The posibility of creating a Middle Eastern Arab common market.

Download
1993
Etewi, Assem

Suggestions

The Approach to crime by people representing different socio-economic statues.
Çarman, Didem; Mutlu, Kayhan; Department of Sociology (2002)
The Ideal Of Handicrafts and the Modern Design Formation: Coincidences and Failures
Tsoumas, Johannis (Middle East Technical University, Faculty of Architecture, 2013-12-1)
Bu araştırma günümüzde modern tasarım olarak adlandırılan kavramın el sanatları kavramıyla yakından ilişkisini incelemektedir. Esas amacı, yalnızca kuramsal olarak değil, aynı zamanda karanlık Orta Çağdan günümüze uzanan bir dizi anahtar tarihsel örnekten hareket ederek el sanatlarının, Batı toplumlarında başarıya ulaşan endüstriyel tasarımın temelini oluşturduğunu göstermektir. Bu göz ardı edilemeyecek ilişkinin gelişimindeki önemli dönüm noktası 19. yüzyıl İngiltere’sidir. Çünkü bu dönem Sanayi Devrimi’ni...
The Durkheimian influence on Gökalp's sociology and nationalism.
Hızıroğlu (Tokluoğlu), Ceylan; Department of Sociology (1985)
The Interethnic and Interreligious Values in Turkish and Crimean Legends
Zherdieva, Anastasiia (Approaching Religion, 2014-5-7)
<jats:p>The present paper examines interethnic and interreligious values in Turkish and Crimean folk legends. The folklore of both Crimea and Turkey has a multicultural background, which makes both corpuses of texts suitable for research. In the course of the study, a wide range of published Turkish and Crimean legends were reviewed and analysed. There are two deeply-rooted tendencies in the studied legends. First of all, the interethnic and interreligious relationships can be described as ghastly and curse...
The concept of anti-establishment in the liftist and Islamic ideologies
Ergün, Ergül; Ertürk, Yakın; Department of Sociology (1995)
Citation Formats
A. Etewi, “The posibility of creating a Middle Eastern Arab common market.,” Middle East Technical University, 1993.