Türkiye'deki Sivil Toplum Kuruluşlarının Kadınlara Yönelik Güçlendirme Politikaları: Suriyeli Göçmen Kadınların Deneyimleri

2019-05-01
Doğangün, Huriye Gökten
Ecevit, Fatma Yıldız
Keysan, Asuman Özgür
Şentürk, Burcu
Dünya, İkinci Dünya Savaşı?ndan bu yana yaşanan en yüksek insan hareketliliğiyle karşı karşıya olup, bu insan hareketliliği içinde kadınlar ve çocuklar büyük bir çoğunluğu oluşturmaktadır. 1990?lardan bu yana göçmenler için hem transit hem de hedef ülke haline gelen Türkiye ise, 2011?de Suriye?de başlayan ayaklanma sonucu büyük bir kitlesel göç hareketi ile karşı karşıya kalmıştır. Mültecilerin yaşadığı sorunları tanımlama ve çözme aşamasında kritik bir rol oynayan sivil toplum örgütleri (STK), kadınlara yönelik de çeşitli faaliyetler yürütmektedir. Öte yandan akademik alanda her ne kadar bugüne dek Türkiye?de yaşayan Suriyeli mülteci kadınların durum ve ihtiyaçlarına yönelik çalışmalar yürütülmüş olsa da, alanda faaliyet gösteren STK?ların Suriyeli kadınlara yönelik söylem ve faaliyetleri üzerine toplumsal cinsiyet temelinde gerçekleştirilmiş herhangi bir çalışmaya rastlanmamaktadır. Bu nedenle bu projenin amacı, yerel ve ulusal düzeyde örgütlenmiş STK?ların kadınların güçlenmesine destek veren söylemleri ve gerçekleştirdikleri faaliyetler ile Suriyeli mülteci kadınların talep ve ihtiyaçları arasındaki ilişkiyi analiz etmektir. Bu bağlamda, bu proje Türkiye?deki Suriyeli kadınların sorun ve ihtiyaçlarının neler olduğu, STK?ların bu sorunlarla mücadele etmek ve ihtiyaçları karşılamak için hangi hedefleri koydukları, ne tarz faaliyetler yürüttükleri hem Suriyeli kadınların hem de STK temsilcilerinin seslerine odaklanarak yanıt ararken, STK?ların kadınların güçlenmesi noktasında ne ölçüde ve hangi şekillderde etkili olduğunu analiz etmektedir. Bu doğrultuda, proje Suriyeli mülteci nüfusunun yoğun olduğu İstanbul, İzmir, Adana, Konya ve Gaziantep şehirlerinde yer alan 14 STK?dan 61 STK temsilcisi ve bu şehirlerde yaşayan geçici koruma statüsünde olan 15 yaş ve üstü olan ve bu STK?lardan hizmet alan 84 Suriyeli mülteci kadın ile Mayıs-Eylül 2018 tarihleri arasında gerçekleştirilmiş olan derinlemesine görüşmelere odaklanmaktadır. Bu projede, feminist yöntem izlenmiş ve böylece kadınlar ve erkekler arasındaki ortaklıkları yok saymadan aralarındaki farklılık ve eşitsizlik alanlarının ortaya çıkarılması hedeflenmiştir (Şener ve Demirdirek, 2014). Bu çalışma, STK?ların Suriyeli mülteci kadınlara yönelik söylem ve faaliyetlerinin kadınların bireysel güçlenmelerine katkı sağlamalarına rağmen, kadınların sosyal güçlenmelerine etkisinin sınırlı kaldığını savunmaktadır. Bu argüman STK yapısının, örgütlenmesinin ve kaynaklarının devlet kurumlarının sunduğu sosyal hizmetleri sunmak için yetersiz kalmasına dayanmaktadır.

Suggestions

Accountability Of Humanitarian Ngos İn Turkey: An Online Transparency Analysis
Bahçecik, Şerif Onur (2021-05-01)
Son yıllarda dünyada ve Türkiye’de sivil toplum örgütleri önemli bir hesap verilebilirlik sorunu ile karşı karşıyadır. Bir yandan aktarılan fonlar karşılığında istenen ölçülebilir çıktılar, diğer yandan pek çok büyük örgütün karıştığı skandallar, sivil toplum alanında oyunun kurallarını değiştirmektedir. Türkiye’de de sivil toplum örgütleri benzer sorunlarla karşı karşıya kalmaktadır. Yurt dışına yardım yapan sivil toplum örgütlerinin hesap verilebilirliği ise bağışçılarla faydalanıcılar arasındaki mesafeni...
Türkiyedeki Okul Öncesi Dönemde Motor Beceri Uygulamaları
Mülazımoğlu Ballı, Özgür; Hürmeriç Altunsöz, Irmak (2016-11-04)
Bu çalışmanın amacı,Türkiye’deki okul öncesi çocuklara sunulan motor beceri uygulamalarının belirlenmesi ve sonuçlarının araştırılmasıdır.Alan yazın taraması, Ulusal Akademik Ağ ve Bilgi Merkezi’nin (ULAKBİM) Dergipark Akademik ve EBSCOhost araştırma veri tabanları kullanılarak yaılmıştır. Alanyazın taraması için okul öncesi, okul öncesi çocukları, motor beceri uygulamaları, motor beceri programları, temel motor becerileri ve kombinasyonları anahtar kelimeler olarak seçilmiştir. Tarama sonucunda bulunan çal...
Türkiye'de Çocuk Yoksulluğu: Diyarbakır Ve İzmir Örneği
Hoşgör, Hatice Ayşe(2009-11-15)
KAPSAM VE YÖNTEM Zorunlu göç ile çocuk yoksulluğu arasındaki ilişkiyi ortaya çıkarmak ve yeni-yoksulluk tartışmalarında yer alan sosyal dışlanmışlığın çocuk yoksulluğuna nasıl yansıdığını ortaya koymak açısından çalışmalar Diyarbakır ve İzmir'de yürütülecektir. Böylece çocuk yoksulluğunun farklı çevre ve durumlarda nasıl farklılaştığını da ortaya koyma imkânımız olacaktır. Bu anlamda Diyarbakır ve İzmir illeri hakkında literatür taramasının tamamlanması ile kararlaştırılacak olan okullarda lise çağındaki ço...
A study on physical resilience of urban transformation implementations in Turkey under the law numbered 6306
Üstüncan, Umutcan; Şenol Balaban, Meltem; Department of Earthquake Studies (2021-12-10)
The physical development that ignores the unique dangers of Turkey in the process of urbanization and subsequent urban transformation which has created today’s settlements consisting of large risk pools. This is due to disasters with great loss, especially earthquakes; the intervention of a non-market hand, in other words, the intervention of the state was inevitable. This intervention was aimed to be done with the Law Numbered 6306 published in the Official Gazette on May 31, 2012. The law was enacted with...
An investigation on constructivist classroom characteristics in ELT methodology II courses
Kesal, Füsun; Aksu, Meral; Department of Educational Sciences (2003)
The purpose of this study was to investigate to what extent constructivist classroom characteristics existed in ELT Methodology II courses in ELT departments. Secondly, the aim was to explore the extent to which constructivist learning activities and evaluation strategies were perceived to be useful by the students and the instructors. Thirdly, the study also attempted to find out the extent to which the students and the instructors in ELT departments had constructivist conceptions of learning and teaching....
Citation Formats
H. G. Doğangün, F. Y. Ecevit, A. Ö. Keysan, and B. Şentürk, “Türkiye’deki Sivil Toplum Kuruluşlarının Kadınlara Yönelik Güçlendirme Politikaları: Suriyeli Göçmen Kadınların Deneyimleri,” 2019. Accessed: 00, 2022. [Online]. Available: https://hdl.handle.net/11511/95885.