Menderes masifi metasedimenter kayalarının çökelme yaşı ve kırıntı kaynağının zirkon jeokronolojisi ile çözümlenmesi ve bunun tetis evrimindeki anlam ve önemi

2018-04-23
Kırıntılı sedimanlardaki kırıntı ve kalıtsal zirkonların U-Pb ve Hf izotop analizleri, maksimum çökelme yaşı ve kaynak alan analizi ile çökel kayaların oluşumundan önceki süreçte kıta kabuğunun evriminin anlaşılabilmesi için potansiyel göstergeler olarak kullanılırlar. Bildiride, Batı Anadolu’nun önemli unsurlarından biri olan güney Menderes Masifini oluşturan metasedimenter kayalardaki kırıntı zirkonları konu alan izotop çalışmasının sonuçları sunulacaktadır. Metasedimenter kayalar, Eosen YS/OB bölgesel metamorfizması sırasında yeniden mobilize olan ve gözlü gnayslar olarak tanımlanan Prekambriyen (ca. 550 My) ortognayslarını yapısal olarak üzerlerler. Turmalin-kuvars nodüllü lökogranitler ortognayslar ile yapısal olarak üzerlerinde yeralan metasedimenter kayaların/şistlerin içine sokulmuşlardır. Aynı zamanda, gözlü gnayslar metasedimenter kayalar ile yerel kesme ilişkileri de sunarlar. Metasedimenter kayaların yaşı tartışmalı olup, Prekambriyen’den Permo-Karbonifere kadar değişen yaşlar önerilmiştir. Sınırlı sayıda (11 ile 14 arasında değişen tanelerde tek zirkon buharlaşma yaşları) kırıntılı zirkonların yaşlandırıldığı güncel çalışmalarda Prekambriyen (600–550 My) maksimum çökelme yaşı olarak önerilmiştir. Buna karşın, mevcut izotop yaş verileri değişik kaya toplulukları arasındaki dokunak ilişkileri ile metasedimenter kayaların yaşı konularındaki tartışmalara açıklık getirememiştir. Tartışmalara yeni bir yaklaşım getirilmesi amacıyla, metasedimenter kayalardan derlenen onbir örnekde LA-SF-ICP-MS U-Pb zirkon jeokronolojisi çalışması yürütülmüştür; her bir örnekten en az 100 kırıntılı zirkon analiz edilmiştir. Bildiri, mevcut çalışmanın sonuçlarını paylaşmayı amaçlamaktadır. Ortognaysların yapısal olarak üzerine gelen metasedimanlar Neoproterozoyik, Ordovizyen, ve şaşırtıcı bir şekilde çok sayıda Karbonifer ve Triyas yaşlı kırıntılı zirkon taneleri içermektedir. En genç zirkon topluluğunun yaşına göre (236 My), metasedimenter kayaların maksimum çökelme yaşı; geç Triyas olarak önerilmektedir. Kuzey Afrika’da Karbonifer ve Triyas magmatizmasının bulunmaması, bu bölgenin olası kaynak alan olamayacığını, kuzeyde başka bir alanın tanımlanması gerektiğini göstermektedir. Bu nedenle, Menderes Masifi’nin kendisi, Sakarya Zonu ve muhtemelen Pelagoniyan/Kitlatlar ile Rodop Masifi’nin metasedimanlardaki genç zirkonların kaynak alanları olarak önerilmektedir. Güncel Triyas paleocoğrafik rekonstrüksiyonlarında Anatolid-Torid bloğu (TAB) ile Sakarya-Pelagoniyan-Rodop (SPP) birbirinden oldukça uzak, ayrı alanlar olarak tanımlanmaktadır. Yeni yaş verileri, TAB ve SPP’nin geç Triyas zamanında birbirlerine çok daha yakın olması gerektiğini ve dolayısıyla SPP’nin TAB’ı besleyen kaynak alan olması gerektiği görüşünü, başka bir deyişle Şengör and Yılmaz (1981; Tectonophysics, 75, 181-241) modelini desteklemektedir. Yeni bulgular, ayrıca, Doğu Akdeniz’in evrimiyle ilgili mevcut modellerde bir revizyonun gereğini ortaya koymaktadır.
Türkiye Jeoloji Kurultayı ( 23 - 27 Nisan 2018)

Suggestions

Kıyı lagünlerinin hidrodinamiğinin, tuzluluk ve su sıcaklığı dağılamlarının ve kirlenmesinin üç boyutlu matematiksel modellenmesi
Özhan, Erdal; Balas, Lale Hapoğlu; Balas, Elmar Can; Öztürk, Cumhur(1998)
Lagün, haliç, göl yada körfez gibi, yüzey alanına oranla ortalama su derinliğinin az olduğu kıyısal su sistemlerinde, rüzgar, gel-git ve yoğunluk değişimleri nedeniyle oluşan akıntıları belirleyebilmek için üç boyutlu matematiksel modellerin kullanılması gereklidir. Orta Doğu Teknik Üniversitesi, İnşaat Mühendisliği Bölümü, Kıyı Mühendisliği Laboratuvarı'nda, rüzgar, gelgit ve yoğunluk değişimi etkisiyle oluşan kıyısal akıntıları, su düzeyi değişimlerini, su sıcaklığı ve tuzluluğunun dağılımlarını ve deniz ...
Distribution of dissolved and particulate forms of iron and manganese in the Black Sea
Erdoğan, Selahattin; Yemenicioğlu, Semal; Department of Marine Sciences (2002)
The principal aim of this study is to examine the behavior of dissolved inorganic and particulate forms of manganese and iron compounds in the oxic/anoxic transition (suboxic) zone of the western cyclone and coastal margin of the Black Sea. The samples were collected from the stations visited during three cruises of RV/Bilim at July 2000, September 2000, July 2001 and RV/Knorr at July 2001 in the Black Sea. In addition, real time profiles of dissolved Mn and Fe(ll) were obtained using a continuous profiling...
İletken aşı kopolimerlerinin yapısal analizi
Özdilek, Ceren; Hacaloğlu, Jale; Levent, Anıl; Toppare, Levent Kamil(2002)
Bu çalışmada, iletken polimerlerin mekanik özelliklerini geliştirmek amacı ile elektrokimyasal olarak sentezlenen aşı kopolimerlerinin yapısal analizde direkt piroliz kütle spektrometre ve Curie noktası piroliz kütle spektrometre ve Curie noktası piroliz gaz kromatografi kütle spektrometre teknikleri kullanılmış ve elde edilen kopolimerin blok kopolimer yapısına sahip olduğu saptanmıştır. Sonuçlarımız, direkt piroliz tekniğinin poilimerin yapılarının, ısıl kararlılıklarının ve ısıl bozunun mekanizmalarının ...
Yakın Kızılötesi Dalga Boyunda Bütünleşik Devre Üzeri Amorf Dalga Kılavuzu
Kocaman, Serdar(2020-04-15)
Işığın bütünleşik devre üzerinde hassas kontrolü optik haberleşmenin hızlandırılması için gerekmektedir ve amorf maddeler ışığın kontrolü için kullanılan geleneksel metotlara (düz dalga kılavuzları ve fotonik kristaller) göre teorik olarak esnek tasarım kabiliyeti gibi bazı avantajlar sunmaktadır. Yakın dalga boyunun optik haberleşmenin gerçekleştirildiği bölge olması ise bu yapıların önemini artırmaktadır. İnternetin ve bulut kullanımı gibi internet türevi uygulamaların günlük hayatımızda her geçen gü...
Kaya süreksizliklerinin karakterizasyonu için uzaktan algılama ve yer radarı yöntemlerinin birlikte kullanıldığı bir metodoloji geliştirilmesi
Düzgün, Şebnem Başkan; Karpuz, Celal; Kadıoğlu, Selma; Aldaş, Gülsev Uyar; Koçal, Arman(2006)
Bu çalışmada kaya süreksizliklerini karakterize eden Uzaktan Algılama (UA) ve Yer Radarı (GPR) yöntemlerinin birlikte kullanıldığı bir metodoloji geliştirilmiştir. Önce, yüksek çözünürlüğe (1 metre) sahip IKONOS uydu görüntüleri aracılığı ile seçilen alanın (Ankara Gölbaşı Taşocakları) otomatik olarak çizgisellik haritaları elde edilmiştir. Çizgisellik haritasının doğruluğunu kontrol etmek için, bu alanda yaygın olarak kullanılan el ile oluşturulan çizgisellik haritasından yararlanılmıştır. Bu doğruluk karş...
Citation Formats
E. Bozkurt, “ Menderes masifi metasedimenter kayalarının çökelme yaşı ve kırıntı kaynağının zirkon jeokronolojisi ile çözümlenmesi ve bunun tetis evrimindeki anlam ve önemi,” Ankara, Türkiye, 2018, p. 32, Accessed: 00, 2021. [Online]. Available: https://www.jmo.org.tr/etkinlikler/kurultay/etkinlik_metin.php?etkinlikkod=120&metin_kod=755.