Bina yapılarının çok modlu itme analizi için genel yük vektörlerinin pratik uygulaması

2015-10-16
Alıcı, Fırat Soner
Sucuoğlu, Haluk
Zaman tanım alanında doğrusal olmayan analize alternatif olarak doğrusal olmayan itme analizi ve çok modlu itme analizleri yaygın olarak kullanılmaktadır. Yakın zamanda geliştirilmiş çok modlu itme analizlerinden biri olan genel itme analizi, doğrusal olmayan sismik davranışa katkısı olan tüm modları hesaba katarak yapı davranışını tahmin etmeyi amaçlamaktadır. Bu yöntem, önceden belirlenen sismik taleplere erişilene kadar genel kuvvet vektörlerinin yapıya ayrı ayrı ve artımsal bir şekilde uygulanmasını kapsamaktadır. Modal kuvvetlerin kombinasyonu olarak belirlenen genel kuvvet vektörü; önceden belirlenmiş bir tepki parametresini yapının sismik davranışı sırasında en yüksek değere ulaştıran anlık kuvvet dağılımını temsil etmektedir. Çok modlu genel itme analizinde kat arası öteleme önceden belirlenmiş tepki parametresi olarak kullanılmaktadır. Bu çalışmada, genel itme analizinin yapının sismik tepkisine katkı yapan etkin modlarının sayısı ve bunların farklı kombinasyonları dikkate alınarak artımsal itme analizlerinin sayısının azaltıldığı pratik bir uygulaması geliştirilmiştir. Söz konusu yöntem, 12 katlı bir çerçeve ve 20 katlı bir perde duvarlı çerçeve sistemlerine uygulanmış ve sonuçlar zaman tanım alanında doğrusal olmayan analiz sonuçları ile karşılaştırılmıştır. Genel itme analizinin pratik uygulaması, bir yer hareketi altında maksimum eleman deformasyonları ve eleman kuvvetlerinin tahmininde kapsamlı olarak uygulanan genel itme analizi ile aynı başarıyı göstermiş ve zaman tanım alanında doğrusal olmayan dinamik analiz ile yeterince tutarlı sonuçlar verdiği gözlemlenmiştir. Buna ek olarak, altı türetilmiş yer hareketi ile oluşturulan ortalama tepki spektrumu kullanılarak yapılan indirgenmiş genel itme analizi sonuçları, her bir deprem için elde edilmiş ingindenmiş itme analizi sonuçlarının ortalamalarıyla da karşılaştırılmıştır.
3. Türkiye Deprem Mühendisliği ve Sismoloji Konferansı 14-16 Ekim 2015

Suggestions

BURULMALI SİSTEMLER İÇİN GENEL YÜK VEKTÖRLERİ İLE ÇOK MODLU İTME ANALİZİ
Kaatsız, Kaan; Sucuoğlu, Haluk (null; 2015-10-16)
Asimetrik planlı sistemlerin deprem yer hareketleri altında doğrusal olmayan sismik taleplerini tahmin edebilmek için genelleştirilmiş çok modlu itme analizi yöntemi geliştirilmiştir. Önceki çalışmalarda iki boyutlu düzlemsel çerçeveler üzerinde tanımlanan genel itme analizi, bu çalışmada üç boyutlu burulmalı sistemleri de kapsayacak şekilde genişletilmiştir. Deprem hareketleri esnasında, bir kattaki kat arası öteleme miktarının en yüksek değerine ulaştığı anda yapının üzerine etki eden kuvvet dağılımı gene...
Kıyı lagünlerinin hidrodinamiğinin, tuzluluk ve su sıcaklığı dağılamlarının ve kirlenmesinin üç boyutlu matematiksel modellenmesi
Özhan, Erdal; Balas, Lale Hapoğlu; Balas, Elmar Can; Öztürk, Cumhur(1998)
Lagün, haliç, göl yada körfez gibi, yüzey alanına oranla ortalama su derinliğinin az olduğu kıyısal su sistemlerinde, rüzgar, gel-git ve yoğunluk değişimleri nedeniyle oluşan akıntıları belirleyebilmek için üç boyutlu matematiksel modellerin kullanılması gereklidir. Orta Doğu Teknik Üniversitesi, İnşaat Mühendisliği Bölümü, Kıyı Mühendisliği Laboratuvarı'nda, rüzgar, gelgit ve yoğunluk değişimi etkisiyle oluşan kıyısal akıntıları, su düzeyi değişimlerini, su sıcaklığı ve tuzluluğunun dağılımlarını ve deniz ...
Zaman adımlı metotların doğal konveksiyon problemleri için sayısal incelemesi
Kaya Merdan, Songül(2018-12-31)
Bu çalışmada zaman adımlı metotların en genel hali doğal konveksiyon problemleri üzerine analizler yapılacaktır. Çalışma iki ana aşamadan oluşacak; ilk aşamada modelin matematiksel geçerliliği incelenecektir. İkinci aşamada ise, ilk aşamada elde edilen bulgular, belirlenen nümerik metotlar yardımıyla bilgisayar ortamında test edilecektir. Doğal konveksiyon problemleri uygulamalarda oldukça sık karşımıza çıkan problemler olup bu problemlerin hem fiziksel hem de matematiksel olarak incelenmesi önemli bir yer...
Yapılı Çevrede Yangın Kırılganlığı ile Konum Belirleme Teknolojilerinin Birleştirilmesi
Kızılkaya Öksüz, Nilüfer; Tanyer, Ali Murat; Pekeriçli, Mehmet Koray (2017-06-15)
Yapı güvenliği konusunda, yapı elemanlarının detaylarının biçimsel kararlarında, estetik kaygıların yanı sıra çeşitli standartların ve yönetmeliklerin de etkisi vardır. Mimarlar bu türden etkileri, tasarım süreci başlamadan yapıyı şekillendiren bir durum olarak algılamakta; bu durumu yaratıcı tasarım sürecine kısıtlayıcı etkenler olarak görmekte ve konu ile ilgili araştırmalara tereddütlü yaklaşmaktadırlar. Bu yaklaşım, dayanakları eskilere dayanan ve geçerliği kalmamış olan kuralların deterministik yaklaşı...
Comparative study on explicit integration algorithms for structural dynamics
Çakır, Dilara; Kurç, Özgür; Department of Civil Engineering (2022-8)
Conventional explicit integration algorithms used to solve structural dynamic problems may require too small time increments to satisfy the stability requirements in the presence of high-frequency modes. The requirement to have a too small time increment can cause extending the solution time above the tolerable limit. In this study, three different explicit integration algorithms found in the literature are compared in terms of stability, accuracy, and run-time. The examined integration methods are a two-st...
Citation Formats
F. S. Alıcı and H. Sucuoğlu, “Bina yapılarının çok modlu itme analizi için genel yük vektörlerinin pratik uygulaması,” presented at the 3. Türkiye Deprem Mühendisliği ve Sismoloji Konferansı 14-16 Ekim 2015, İzmir, Turkey, 2015, Accessed: 00, 2021. [Online]. Available: https://hdl.handle.net/11511/86763.