Okul Öncesi Öğretmenliği Eğitiminde Dijital Hikaye Kullanımı

2017-12-17
İslim, Ömer Faruk
Yıldırım, İbrahim Soner
Hikayeler, tarihin başlangıcından bu yana bilginin ve kültürün eğlenceli bir şekilde aktarılmasında kullanılmışlardır. Günümüzde teknolojinin de işin içine girmesiyle birlikte elektronik ortamda görsel, hem işitsel anlamda daha zengin, aynı zamanda da öğrenenin yaş ve bilgi düzeyine göre ilerleme hızı ve şekli değiştirilebilen dijital hikayeler ortaya çıkmıştır. Bu dijital hikayeler okul öncesi eğitimden lisansüstü düzeye, hatta yaşam boyu öğrenme modeli doğrultusunda yaşça çok daha büyük bireylerin eğitimleri için kullanılsa da belki de en etkili olacakları seviye okul öncesi eğitimdir. Dijital hikayelerin okul öncesi eğitimde etkili ve verimli bir şekilde kullanılabilmesi için de okul öncesi eğitimcilerinin bu alanda ilgili bilgi ve beceriye sahip olmaları gerekmektedir. Bu kapsamda 2016-2017 akademik yılı bahar döneminde, Ahi Evran Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, Okul Öncesi Öğretmenliğinde birinci sınıfında öğrenim görmekte olan ve Bilgisayar-II dersine kayıtlı olan öğrencilere dijital hikaye hazırlama, kullanma ve değerlendirme konularında uygulamalı eğitim verilmiştir. Eğitim sürecinde öğrencilerin iki ya da üç kişilik gruplar oluşturarak, okul öncesi seviyesindeki çocuklara kavram öğretimi konusunda dijital hikayeler hazırlamaları ve sınıf ortamında sunmaları istenmiştir. Yaklaşık olarak 6 haftalık sürecin sonunda hazırlanan dijital hikayeler sınıfta sunulmuş ve akran değerlendirmesine tabi tutulmuştur. Akran değerlendirmesi için öğrencilere bir tablo verilmiş ve bu tabloda izledikleri her bir hikayenin beğendikleri yönleri ile gördükleri eksikliklerin neler olduğunu belirtmeleri istenmiştir. Ayrıca, tüm gruplar ile görüşmeler yapılarak; grup bazında hikayeleri için seçtikleri konu, bu konuyu seçme nedenleri, dijital hikayelerini hazırlamak için kullandıkları araç, bu aracı seçme konuları, diğer hikayeleri izledikten sonra kendi hikayelerinde herhangi bir değişiklik yapıp yapmayacakları, bireysel bazda ise en beğendikleri dijital hikaye, o dijital hikayeyi neden beğendikleri, sürecin kendilerine katkısı ve gelecekte dijital hikayeleri kullanıp kullanmayacakları gibi sorular sorulmuştur. Çalışmanın ön bulguları hemen hemen tüm öğrencilerin dijital hikaye hazırlama sürecini faydalı olarak gördüklerini ve ileride öğretmen olduklarında dijital hikayeleri kullanmayı planladıklarını göstermektedir.
ITTES2017, (11 - 13 Ekim 2017)

Suggestions

Okul Öncesi Öğretmen Adaylarının Çocuk Edebiyatı Ve Resimli Çocuk Kitapları İle İlgili Metaforları
Ulusoy, Mustafa; Altun, Dilek (2017-12-30)
Edebiyat, kültürel değerleri, ahlaki normları ve insan ilişkilerini gelecek nesillere aktarmanın en güçlü yollarından biridir. Çocuklar, ailelerinin ve öğretmenlerinin anlattığı hikâyeleri dinlerken sadece kültürel değerler ve ahlaki normlar hakkında bilgi sahibi olmazlar, aynı zamanda hikâye okuma ve anlatma etkinlikleri çocukların dinleme, dinlediğini anlama, hatırlama, olay örgüsünü sıralama, anlatma, kelime bilgisi, yazı farkındalığı, kitap okuma sevgisi gibi birçok farklı alanlarda gelişimlerine de...
Okul Öncesi Öğretmenlerinin Matematik Eğitimine İlişkin Görüşleri: Matematik Öğretimi, Cinsiyet Farklılıkları, Öğretmenin Rolü
Erden, Feyza; Tonga, Funda Eda (2020-12-01)
Bu çalışmanın amacı, okul öncesi öğretmenlerinin erken çocukluk dönemi matematik eğitimine ilişkin görüşlerini matematik öğretimi, cinsiyet farklılıkları ve öğretmenin rolü kapsamında incelemektir. Olgu bilim desenine sahip bu nitel çalışmada, 16 okul öncesi öğretmeniyle, erken çocukluk döneminde matematik öğretimi, öğretmenlerin sınıflarında gözlemledikleri matematik performansındaki cinsiyet farklılıkları ve matematik eğitiminde öğretmenin rolüne ilişkin görüşleri hakkında görüşülmüştür. Araştırmacılar ta...
Okul Öncesi Öğretmen Adaylarının Okuma Alışkanlıkları, Tutumları ve Deneyimlerinin Resimli Hikâye Kitabı Seçme Yeterliliklerini YordamaDüzeyi
Altun, Dilek (2018-10-01)
Hikâye dinleme ve okuma, çocukların hem ev içi hem de okul öncesi eğitim kurumlarında gelişimlerinin eğlenerek desteklendiği önemli etkinliklerden biridir. Çocuklara sunulacak zengin içerikte, kaliteli çocuk kitapları çocukların gelişimlerini desteklemek adına büyük önem taşımaktadır. Bu nedenle, okul öncesi öğretmenlerinin piyasada yayınlanan kitaplar arasından çocukların gelişim düzeylerine uygun kitapları seçmeleri önem taşımaktadır. Öğretmen adaylarının okuma tutumları ve alışkanlıklarına bağlı olarak k...
Erken Çocukluk Döneminde STEM Eğitimi Anlayışı
ÇETİN, MUSTAFA; Demircan, Hasibe Özlen (2020-04-01)
Çocukların yaşamlarında karşılaşabilecekleri problemler ile bilimsel kavramlar arasında bağ kuran STEM eğitimi, erken çocukluk döneminden başlayarak öğrenme süreçlerine dahil olmaktadır. STEM eğitimi kavramsal öğrenmenin yanı sıra öğrencilerin aktif katılımlarının sağlandığı yaparak yaşayarak öğrenmenin ilke olarak yer verildiği bir eğitim anlayışıdır. Öyle ki STEM, öğrencilerin yaşantıları ile öğrendiklerini bütünleştirme konusunda olanaklar sunar. Erken çocukluk dönemi öğrenme ortamlarında STEM eğitiminin...
Okul öncesinde süreç odaklı FeTeMM eğitimi: Öğretmen görüşleri
Sadık, Olgun (2019-12-01)
Bu çalıĢmada, kuramsal bir çerçeve kullanılarak okul öncesi öğretmenlerine uygulanan süreç odaklı bir FeTeMM mesleki eğitim semineri hakkında katılımcı öğretmen görüĢlerinin tespit edilmesi amaçlanmıĢtır. Yapılan çalıĢmada nitel araĢtırma tasarımı kullanılmıĢ ve açık uçlu soruların yer aldığı durum tespiti ve eğitim sonrası öğretmen görüĢlerinin sorulduğu iki adet anket uygulanmıĢtır. Elde edilen veriler tematik analiz metodu kullanılarak analiz edilmiĢtir. Elde edilen veriler doğrultusunda ortaya çıkan bul...
Citation Formats
Ö. F. İslim and İ. S. Yıldırım, “Okul Öncesi Öğretmenliği Eğitiminde Dijital Hikaye Kullanımı,” presented at the ITTES2017, (11 - 13 Ekim 2017), İzmir, Türkiye, 2017, Accessed: 00, 2021. [Online]. Available: https://hdl.handle.net/11511/85710.