Türkiye'de Yeşil Zamanlar: Orta Sınıfın Ve Yerelin Doğaylayeni Deneyimi

2011-12-31
Yeni, alternatif yaşam biçimleri öneren çevre kuruluşları, dernekler ya da kolektifler gibi oluşumların, ekolojik köy, merkez ya da ekolojik pazarların hızla çoğalıyor olmasını da yalnızca çevre sorunlarına dair farkındalığımızın artmasıyla açıklayamayız. Çalışma, doğanın kamunun ve politikanın gündemine giderek daha fazla yerleştirilmesinin de bir sonucu olarak sayıları ve kapsamları giderek artan oluşumların, girişimlerin ve çabaların (çevre dernekleri, sivil toplum kuruluşları, ekolojik çiftlikler, ekolojik merkezler, ekolojik köyler, kolektifler vb.) değiştirdiği doğa algısını ve bu algıların gerçekleşmesinin orta sınıfa ve orta sınıfın iyi hayat tanımına nasıl yansıdığını anlamaya çalışacaktır. Bu oluşumların kendi politik-ekonomik ve toplumsal bağlamlarında doğayı nasıl algıladığı, doğayla nasıl etkileşime geçtiği, doğanın inşa edilme sürecine nasıl dâhil olduğu, doğayla sistematik olarak nasıl angaje oldukları ve bu oluşumlara doğrudan ya da dolaylı olarak, aktif ya da pasif olarak dâhil olan orta sınıfın yaşam tarzını, tüketim kalıplarını nasıl değiştirdiği, bu etkileşimlerin içinde muhtemel çevre hareketlerini başlatacak politik bir duruştan söz etmenin mümkün olup olmadığı çalışmanın odağı olacaktır. Söz konusu oluşumlar orta sınıfın iyi hayat tanımının içine hızla yerleşen “sağlıklı” ekolojik ürünleri ya da “tüketen” metropol hayatından “kopuk” hayatları alternatif olarak sunmakla kalmamış, bunların kullanılma şekli tıpkı kültürün gözle görülen kısmında, kimliklerin oluşumunda yerlerini almaya başlamış ve yeni orta sınıfın toplumsal konumlarını oluşturan göstergeler haline gelmeye başlamıştır. İşte bu çalışmada alternatif teknolojileri, stratejileri ve olanakları kullanma yollarının (sürdürülebilirlik prensibine göre yaşama, doğa dostu mimariyi tercih etme, ekolojik ürünleri kullanma, eko- turizmi tercih etme gibi) “yeni orta sınıfın toplumsal konumlarını oluşturan” yeni göstergeler haline gelmesi tartışılacaktır (Chaney, 1996). Çalışma ayrıca, üretim faaliyetine doğrudan katılan yerel halkın söz konusu yeni oluşumları, alternatif teknolojileri, yerelliklerinin içinde beliren alternatif hayat tarzlarını nasıl algıladıklarını ve bunun doğayı algılama biçimlerini değiştirip değiştirmediğini anlamaya çalışacaktır.

Suggestions

Türkiye’de Sınıfın Yaşanan Kültürel Kodları
Topal Yılmaz, Aylin; Avcı, Özgür(2017-12-31)
Bu araştırma projesi ilişkisel bir sınıf yaklaşımın daha açıklayıcı olacağı, özellikle toplumsal ve kültürel bir değişimin yaşandığı dönemlerde bu tür dinamik analizlerin önemli olduğu savını öne sürüyor. Türkiye’de sınıf kültürünün bir topolojisi çıkarmayı ve bu yapıyı Almanya, Brezilya ve Hindistan’da eşzamanlı olarak yapılması planlanan çalışmalarla karşılaştırmayı amaçlıyor.Bu araştırmada Bourdieu’nun geliştirdiği habitus kavramından yola çıkılarak yapılandırılacak olan görüşme formu kullanılarak kapsam...
Türkiye'de STS: Bilim ve Teknoloji Çalışmalarına Giriş
Turanlı, Aydan; Aydınoğlu, Arsev Umur; Şahinol, Melike (İTÜ Yayınları, 2020-07-01)
Son 20 yılda başdöndürücü hızla gelişen ve etkisini tüm alanlarda gösteren bilgi ve iletişim teknolojilerindeki büyük ve hızlı dönüşümler, emek ve üretim süreçlerinden tüketim alışkanlıklarına kadar tüm yaşam biçimimizi dönüştürmekle kalmamış, bilim ve teknolojinin alışılmış düşünce kalıplarını zorlayan yepyeni soru ve sorunları da ortaya koymuştur. Bu sorunların tartışılması ve çözüm önerilerinin oluşturulması, yalnız teknik bilgiye sahip kişileri değil, bilim ve teknolojinin toplumsal, etik,...
Türkiye'de Çocuk Yoksulluğu: Diyarbakır Ve İzmir Örneği
Hoşgör, Hatice Ayşe(2009-11-15)
KAPSAM VE YÖNTEM Zorunlu göç ile çocuk yoksulluğu arasındaki ilişkiyi ortaya çıkarmak ve yeni-yoksulluk tartışmalarında yer alan sosyal dışlanmışlığın çocuk yoksulluğuna nasıl yansıdığını ortaya koymak açısından çalışmalar Diyarbakır ve İzmir'de yürütülecektir. Böylece çocuk yoksulluğunun farklı çevre ve durumlarda nasıl farklılaştığını da ortaya koyma imkânımız olacaktır. Bu anlamda Diyarbakır ve İzmir illeri hakkında literatür taramasının tamamlanması ile kararlaştırılacak olan okullarda lise çağındaki ço...
Türkiye'nin Ulusal Bilim ve Teknoloji Politikalarında Bilgi Yönetimine Yaklaşım: 2000 Yılı Sonrası İçin Bir Değerlendirme
Ekici, Selda (Ankara University - Faculty of Language and History-Geography, 2020-12-15)
Türkiye'de 2000 yılı ve sonrasında oluşturulan ulusal bilim-teknoloji politikalarında bilgi yönetimine yaklaşımı ve bakış açısını ortaya koymak amacıyla gerçekleştirilen bu çalışmada, bilgi yönetimi kavramının çerçevesi “bilgi kaynakları, bilgi hizmetleri, bilgi sistemleri ve bilgi altyapısı” unsurlarını içeren bilgi politikası bağlamında çizilmiş, bilginin elde edilmesi, bilimsel ve teknik yöntemlerle düzenlenmesi ve sunulması anlamıyla ele alınmıştır. Araştırma kapsamında belirlenen amaca ulaşabilmek...
Türkiye’nin rekabetçi avantajı: Stratejik yönetim perspektifinden bir değerlendirme
Öz , Özlem (Orta Doğu Teknik Üniversitesi (Ankara, Turkey), 2003-12-1)
Uluslararası rekabet gücü kavramının değişik boyutları çeşitli disiplinlerden pek çok araştırmacının ilgisini çekmiştir. İşletme literatüründe de konuya ilgide özellikle 1990’lı yıllarda belirgin bir artış gözlendiği söylenebilir. Bu makale, Türkiye’nin rekabetçi yapısının tarihsel gelişimini ve mevcut durumunu ortaya koymayı ve işletmenin alt dalları olan stratejik yönetim ve uluslararası işletme literatürlerindeki son tartışmalar ışığında Türkiye’nin rekabetçi yapısına ve rekabetçi avantajının nitel...
Citation Formats
H. İ. Rittersberger, “Türkiye’de Yeşil Zamanlar: Orta Sınıfın Ve Yerelin Doğaylayeni Deneyimi,” 2011. Accessed: 00, 2020. [Online]. Available: https://hdl.handle.net/11511/61470.