Türk Arabesk Müziğinin Varoluşçu Terapinin Temel Kavramları Açısından İncelenmesi

2018-05-12
Bilgin, Okan
İnce, Murat
Sarıcı, Hasan
İnsan olmanın ne demek olduğunu sorgulayan varoluşçu terapi, insanın varoluşunu inceleyenvaroluşçu felsefeye dayanmaktadır. Bu terapiye göre insanlar “Ben kimim?” , “ Ne için yaşıyorum?” gibisorularla varoluşlarının farkında olmaya çalışırlar. Özgürlük, sorumluluk, yaşamın anlamı, yaşam, ölüm,anlam, anlamsızlık, seçim, soyutlanma, dünyada var olma, farkındalık varoluşçu terapinin temelkavramlarından en önemlileridir. Bu çalışmada, Türk arabesk müzikleri arasından seçilen beş popülerparça, Varoluşçu Terapinin temel kavramları açısından incelenmiştir. Bu amaçla çalışmada öncelikle Varoluşçu Terapinin temel kavramları açıklanmış ve ardından şarkılardaki ifadeler bu temel kavramlaragöre irdelenmiştir. Bu şarkıların birçoğunun yaşam, ölüm, yaşamın anlamını sorgulama gibi varoluşsaltemalar içerdiği gözlenmiştir. Sonuç olarak Türk arabesk müziğinde yer alan şarkıların, VaroluşçuTerapi açısından yorumlanmaya uygun olduğu görülmüştür
9th International Congress on New Trends in Education, (10 - 12 Mayıs 2018)

Suggestions

Türkiye’nin rekabetçi avantajı: Stratejik yönetim perspektifinden bir değerlendirme
Öz , Özlem (Orta Doğu Teknik Üniversitesi (Ankara, Turkey), 2003-12-1)
Uluslararası rekabet gücü kavramının değişik boyutları çeşitli disiplinlerden pek çok araştırmacının ilgisini çekmiştir. İşletme literatüründe de konuya ilgide özellikle 1990’lı yıllarda belirgin bir artış gözlendiği söylenebilir. Bu makale, Türkiye’nin rekabetçi yapısının tarihsel gelişimini ve mevcut durumunu ortaya koymayı ve işletmenin alt dalları olan stratejik yönetim ve uluslararası işletme literatürlerindeki son tartışmalar ışığında Türkiye’nin rekabetçi yapısına ve rekabetçi avantajının nitel...
Foster motherhood experience in Turkey: intensive and precarious motherhood
Kalkan, Gizem; Beşpınar Akgüner, Fatma Umut; Department of Sociology (2022-6-09)
This thesis aims to analyze the foster care motherhood experience in Turkey as a transformative and emotional experience, aiming to answer the question of how the implementation of the foster care policy shapes the foster motherhood experience in Turkey. Along with the familialization of the care policies, the number of foster care families sharply increased starting from the year of 2012, and, in this policy, caregivers are designed as mothers by the government. However, the foster mother’s motivation for ...
Türklerin Evrensel Hükümranlığının İran’da Sanat ve Mimariye Getirdiği Açılımlar
Peker, Ali Uzay (2016-01-01)
Balkanlar, Orta Doğu, Orta Asya ve Hindistan'da yaklaşık bin yıl boyunca hüküm süren Türk kökenli hükümdarların evrensel hakimiyet alanlarından birini oluşturan İran'daki sanat ve mimarinin Selçuklu dönemindeki anıtsal açılımlarını "kut" ve "sultan" kavramları üzerinden değerlendiren bir makale.
Türkiye'deki Sivil Toplum Kuruluşlarının Kadınlara Yönelik Güçlendirme Politikaları: Suriyeli Göçmen Kadınların Deneyimleri
Doğangün, Huriye Gökten; Ecevit, Fatma Yıldız; Keysan, Asuman Özgür; Şentürk, Burcu(2019-05-01)
Dünya, İkinci Dünya Savaşı?ndan bu yana yaşanan en yüksek insan hareketliliğiyle karşı karşıya olup, bu insan hareketliliği içinde kadınlar ve çocuklar büyük bir çoğunluğu oluşturmaktadır. 1990?lardan bu yana göçmenler için hem transit hem de hedef ülke haline gelen Türkiye ise, 2011?de Suriye?de başlayan ayaklanma sonucu büyük bir kitlesel göç hareketi ile karşı karşıya kalmıştır. Mültecilerin yaşadığı sorunları tanımlama ve çözme aşamasında kritik bir rol oynayan sivil toplum örgütleri (STK), kadınla...
Türkiye'de Yeşil Zamanlar: Orta Sınıfın Ve Yerelin Doğaylayeni Deneyimi
Rittersberger, Helga İda(2011-12-31)
Yeni, alternatif yaşam biçimleri öneren çevre kuruluşları, dernekler ya da kolektifler gibi oluşumların, ekolojik köy, merkez ya da ekolojik pazarların hızla çoğalıyor olmasını da yalnızca çevre sorunlarına dair farkındalığımızın artmasıyla açıklayamayız. Çalışma, doğanın kamunun ve politikanın gündemine giderek daha fazla yerleştirilmesinin de bir sonucu olarak sayıları ve kapsamları giderek artan oluşumların, girişimlerin ve çabaların (çevre dernekleri, sivil toplum kuruluşları, ekolojik çiftlikler, ekolo...
Citation Formats
O. Bilgin, M. İnce, and H. Sarıcı, “Türk Arabesk Müziğinin Varoluşçu Terapinin Temel Kavramları Açısından İncelenmesi,” presented at the 9th International Congress on New Trends in Education, (10 - 12 Mayıs 2018), 2018, Accessed: 00, 2021. [Online]. Available: http://www.iconte.org/FileUpload/ks59689/File/iconte_2018.pdf.