Erken Çocukluk Döneminde STEM Eğitimi Anlayışı

2020-04-01
ÇETİN, MUSTAFA
Demircan, Hasibe Özlen
Çocukların yaşamlarında karşılaşabilecekleri problemler ile bilimsel kavramlar arasında bağ kuran STEM eğitimi, erken çocukluk döneminden başlayarak öğrenme süreçlerine dahil olmaktadır. STEM eğitimi kavramsal öğrenmenin yanı sıra öğrencilerin aktif katılımlarının sağlandığı yaparak yaşayarak öğrenmenin ilke olarak yer verildiği bir eğitim anlayışıdır. Öyle ki STEM, öğrencilerin yaşantıları ile öğrendiklerini bütünleştirme konusunda olanaklar sunar. Erken çocukluk dönemi öğrenme ortamlarında STEM eğitiminin etkin bir biçimde yer alması adına; uygulamaların gelişimsel olarak uygun bir biçimde geliştirilmesinde; STEM eğitiminde önemli bulunan noktaların göz önünde bulundurulması, bu bağlamda planlamaların ve uygulamaların yapılması önemlidir. Bu çalışmanın amacı; erken çocukluk dönemi STEM eğitimi anlayışına odaklanan, güncel bir çerçevede bilimsel, tarihsel ve çoklu bakış açıları ile STEM eğitim anlayışı uygulamalarını ele alan bir değerlendirme oluşturmaktır. İlgili alan yazının detaylı olarak incelendiği bu çalışma; STEM eğitimin yakın tarihsel gelişimi, erken çocukluk döneminde STEM eğitim anlayışı, erken çocukluk döneminde STEM eğitim anlayışı ile ilgili yönelim, eleştiri ve sorular ve son olarak öneriler başlıkları altında düzenlenmiştir. Çocuklar ev ve okul ortamlarında, bu ortamları tanımlayan politikalar ve uygulamaların yanı sıra onları şekillendiren kültürel değerlerden etkilenebilirler. Bu nedenle, merak uyandıran; inceleme, araştırma ve keşif yapılmasına izin veren; bütüncül bir anlayış yapısına sahip öğrenme ortamları ve öğrenme deneyimlerinin oluşturulmasının desteklenmesi önerilmektedir. Bu sayede toplumların ekonomik, sosyal, kişisel veya kültürel değerleri çerçevesinde, yeni dünyanın insan anlayışı ile uyumlu bireylerin yetişebileceği öngörülmektedir
İnönü Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi

Suggestions

Okul Öncesi Öğretmenliği Eğitiminde Dijital Hikaye Kullanımı
İslim, Ömer Faruk; Yıldırım, İbrahim Soner (null; 2017-12-17)
Hikayeler, tarihin başlangıcından bu yana bilginin ve kültürün eğlenceli bir şekilde aktarılmasında kullanılmışlardır. Günümüzde teknolojinin de işin içine girmesiyle birlikte elektronik ortamda görsel, hem işitsel anlamda daha zengin, aynı zamanda da öğrenenin yaş ve bilgi düzeyine göre ilerleme hızı ve şekli değiştirilebilen dijital hikayeler ortaya çıkmıştır. Bu dijital hikayeler okul öncesi eğitimden lisansüstü düzeye, hatta yaşam boyu öğrenme modeli doğrultusunda yaşça çok daha büyük bireylerin eğitiml...
Türkiye de Okul Öncesi Dönemde Fen Eğitimi nde Yapılan Çalışmaların Bölgelere Değişkenlere ve Örneklem Gruplarına Göre İçerik Analizi
Demirci, Sinem; Cengizoğlu, Seçil (null; 2016-09-30)
Erken çocukluk dönemindeki tecrübeler, beyin gelişiminde önemli bir yer tutmaktadır. Dolayısıyla, bilimle erken yaşta tanışma, çocukların beyin gelişimini ve bilime olan ilgisini etkilemektedir. Bu sebeple, okul öncesi dönemde hazırlanmış iyi bir fen eğitimi, hem çocukların gelecekteki akademik başarısı hem de toplumların bilimsel okur-yazar bireylere sahip olması açısından önemlidir. Mevcut çalışmanın amacı, ulusal alanyazınında okul öncesi dönemde fen eğitimi kapsamında yayınlanmış çalışmaları incelemek v...
Okul Öncesi Öğretmenlerinin Matematik Eğitimine İlişkin Görüşleri: Matematik Öğretimi, Cinsiyet Farklılıkları, Öğretmenin Rolü
Erden, Feyza; Tonga, Funda Eda (2020-12-01)
Bu çalışmanın amacı, okul öncesi öğretmenlerinin erken çocukluk dönemi matematik eğitimine ilişkin görüşlerini matematik öğretimi, cinsiyet farklılıkları ve öğretmenin rolü kapsamında incelemektir. Olgu bilim desenine sahip bu nitel çalışmada, 16 okul öncesi öğretmeniyle, erken çocukluk döneminde matematik öğretimi, öğretmenlerin sınıflarında gözlemledikleri matematik performansındaki cinsiyet farklılıkları ve matematik eğitiminde öğretmenin rolüne ilişkin görüşleri hakkında görüşülmüştür. Araştırmacılar ta...
Tasarım Odaklı Düşünme Yaklaşımı ile STEM Eğitimi Etkinliği Geliştirme
Öztürk, Ahsen; Korkut, Fatma (Orta Doğu Teknik Üniversitesi Mimarlık Fakültesi; 2020)
STEM eğitimi, disiplinlerarası iş birliği yaparak çeşitli derslerin harmanlamasını amaçlamaktadır. Türkiye’de öğretmenlere yönelik STEM eğitimlerine ve STEM eğitimi etkinliklerine bakıldığında bunların fen bilimleri, teknoloji ve matematik dışındaki branşlar için yeterli olmadığı gözlenmektedir. Bu durum, farklı branşlardan eğitimcilerin kendi aralarında daha fazla iş birliği yapmaları gerektiğine işaret etmektedir. Öğrencilerin etkin katılımını önceleyen yaratıcı süreçlerin ve bu süreçleri destekleye...
Üniversite öğrencilerinin kurdukları matematik problemlerinin değerler açısından incelenmesi
Bulut, Safure; Aktaş, Fatma Nur (null; 2018-10-04)
Problem kurma, öğrencilerin somut durumlara yönelik olarak yapmış oldukları kişisel yorumları ve bunları anlamlı matematiksel problemler olarak biçimlendirmeyi içeren bir süreçtir(NCTM, 2000). Problem kurma yöntemini kullanarak yapılan değerlendirmeler öğretmene detaylı bilgi vermede etkili bir yoldur (Munroe, 2016). Problem kurma öğrencilerin düşünme süreçlerini, değerlerini, anlayışlarını ve matematiksel yetkinliklerini incelemek için bir değerlendirme aracı olarak da kullanılabilir. Çünkü problem kurma a...
Citation Formats
M. ÇETİN and H. Ö. Demircan, “Erken Çocukluk Döneminde STEM Eğitimi Anlayışı,” İnönü Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, pp. 102–117, 2020, Accessed: 00, 2020. [Online]. Available: https://hdl.handle.net/11511/52129.