Belirsizlik Altında Proje Kontrolü İçin Bayes Temelli Kazanılan Değer Yönetimi

2018-06-29
Sü, Yasemin
Yet, Barbaros

Suggestions

Belirsizlik Altında Esnek Tesis Yerleşimi İçin Yenilikçi Yaklaşımlar
Süral, Haldun; Efeoğlu, Begün(2015-12-31)
Önerilen proje, belirsizlik altında (olasılıksal ürün talebi durumlarında) esnek ve sağlamcı (robust) bir tesis yerleşimi için yenilikçi yöntemler oluşturmayı amaçlamaktadır. Bu yöntemler oluşturulurken özellikle talep rassallığının tesis yerleşiminin yapısına olan etkisi incelenecek, esnek tesis yerleşimi için literatürde yer alan kısıtlayıcı bazı varsayımlar (örneğin, önceden belirlenmiş sabit makina sayısı varsayımı gibi) gevşetilerek daha gerçekçi çözümler oluşturulacak ve bu çözümlerin performansı gerç...
Belirsizlik Altında Medikal Karar Destek Için Çok Kriterli Karar Verme Yaklaşımları
Cebesoy, Melodi; Tuncer Şakar, Ceren; Yet, Barbaros (null; 2019-06-14)
Belirsizlik Durumunda İflas Sonrası Paylaşım Kurallarının Seçimi: Deneysel Çalışma
Büyükboyacı Hanay, Mürüvvet İlknur(2017-12-31)
İflas problemleriyle ilgili iktisadi literatür, iflas etmiş bir firmanın maddi değerinin toplamda firmanın değerinden daha fazla talepte bulunan alacaklılar arasında bölüştürülmesi problemini inceler. Aksiyomatik iflas literatürü bu probleme birçok çözüm getirmiştir. Bu kurallar içerisinden ikisi ön plana çıkmıştır. Bu çözümlerin ilki iflas sonrası firmanın maddi değerinin hissedarlara firmadaki ortaklıkları (yani yatırımları) nispetinde dağıtımı esasına dayanan Orantısal kuraldır. İkinci çözüm ise toplam k...
Belirsizlik Altında Hemşire Çizelgeleme Problemi
Batun, Sakine (2020-03-01)
Product-line planning under uncertainty
Karakaya, Şakir; Köksal, Gülser; Department of Industrial Engineering (2018)
This study addresses the problem of multi-period mix of product-lines under a product- family, which incorporates launching decisions of new products, capacity expansion decisions and product interdependencies. The problem is modelled as a two-stage stochastic program with recourse in which price, demand, production cost and cannibalisation effect of new products are treated as uncertain parameters. The solution approach employs the Sample Average Approximation based on Monte Carlo bounding technique and mu...
Citation Formats
Y. Sü and B. Yet, “Belirsizlik Altında Proje Kontrolü İçin Bayes Temelli Kazanılan Değer Yönetimi,” 2018, Accessed: 00, 2021. [Online]. Available: https://hdl.handle.net/11511/85478.