Çocukların gözünden çocuk dostu yer kavramı ve yaşanılan çevrenin değerlendirilmesi: İstanbul örneği

2015-09-01
Bu makale, çocuk dostu yer kavramının İstanbul’da yaşayan çocuklar için ne anlam ifade ettiğini, bu tanım bağlamında yaşadıkları mahalleleri çocuk dostu olarak görüp görmediklerini nedenleriyle anla-mayı amaçlamaktadır. Bu kapsamda yazar, İstanbul’un altı mahallesinde 9-11 yaş aralığındaki yaklaşık 240 çocuğun katıldığı bir çocuk dostu şehir projesindeki grup söyleşisi (odak grup ve nominal grup), haritalama ve mahalle planlama atölyesinde elde ettiği bulguları okuyucuya sunmaktadır. Bulgular, İstanbul’daki çalışmaya dahil olan yerel yönetimlerin, Birleşmiş Milletler Çocuk Hakları Sözleş-mesi’nde, Gündem 21’de ve Habitat Ajandası’nda belirtilen hükümlere uyma konusunda yetersiz kal-dıklarını göstermektedir. Çalışmada yer alan çocukların büyük bir kısmı, çeşitli nedenden dolayı mahal-lesini çocuk dostu görmemektedir. En fazla üzerinde durulan sorunlar yaşanılan çevrelerin mekânsal ve sosyal nitelik sorunları ve bu yerlerin güvensiz ve emniyetsiz oluşları ile ilişkilidir. Bu makalede paylaşılan yöntem ve bulgular ile benzer çalışmaları yürütmek isteyen araştırmacılara yol gösterilmesi ve yerel yöne-timlerin daha çocuk dostu çevreler yaratma konusunda bilinçlendirilmesi hedeflenmektedir.
İdealkent

Suggestions

Çocukluk Çağı Cinsel İstismarına Yönelik Tedavi ve Önleme Yaklaşımları: Bir Gözden Geçirme*
Dedeler, Meryem; Öpöz, Tuğçe; Öztürk, Cansu (Orta Doğu Teknik Üniversitesi (Ankara, Turkey), 2016-3-1)
Bu derlemenin amacı, çocuk istismarı ve ihmali hakkında genel bir bilgi vermek ve istismar ve ihmale uğramış çocuklara uygulanacak terapötik yöntemleri özetlemektir. Derlemede istismar türlerinden fiziksel, duygusal, cinsel istismar ve çocuk ihmalinin tanımları yapılmış ve istismarın çocuk üzerindeki kısa ve uzun süreli etkileri belirtilmiştir. Özellikle cinsel istismara odaklanan derlemede cinsel istismar hakkında genel bir giriş yapıldıktan sonra cinsel istismara yönelik tedavi yaklaşımları ve cinsel isti...
İç Anadolu Bölgesinde yetişen Pimpinella L türleri üzerinde farmasötik botanik yönünden araştırmalar
İzgü, Kadri Fatih (Ankara Üniversitesi Eczacılık Fakültesi, 1988-01-01)
İç Anadolu Bölgesinde yetişen Pimpinella L. türlerinin ele alındığı bu çalışmanın ilk kısmında bölgeden toplanan bitkilerin morfolojik incelemesi yapılmış, literatürde verilenlere ek olarak tanımada yardımcı olan karakterler de saptanarak geniş deskripsiyonları yapılmıştır. Taksonların özellikleri orijinal çizimler ile de sergilenmiştir. Çalışmanın ikinci kısmında bölgeden toplanan, P. anisetum, P. cappadocica, P. corymbosa, P. olivieroides, P. tragium subsp. pseudotragium, subsp. polyclada, subsp. lithophi...
Türkçe Öğretmen Adaylarının "Modernizm" Kavramına İlişkin Kullandıkları Metaforlar
Erden, Nazif Kutay (2017-1-1)
Bu çalışma “modernizm kavramını ortaya koymak, farklı disiplinlerce modernizmin nasıl algılandığını ifade etmek ve nihayetinde öğretmen adaylarının modernizm ile ilgili kullandıkları metaforları tespit etmek amacıyla yapılmıştır. Çalışma, “modernizm” gibi pek çok disiplin içerisinde yer alan kavramın, yeni nesilleri yetiştirecek öğretmen adayları tarafından ne kadar bilindiğini ortaya koyması ve öğretmen adaylarının modernizm ile ilgili neler düşündüklerini belirlemesi bakımından önem taşımaktadır. Ç...
Türkçede Söylem Belirleyicileri
Gürbüz, Nurdan (1998-01-01)
Bu çalışmanın amacı literatürde çeşitli tanımlarla geçen ve bizim genel olarak 'söylem belirleyicileri' diye adlandıracağımız dil birimlerinin neler olduğunu ortaya koymak ve Türkçe konuşma dilinde bu sözcüklerin üstlendiği işlevleri araştırmaktır. Bir doktora çalışmasına dayanan bu incelemede sonuçların bir kısmı örnekleme yoluyla sunulacaktır.
Türkiye deki 2000 2015 yillari arasindaki evapotranspirasyonun Noah hidrolojik modeli ile incelenmesi
Yılmaz, Mustafa Tuğrul (2016-06-01)
Kuraklığın incelenmesi, etkilediği alanlarda büyük zararlara sebebiyet veren bu doğal afetin niteliklerinin (şiddet, süre, etki alanı) anlaşılması ve mümkün olan tedbirlerin araştırılması açısından çok kritiktir. Kuraklığın gözlemlenmesinde kullanılan en önemli parametrelerden birisi olan buharlaşma ve terleme (ET) verisidir. ET tanımı, yaş bitki ve toprakta meydana gelen buharlaşma ile kuru bitkilerde meydana gelen terleme sonucu kaybedilen suyun toplamı olarak yapılabilir. Su ve enerji döngüsünde önemli b...
Citation Formats
Y. C. Severcan, “Çocukların gözünden çocuk dostu yer kavramı ve yaşanılan çevrenin değerlendirilmesi: İstanbul örneği,” İdealkent, pp. 140–181, 2015, Accessed: 00, 2021. [Online]. Available: https://hdl.handle.net/11511/84744.