Okul Öncesi Öğretmenlerinin Üstün Yetenekli Çocuklar Hakkındaki Görüşlerinin Belirlenmesi (Uşak İli Örneği)

2018-04-01
Yoleri, Sibel
Tetik, Gamzegül
Çetken, Hatice Şebnem
Üstün yetenekli olmanın evrensel olarak kabul görmüş bir tanımı bulunmamakla birlikte; en genel çerçevede üstün yetenekli olmak; zekâ, akademik ve yetenek anlamında bireylerin kendi yaşıtlarına oranla daha üstün bir performans göstermesi olarak tanımlanabilir. Okul öncesi dönem çocukların sahip oldukları bireysel özelliklerini anlamak, yeteneklerini tanımak ve keşfetmek hatta var olan yeteneklerini geliştirmek açısından önemli yıllardır. Bu dönemde çocukta var olan üstün bir yeteneğin keşfedilmesi ileriki yıllarında bu yeteneğin daha ileri seviyelere ulaşabilmesine temel oluşturacaktır. Bu araştırma; üstün yetenekli çocuklar hakkındaki öğretmen görüşlerini belirlemeyi amaçlamaktadır. Araştırmanın çalışma grubunu Uşak il merkezinde yer alan Milli Eğitim Müdürlüğü’ne bağlı anasınıflarında ve bağımsız anaokullarında görev yapmakta olan 33 okul öncesi öğretmeni oluşturmaktadır. Araştırmada nitel araştırma deseni kullanılmıştır. Araştırmada veriler; anaokullarındaki/anasınıflarındaki öğretmenlerle yürütülen yarı-yapılandırılmış görüşme formlarıyla toplanmıştır. Görüşme formunda yer alan sorular alanla ilgili literatürde yer alan bilgiler ışığında araştırmacılar tarafından hazırlanmıştır. Çalışmada sonuç olarak; üstün yetenekli çocuklar ve eğitimleri hakkındaki öğretmenlerin bilgi düzeyleri, kullandıkları eğitim metodu ve stratejileri, sınıf içerisindeki düzenlemeleri, üstün yetenekli çocukların akranlarıyla olan ilişkileri ve üstün yetenekleri çocuklarla deneyimleri belirlenmektedir. Çalışma ile elde edilen bulgulara göre okul öncesi öğretmenleri hem teorik hem de uygulamalı uygun programlar konusunda yeterli bilgi seviyesine sahip olmadıkları belirlenmiştir. Okul öncesi öğretmenliği eğitim programlarına üstün yetenekli çocuklarla ilgili dersler eklenerek, çalıştaylar ve eğitimler düzenlenerek öğretmenlerin görüşlerinde ve sınıf içi uygulamalarda önemli adımlar atılması sağlanacaktır.
Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi

Suggestions

Okul Öncesi Öğretmen Adaylarının Çocuk Edebiyatı Ve Resimli Çocuk Kitapları İle İlgili Metaforları
Ulusoy, Mustafa; Altun, Dilek (2017-12-30)
Edebiyat, kültürel değerleri, ahlaki normları ve insan ilişkilerini gelecek nesillere aktarmanın en güçlü yollarından biridir. Çocuklar, ailelerinin ve öğretmenlerinin anlattığı hikâyeleri dinlerken sadece kültürel değerler ve ahlaki normlar hakkında bilgi sahibi olmazlar, aynı zamanda hikâye okuma ve anlatma etkinlikleri çocukların dinleme, dinlediğini anlama, hatırlama, olay örgüsünü sıralama, anlatma, kelime bilgisi, yazı farkındalığı, kitap okuma sevgisi gibi birçok farklı alanlarda gelişimlerine de...
Okul öncesi çocuklar ve şiddet: Tanık ve kurban olma düzeyleri
Çetinkaya Yıldız, Evrim; Sümer, Zeynep (2010-02-01)
Children’s chronic exposure to violence negatively affects their social development even though the level of violence is low. In the available literature, implementing prevention programs at early ages is suggested due to being more effective and economic. Nevertheless, most of the violence prevention programs target adolescents. Therefore, in this study, violence exposure levels of 62 children (3-6 ages) are examined through Violence Exposure Scale (VEX-Violence Exposure Scale; Fox and Leavitt, 1995). The ...
Okul Öncesi Öğretmenlerinin Matematik Eğitimine İlişkin Görüşleri: Matematik Öğretimi, Cinsiyet Farklılıkları, Öğretmenin Rolü
Erden, Feyza; Tonga, Funda Eda (2020-12-01)
Bu çalışmanın amacı, okul öncesi öğretmenlerinin erken çocukluk dönemi matematik eğitimine ilişkin görüşlerini matematik öğretimi, cinsiyet farklılıkları ve öğretmenin rolü kapsamında incelemektir. Olgu bilim desenine sahip bu nitel çalışmada, 16 okul öncesi öğretmeniyle, erken çocukluk döneminde matematik öğretimi, öğretmenlerin sınıflarında gözlemledikleri matematik performansındaki cinsiyet farklılıkları ve matematik eğitiminde öğretmenin rolüne ilişkin görüşleri hakkında görüşülmüştür. Araştırmacılar ta...
Okul Öncesi Dönemdeki Çocukların Okuldaki Oyun Olanaklarının İncelenmesi
TUĞRUL, BELMA; BOZ, MENEKŞE; ULUDAĞ, GONCA; METİN ASLAN, ÖZGE; Sevimli Çelik, Serap; SÖZER ÇAPAN, AYLİN (2019-05-01)
Bu çalışma ile, okul öncesi dönemdeki çocuklara sunulan oyun olanaklarının okul öncesi öğretmen görüşlerine göre incelenmesi amaçlanmıştır. Araştırmanın evrenini Türkiye’de Millî Eğitim Bakanlığı’na bağlı özel ve resmi anaokullarında görev yapan okul öncesi öğretmenleri oluşturmaktadır. Araştırma verileri araştırmacılar tarafından hazırlanan Okul Öncesi Öğretmenlerin Gözünden Türkiye Oyun Profili Araştırması Anket Formu kullanılarak elde edilmiştir. Anket formunda, okul öncesi öğretmenlerinin cinsiyet, yaş,...
Okul Öncesi Öğretmenliği Eğitiminde Dijital Hikaye Kullanımı
İslim, Ömer Faruk; Yıldırım, İbrahim Soner (null; 2017-12-17)
Hikayeler, tarihin başlangıcından bu yana bilginin ve kültürün eğlenceli bir şekilde aktarılmasında kullanılmışlardır. Günümüzde teknolojinin de işin içine girmesiyle birlikte elektronik ortamda görsel, hem işitsel anlamda daha zengin, aynı zamanda da öğrenenin yaş ve bilgi düzeyine göre ilerleme hızı ve şekli değiştirilebilen dijital hikayeler ortaya çıkmıştır. Bu dijital hikayeler okul öncesi eğitimden lisansüstü düzeye, hatta yaşam boyu öğrenme modeli doğrultusunda yaşça çok daha büyük bireylerin eğitiml...
Citation Formats
S. Yoleri, G. Tetik, and H. Ş. Çetken, “Okul Öncesi Öğretmenlerinin Üstün Yetenekli Çocuklar Hakkındaki Görüşlerinin Belirlenmesi (Uşak İli Örneği),” Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi, pp. 159–183, 2018, Accessed: 00, 2021. [Online]. Available: https://hdl.handle.net/11511/85174.