Ortaöğretim Kurumları Bileşenlerinin Öğrencilere Getirilen Kılık Kıyafet Serbestliği Hakkındaki Görüşleri

2013-05-17
Okullardaki kılık kıyafet yönetmelikleri tüm dünyada halen çok tartışılan ve henüz üzerinde uzlaşmaya varılamayan konulardan biridir. Pek çok araştırmada yetişkinlerin (öğretmen, veli, okul yöneticisi) görüşlerine yer verilirken, öğrencilerin bakış açısının göz ardı edildiği fark edilmiştir. Bu araştırmanın amacı, ilk ve orta dereceli okullarda üniforma giyme zorunluluğunun 2012 yılında bir yönetmelikle kaldırılması sonrasında, öğrencilerin, öğretmenlerin ve okul yöneticilerinin duygu ve düşüncelerini ortaya çıkarmaktır. Bu çalışmanın sonuçlarının, kıyafet serbestliği uygulamalarının, özgürleştirici bir eğitim pratiği bakımından anlamını ortaya koymada eğitimle doğrudan ya da dolaylı ilgili bireylere yardımcı olması beklenmektedir. Çalışma amacını gerçekleştirmek için belirtilen grupların görüşleri yarı-yapılandırılmış görüşme soruları aracılığıyla toplanmıştır. Çalışmaya Ankara’dan seçilen iki lisede görev yapan üç okul yöneticisi ve dört öğretmen ile 9 - 12. sınıflarında öğrenim gören 17 öğrenci katılmıştır. Bulgular, kılık kıyafet yönetmeliğindeki değişikliğin (1) etkileri, (2) amacı ve (3) olası sonuçları olmak üzere üç ana tema altında sınıflandırılmıştır. Araştırmada kılık kıyafet yönetmeliğinin değişmesiyle ilgili olumlu görüş sunan katılımcıların yanı sıra olumsuz görüşler de ifade edilmiştir. Katılımcıların genel yönelimleri olumlu olmakla birlikte; olumsuz görüşlerin, genellikle serbestliğin amacına ilişkin kaygıları yansıttığı gözlenmiştir. Öğrencilerin kendi kıyafetlerini seçerek, kendi tarzlarını ve bireyselliklerini göstermelerine izin verilmesi; özgürleşmeleri ve insanlaşmaları sürecinde atılacak önemli bir adım olmakla birlikte yeterli değildir. Eğitim bileşenleri, gerek kılık kıyafet serbestliği, gerekse başka eğitimsel yenilikler yapılırken, kendilerinin görüşlerinin de sorulmasını ve demokratik karar alma süreçlerinin bir parçası olmayı istemektedirler.

Suggestions

Öğrencilere Getirilen Kılık Kıyafet Serbestliğinin Okul Bileşenleri Gözünden İncelenmesi Ankara Örneği
Taneri, Pervin Oya; Mehmet Mahsun, Akgündüz (2015-01-01)
Okullardaki kılık kıyafet yönetmelikleri tüm dünyada halen çok tartışılan ve henüz üzerinde uzlaşmaya varılamayan konulardan biridir. Pek çok araştırmada yetişkinlerin (öğretmen, veli, okul yöneticisi) görüşlerine yer verilirken, öğrencilerin bakış açısının göz ardı edildiği fark edilmiştir. Bu araştırmanın amacı, ilk ve orta dereceli okullarda üniforma giyme zorunluluğunun 2012 yılında bir yönetmelikle kaldırılması sonrasında, öğrencilerin, öğretmenlerin ve okul yöneticilerinin duygu ve düşüncelerini ortay...
Eğitim fakültesi öğrencilerinin bilgiye erişim biçimleri üzerine bir tarama çalışması
Çakıroğlu, Erdinç; Seferoğlu, Gölge(2015-12-31)
Bu projede eğitim fakültesi öğrencilerinin bilgiye erişim biçimlerini ve alışkanlıklarını belirlemek üzere bir tarama yapılacaktır. Veriler anket yoluyla toplanacaktır. Araştırmada çalışma grubunu eğitim fakültesi öğrencileri oluşturacaktır.
Öğretmen adaylarının FeTeMM eğitimine yönelik eğilimlerini bilişsel ve duyuşsal değişkenler açısından incelemek
Çakıroğlu, Jale; Çetinkaya Aydın, Gamze; Yılmaz Tüzün, Özgül(2016-12-31)
Öğretmen ve öğretmen adaylarının FeTeMM eğitimine yönelik görüşlerinin, güçlü ve zayıf yanlarının belirlenmesi, uzmanların onlara yönelik tasarlayacağı eğitimleri planlayabilmesi açısından çok değerlidir. Bu bağlamda, ülkemizde öğretmen ve öğretmen adaylarıyla yürütülen FeTeMM araştırmaları için geçerli ve güvenilir ölçme araçlarına ihtiyaç duyulmakta ve bu yüzden ölçek geliştirme ve uyarlama çalışmaları çok önem kazamıştır (Hacıömeroğlu, & Bulut, 2016). Bu noktadan hareketle bu çalışmanın amacı, öğretmen ...
Ortaokul Matematik Öğretmen Adaylarının Matematiksel Tanım Ve Tanımın Matematik Eğitimindeki Önemine Yönelik Algılarının İncelenmesi
Çakıroğlu, Erdinç; Dilberoğlu, Merve(2018-12-31)
Bu çalışmanın amacı dördüncü sınıf ortaokul matematik öğretmeni adaylarının matematiksel tanım algılarını birbirini tamamlayan iki farklı şekilde incelemektir. Öncelikle öğretmen adaylarına matematiksel tanım anlayışlarını yansıtabilecekleri bir görev iki farklı şekilde verilecektir. Bu görevde öğretmen adaylarından kendilerine alfabetik sırada verilen dörtgenleri (deltoid, dikdörtgen, eşkenar dörtgen, kare, paralelkenar, yamuk) herhangi bir öğretim programına bağlı kalmadan tercih ettikleri sıra içerisinde...
İlköğretim matematik öğretmenlerinin doğru denklemleri ve grafikler konusundaki yansımalarının pedagojik içerik bilgilerine etkisi üzerine bir çalışma
Işıksal Bostan, Mine(2013-12-31)
Bu araştırmanın amacı ilköğretim matematik öğretmenlerinin yansımalarının pedagojik içerik bilgilerine yönelik öğrenmelerini nasıl etkilediğini incelemektir. Daha özelde ise amaç, ilköğretim matematik öğretmenlerinin sekizinci sınıf düzeyinde teknoloji destekli sınıf ortamında doğru denklemleri ve grafikler konusunun öğretimine dair yansımalarının öğretmenlerin pedagojik alan bilgisine yönelik öğrenmelerini nasıl etkilediğini ortaya koymaktır.
Citation Formats
P. O. Taneri, “Ortaöğretim Kurumları Bileşenlerinin Öğrencilere Getirilen Kılık Kıyafet Serbestliği Hakkındaki Görüşleri,” 2013, Accessed: 00, 2021. [Online]. Available: https://hdl.handle.net/11511/85192.