Okul Öncesi Öğretmenliği Eğitiminde Dijital Hikaye Kullanımı

2017-12-17
İslim, Ömer Faruk
Yıldırım, İbrahim Soner
Hikayeler, tarihin başlangıcından bu yana bilginin ve kültürün eğlenceli bir şekilde aktarılmasında kullanılmışlardır. Günümüzde teknolojinin de işin içine girmesiyle birlikte elektronik ortamda görsel, hem işitsel anlamda daha zengin, aynı zamanda da öğrenenin yaş ve bilgi düzeyine göre ilerleme hızı ve şekli değiştirilebilen dijital hikayeler ortaya çıkmıştır. Bu dijital hikayeler okul öncesi eğitimden lisansüstü düzeye, hatta yaşam boyu öğrenme modeli doğrultusunda yaşça çok daha büyük bireylerin eğitimleri için kullanılsa da belki de en etkili olacakları seviye okul öncesi eğitimdir. Dijital hikayelerin okul öncesi eğitimde etkili ve verimli bir şekilde kullanılabilmesi için de okul öncesi eğitimcilerinin bu alanda ilgili bilgi ve beceriye sahip olmaları gerekmektedir. Bu kapsamda 2016-2017 akademik yılı bahar döneminde, Ahi Evran Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, Okul Öncesi Öğretmenliğinde birinci sınıfında öğrenim görmekte olan ve Bilgisayar-II dersine kayıtlı olan öğrencilere dijital hikaye hazırlama, kullanma ve değerlendirme konularında uygulamalı eğitim verilmiştir. Eğitim sürecinde öğrencilerin iki ya da üç kişilik gruplar oluşturarak, okul öncesi seviyesindeki çocuklara kavram öğretimi konusunda dijital hikayeler hazırlamaları ve sınıf ortamında sunmaları istenmiştir. Yaklaşık olarak 6 haftalık sürecin sonunda hazırlanan dijital hikayeler sınıfta sunulmuş ve akran değerlendirmesine tabi tutulmuştur. Akran değerlendirmesi için öğrencilere bir tablo verilmiş ve bu tabloda izledikleri her bir hikayenin beğendikleri yönleri ile gördükleri eksikliklerin neler olduğunu belirtmeleri istenmiştir. Ayrıca, tüm gruplar ile görüşmeler yapılarak; grup bazında hikayeleri için seçtikleri konu, bu konuyu seçme nedenleri, dijital hikayelerini hazırlamak için kullandıkları araç, bu aracı seçme konuları, diğer hikayeleri izledikten sonra kendi hikayelerinde herhangi bir değişiklik yapıp yapmayacakları, bireysel bazda ise en beğendikleri dijital hikaye, o dijital hikayeyi neden beğendikleri, sürecin kendilerine katkısı ve gelecekte dijital hikayeleri kullanıp kullanmayacakları gibi sorular sorulmuştur. Çalışmanın ön bulguları hemen hemen tüm öğrencilerin dijital hikaye hazırlama sürecini faydalı olarak gördüklerini ve ileride öğretmen olduklarında dijital hikayeleri kullanmayı planladıklarını göstermektedir.
Citation Formats
Ö. F. İslim and İ. S. Yıldırım, “Okul Öncesi Öğretmenliği Eğitiminde Dijital Hikaye Kullanımı,” presented at the ITTES2017, (11 - 13 Ekim 2017), İzmir, Türkiye, 2017, Accessed: 00, 2021. [Online]. Available: https://hdl.handle.net/11511/85710.