Ortaöğretim Kurumları Bileşenlerinin Öğrencilere Getirilen Kılık Kıyafet Serbestliği Hakkındaki Görüşleri

2013-05-17
Taneri, Pervin Oya
Akgündüz, Mehmet Mahsum
Okullardaki kılık kıyafet yönetmelikleri tüm dünyada halen çok tartışılan ve henüz üzerinde uzlaşmaya varılamayan konulardan biridir. Pek çok araştırmada yetişkinlerin (öğretmen, veli, okul yöneticisi) görüşlerine yer verilirken, öğrencilerin bakış açısının göz ardı edildiği fark edilmiştir. Bu araştırmanın amacı, ilk ve orta dereceli okullarda üniforma giyme zorunluluğunun 2012 yılında bir yönetmelikle kaldırılması sonrasında, öğrencilerin, öğretmenlerin ve okul yöneticilerinin duygu ve düşüncelerini ortaya çıkarmaktır. Bu çalışmanın sonuçlarının, kıyafet serbestliği uygulamalarının, özgürleştirici bir eğitim pratiği bakımından anlamını ortaya koymada eğitimle doğrudan ya da dolaylı ilgili bireylere yardımcı olması beklenmektedir. Çalışma amacını gerçekleştirmek için belirtilen grupların görüşleri yarı-yapılandırılmış görüşme soruları aracılığıyla toplanmıştır. Çalışmaya Ankara’dan seçilen iki lisede görev yapan üç okul yöneticisi ve dört öğretmen ile 9 - 12. sınıflarında öğrenim gören 17 öğrenci katılmıştır. Bulgular, kılık kıyafet yönetmeliğindeki değişikliğin (1) etkileri, (2) amacı ve (3) olası sonuçları olmak üzere üç ana tema altında sınıflandırılmıştır. Araştırmada kılık kıyafet yönetmeliğinin değişmesiyle ilgili olumlu görüş sunan katılımcıların yanı sıra olumsuz görüşler de ifade edilmiştir. Katılımcıların genel yönelimleri olumlu olmakla birlikte; olumsuz görüşlerin, genellikle serbestliğin amacına ilişkin kaygıları yansıttığı gözlenmiştir. Öğrencilerin kendi kıyafetlerini seçerek, kendi tarzlarını ve bireyselliklerini göstermelerine izin verilmesi; özgürleşmeleri ve insanlaşmaları sürecinde atılacak önemli bir adım olmakla birlikte yeterli değildir. Eğitim bileşenleri, gerek kılık kıyafet serbestliği, gerekse başka eğitimsel yenilikler yapılırken, kendilerinin görüşlerinin de sorulmasını ve demokratik karar alma süreçlerinin bir parçası olmayı istemektedirler.
Citation Formats
P. O. Taneri and M. M. Akgündüz, “Ortaöğretim Kurumları Bileşenlerinin Öğrencilere Getirilen Kılık Kıyafet Serbestliği Hakkındaki Görüşleri,” 2013, Accessed: 00, 2021. [Online]. Available: https://hdl.handle.net/11511/85192.