Belirsizlik Durumunda İflas Sonrası Paylaşım Kurallarının Seçimi: Deneysel Çalışma

2017-12-31
İflas problemleriyle ilgili iktisadi literatür, iflas etmiş bir firmanın maddi değerinin toplamda firmanın değerinden daha fazla talepte bulunan alacaklılar arasında bölüştürülmesi problemini inceler. Aksiyomatik iflas literatürü bu probleme birçok çözüm getirmiştir. Bu kurallar içerisinden ikisi ön plana çıkmıştır. Bu çözümlerin ilki iflas sonrası firmanın maddi değerinin hissedarlara firmadaki ortaklıkları (yani yatırımları) nispetinde dağıtımı esasına dayanan Orantısal kuraldır. İkinci çözüm ise toplam kaybın tüm hissedarların yatırım miktarlarından eşit şekilde çıkarılması esasına dayanan Eşit Kayıp kuralıdır. Bu çalışmanın amacı eşit kayıp ve orantısal kurallarla birlikte iflas olasılığının belirsizliği durumunda yatırımcı davranışını anlamak için deney tasarlamaktır. Piyasadaki paydaşlar ekonominin genel durumunu firmaların iflas etme veya başarılı olma ihtimalleri hakkında bir belirteç olarak görürler. Ardından, belirli aralık dahilinde olan başarı olasılığını ve önceden belirlenmiş olan iflas sonrası paylaşım kurallarını göz önünde bulundurarak bugünkü yatırım kararlarını şekillendirirler. Gerçek hayatta bu olasılığın net olmaması ve hangi iflas paylaşım kuralının daha fazla yatırım getirdiğinin ölçülmesi bu çalışmanın uygulanabilirliğini arttırmaktadır.

Suggestions

Ekonomik Aktivite Analizi için Öncü Göstergelerin İncelenmesi ve Ekonomik Aktivite Tahmini: Türkiye Örneği
Yıldırım Kasap, Dilem(2015-12-31)
Ekonomik aktivite tahmininin önemi göze alındığında, bu çalışma sanayi üretim endeksini ekonomik aktivite için bir gösterge olarak alarak, sanayi üretim endeksi için güvenilir öngörüler yaratmayı hedeflemektedir. Bu bağlamda, Ocak 2001 – Nisan 2012 dönemini kapsayan veriler kullanılarak öncelikle sanayi üretim endeksinin öngörüsü için kullanılabilinecek makro ekonomik ve finansal veriler literatürden de faydalanılarak belirlenecektir. Sonrasında, yaratılan veri grubu içerisinden olası tüm kombinasyonlar olu...
Göç Veren Ülkeler Açısından Gelir ve Göç Verme Arasındaki İlişki
Kırdar, Murat Güray(2013-12-31)
Bu çalışmada amaçlanan göç veren ülkelerdeki gelir seviyesinin göç verme kararını nasıl etkilediğini ortaya koymaktır. Sjaastadt (1962) ve Harris ve Todaro (1970) tarafından yapılan ilk çalışmalardan itibaren, göç veren ülkelerdeki ücret seviyesindeki bir artışın göç verme oranını düşüreceği ileri sürülmüştür. Bunun nedeni, göç etmekten doğacak olan faydanın – iki ülke arasıdaki ücret farkının – azalmasıdır. Diğer taraftan, Vanderkamp (1971) tarafından da ortaya konulduğu üzere göç veren ülkedeki gelirin ar...
Kentsel Dönüşümün Mekana Yansıması: Bir Küresel Kent ve Bir Başkent Karşılaştırması
Topal Yılmaz, Aylin; Voyvoda, Ebru(2014-12-31)
Küresel kapitalizmin dünya ölçeğindeki hakimiyeti ve 1980’li yıllarda uygulanmaya başlanan neoliberal politikalarla ulusal ve uluslararası gayrimenkul sektörünce kentsel toprak rantının ve kentsel mekanın kendisinin en önemli sermaye birikim aracı haline geldiği gözlenmektedir. Bu süreç, kent mekanına dönük yoğun ilginin arttığı, küresel kentlerin ve yeni kentsel hiyerarşilerin belirginleştiği bir döneme işaret ederken, büyük kentsel altyapı yatırımları (ulaşım, baraj, vb.) ve büyük kentsel projelerin (alış...
Madencilik Sektöründe Örgütsel Risk
Topal, Çağrı; Topal, Çağatay; Beşpınar Akgüner, Fatma Umut(2016-12-31)
Bu çalışma, örgütlerin yarattığı, insanların sağlığı, ekonomik durumları ve doğal çevrelerini tehdit eden risklerin, bu riskleri yaratan ve denetleyen kurumlarda çalışanlar ve bu risklere maruz kalan toplumsal aktörlerce nasıl anlamlandırıldığını inceleyecektir. Araştırmanın temel sorusu “örgütlerle doğrudan veya dolaylı bir ilişki içinde olan farklı konumlardaki aktörler, bu örgütlerin yarattığı riskleri anlamaya çalışırken hangi farklı fakat birbiriyle ilişkili konulara odaklanmaktadırlar” şeklindedir. Bu...
Türkiye Ekonomisinde Cinsiyete Bağlı Mesleksel Katmanlaşmanın Neden Olduğu Eşetsizliğin Boyutu,sonuçları Ve Politika Önerileri.
Erdil, Erkan(2013-12-31)
Çalışmanın temel amacı Türkiye ekonomisinde cinsiyetler arası eşitsizliğin mesleksel katmanlaşma üzerinden incelenmesidir. Buna dayanark inceleme üç ana bölümden oluşcaktır. İlk bölüm, cinsiyete bağlı mesleki katmanlaşma (CBMK) yazını üzerinden konuyu tartışacaktır. Ortodoks/heteredoks, arz yönlü/talep yönlü, ekonomik/sosyolojik görüşlerden oluşan teorik yazın ile farklı CBMK indekslerden oluşan amprik yaın bu bölümde sunulcaktır. İkinci bölüm, 2002- 2010 verileri ile Türkiye ekonomisinde CBMKnın boyutunu...
Citation Formats
M. İ. Büyükboyacı Hanay, “Belirsizlik Durumunda İflas Sonrası Paylaşım Kurallarının Seçimi: Deneysel Çalışma,” 2017. Accessed: 00, 2020. [Online]. Available: https://hdl.handle.net/11511/62073.