Nehir Ağzında Deniz Tabanı Çökel Taşınımı
Tezcan, Devrim(2016-12-31)
Bu proje önerisi, deniz tabanından alınan çökel örneklerinden tane boyu analizi yaparak yüzey çökellerinin taşınım haritasının yapılmasını, bunun için literatürde önerilen yöntemlerin denenip karşılaştırılmasını içermektedir. Bu kapsamda küçük bir alanda çok sık aralıklarla çökel örnekleri toplanacak, oşinografik ve akıntı ölçümleri gerçekleştirilecektir. Tüm bu veriler literatürde önerilen yöntemlerle ayrı ayrı değerlendirilecek, sonuçlar birbirleri ile karşılaştırılacak, tane boyu ve diğer parametreler ar...
Citation Formats
K. F. İzgü, “İç Anadolu Bölgesinde yetişen Pimpinella L türleri üzerinde farmasötik botanik yönünden araştırmalar,” Ankara Ecz. Fak. Der., pp. 57–73, 1988, Accessed: 00, 2021. [Online]. Available: https://hdl.handle.net/11511/85126.