İşitme Engeli Olan Ve Olmayan Güreşçilerin Statik ve Dinamik Dengelerinin Karşılaştırması

2016-11-25
Coşkun, Betül
Ünlü, Gürcan
Golshaei, Bahman
Koçak, Mehmet Settar
Kirazcı, Sadettin
Çalışmanın amacı işitme engeli olan ve olmayan güreşçilerin statik ve dinamik dengelerinin karşılaştırılmasıdır. Çalışmaya işitme engelli (n = 29, yaş = 18.76±3.54) ve işitme engeli bulunmayan (n = 23, yaş = 19.09±2.76) milli takım sporcusu olan 52 genç erkek güreşçi katılmıştır. Statik denge özelliği, tek ayak üzerinde stork test ile ölçülmüştür (Reiman, & Manske, 2009). Her iki ayağa iki deneme hakkı verilip, her iki ölçümdeki en iyi değer saniye cinsinden kayıt edilerek değerlendirilmiştir. Dinamik denge ölçümü için ise, Y denge testi kullanılmıştır. Ölçümler anterior (ön), posterolateral (arka-yan) ve posteromediyal (arka çapraz) yönlerden alınmıştır. Bireylere dört deneme hakkı verilmiş, ardından her yöne üç tekrar ile ölçümler alınmıştır. Bu üç ölçümün ortalamaları bacak boyuna göre normalize edilmiştir. Üç farklı yönde ölçülen değerlerin toplamı, her iki bacak için de toplam performansı belirlemek için kullanılmıştır (Bressel, Yonker, Kras, & Heath, 2007). MANOVA sonuçlarına göre iki grup arasında anlamlı farklılıklar bulunmuştur (Wilks’ L = .284, F(12,39) = 8.21, p<.05, h2 = .72). İşitme engeli olan ve olmayan güreşçiler arasında, spor yaşları (F(1,50) = 145.95, p<.025, h2 = .75) ve sağ ayak ile ölçülen statik denge (F(1,50) = 73.63, p<.025, h2 = .60) özelliklerinde bu farklılıklar ortaya çıkmıştır. Ayrıca Y denge testinde sağ (F(1,50) = 4880.66, p<.025, h2 = .99) ve sol ayak (F(1,50) = 3563.87, p<.025, h2 = .99) anterior yönündeki dinamik denge ölçümlerinde iki grup arasında anlamlı farklılık saptanmıştır. Spor yaşı ve sağ ayak ile ölçülen statik denge özelliği açısından işitme engelli olmayan sporcular daha iyi bulunmuştur. Dinamik denge özelliğinde ise anterior yönünde sağ ve sol ayak ölçümlerinde işitme engelli sporcuların dengeleri daha iyi bulunmuştur. Engelli güreşçilerin dinamik denge özelliğinde yalnızca anterior yönde sağlıklı güreşçilerden daha yüksek değere sahip olmaları, aradaki farkın ölçümün yapıldığı yönlerle alakalı bir farklılıktan kaynaklandığını ve nedeninin ilerleyen çalışmalarda araştırılması gerektiğini düşündürmektedir.
14th International Sport Sciences Congress, (1 - 04 Kasım 2016)

Suggestions

The effect of an assertiveness training on the assertiveness and self esteem level of 5th grade children
Sert, Adile Gülşah; Akkök, Füsun; Department of Educational Sciences (2003)
Assertiveness is an important skill for children to develop healthy human relations with peers, parents, teachers, and all the other social contacts. When children use assertiveness skills in their social, academic and personal life, they enhance the potential of reaching successful outcomes. There are some positive correlations between assertiveness and self esteem. Thus, investigating the effects of an assertiveness training on the assertiveness and self esteem levels of 5th grade children would contribut...
Türkiye’de Bölgesel Planlamanın Kurumsallaşması: Muğlak Bir Süreci Güncel Kuramlar ile Okumak
Yavuz, Irmak; Kutlay, Ecem; Can, Deniz (2021-05-01)
Türkiye’de bölge planlama pratiği sürecinde içerikler, amaçlar ve kurumsal yapılar sürekli olarak değişime uğramıştır. Oluşan karmaşık sistem, bölgesel planların amaçlarını, karar alma mekanizmalarını, sürecin meşruiyetini ve bu planların genel olarak uygulamadaki başarısını da etkilemiştir. Türkiye’de bölgesel planlamada etkili olan karmaşık ve değişken kurumsal yapıları değerlendirmek ve kurumsallaşma dinamiklerini daha iyi anlamak için kurumlar ile birlikte, kurumların organizasyon mekanizmaları, kurum...
Türkiye’de Bölgesel Planlamanın Kurumsallasması:Muglak Bir Süreci Güncel Kuramlar ile Okumak
Yavuz, Irmak; Kutlay, Ecem; Can, Deniz (2020-9-12)
Türkiye’de bölge planlama pratiği sürecinde içerikler, amaçlar ve kurumsal yapılar sürekli olarak değişime uğramıştır. Oluşan karmaşık sistem, bölgesel planların amaçlarını, karar alma mekanizmalarını, sürecin meşruiyetini ve bu planların genel olarak uygulamadaki başarısını da etkilemiştir. Türkiye’de bölgesel planlamada etkili olan karmaşık ve değişken kurumsal yapıları değerlendirmek ve kurumsallaşma dinamiklerini daha iyi anlamak için kurumlar ile birlikte, kurumların organizasyon mekanizmaları, kurumla...
BMY Doğrusuna Yakın 4-Manifoldların İnşası
Beyaz, Ahmet(2018-12-31)
Bu projenin amacı, 4-manifoldların sınıflandırması alanında ilerleme sağlamak ve gelişmeye açık bu konuda Türkiye'ye bilgi transferini sağlayacak etkinliklerde bulunmaktır. Projenin konusu, düzgün (türevlenebilir) ve simplektik 4-manifoldların içinde yer alan yüzey konfigürasyonlarının anlaşılarak belli özellikleri sağlayan yeni manifoldların oluşturulmasıdır. 2015 yılında Roulleau ve Urzua tarafından yapılan bir çalışmada coğrafya resminde yer alan BMY doğrusuna istenildiği ölçüde yakın kompleks manifoldla...
Kapalı Hiperbolik 3-Manifoldlar Üzerindeki Sıkı Kontakt Yapıların Varlığı
Arıkan, Mehmet Fırat; Seçgin, Merve(2018-12-31)
Bu projede üzerinde sıkı kontakt yapı bulunduran kapalı hiperbolik 3-manifoldlar oluşturulması hedeflenmektedir. Ayrıca geliştirilecek tekniklerin genelleştirilmesi yoluyla mümkün olan en geniş kapalı hiperbolik 3-manifold aileleri üzerinde sıkı kontakt yapıların varlığı araştırılacaktır. Projenin ana teknikleri olarak düğüm ve halka diyagramları, 3-manifoldların ameliyat teorisi ve Heegaard Floer homoloji teorisi kullanılacaktır.
Citation Formats
B. Coşkun, G. Ünlü, B. Golshaei, M. S. Koçak, and S. Kirazcı, “İşitme Engeli Olan Ve Olmayan Güreşçilerin Statik ve Dinamik Dengelerinin Karşılaştırması,” presented at the 14th International Sport Sciences Congress, (1 - 04 Kasım 2016), Antalya, Türkiye, 2016, Accessed: 00, 2021. [Online]. Available: http://www.sbk2016.org/Spor_Kitabi.pdf.