BURULMALI SİSTEMLER İÇİN GENEL YÜK VEKTÖRLERİ İLE ÇOK MODLU İTME ANALİZİ

2015-10-16
Kaatsız, Kaan
Sucuoğlu, Haluk
Asimetrik planlı sistemlerin deprem yer hareketleri altında doğrusal olmayan sismik taleplerini tahmin edebilmek için genelleştirilmiş çok modlu itme analizi yöntemi geliştirilmiştir. Önceki çalışmalarda iki boyutlu düzlemsel çerçeveler üzerinde tanımlanan genel itme analizi, bu çalışmada üç boyutlu burulmalı sistemleri de kapsayacak şekilde genişletilmiştir. Deprem hareketleri esnasında, bir kattaki kat arası öteleme miktarının en yüksek değerine ulaştığı anda yapının üzerine etki eden kuvvet dağılımı genel yük vektörü olarak tanımlanmaktadır. Daha sonra, bu yük vektörü modal kuvvetlerin kombinasyonları şeklinde ifade edilmektedir. Genel yük vektörlerine modal katkılar, çalışmada tanımlanan modal ölçeklendirme kuralı kullanılarak hesaplanmaktadır. Doğrusal olmayan statik analiz sırasında genel yük vektörleri her katın kütle merkezine artımsal olarak etki ettirilip, yapının yatay kuvvete tepkisi elde edilmektedir. Prosedürün en sonunda, yapının her çerçevesinin hedef kat arası öteleme oranı için elde edilen en yüksek sismik talep değerleri derlenmektedir. Geliştirilen bu yöntem 8 katlı burulmalı bir yapı üzerinde test edilmiştir. Sunulan yöntemin performansı elde edilen sonuçların zaman tanım alanında doğrusal olmayan dinamik analiz sonuçları ile karşılaştırılması ile değerlendirilmiştir. Kat arası öteleme ve plastik dönme gibi yapının deprem hareketine tepkisi ile ilgili sonuç parametreleri sunulmuştur. Yöntem, üç boyutlu burulmalı sistemlerin doğrusal olmayan sismik davranışını tahmin etme konusunda başarılı bulunmuştur.
3. Türkiye Deprem Mühendisliği ve Sismoloji Konferansı, 2015

Suggestions

Bina yapılarının çok modlu itme analizi için genel yük vektörlerinin pratik uygulaması
Alıcı, Fırat Soner; Sucuoğlu, Haluk (null; 2015-10-16)
Zaman tanım alanında doğrusal olmayan analize alternatif olarak doğrusal olmayan itme analizi ve çok modlu itme analizleri yaygın olarak kullanılmaktadır. Yakın zamanda geliştirilmiş çok modlu itme analizlerinden biri olan genel itme analizi, doğrusal olmayan sismik davranışa katkısı olan tüm modları hesaba katarak yapı davranışını tahmin etmeyi amaçlamaktadır. Bu yöntem, önceden belirlenen sismik taleplere erişilene kadar genel kuvvet vektörlerinin yapıya ayrı ayrı ve artımsal bir şekilde uygulanmasını kap...
DEVELOPMENT OF STRENGTH REDUCTION FACTORS FOR PERFORMANCE-BASED SEISMIC DESIGN OF BRIDGES IN FAR-FAULT SEISMIC REGIONS
Rabaia, Tareq Z. S.; Dicleli, Murat; Department of Engineering Sciences (2021-9)
In this thesis, a methodology to develop strength reduction factors for performance-based seismic design of bridges in far-fault seismic regions is presented. The presented methodology is mainly based on performing linear 5%-damped response spectrum analyses (RSA) and nonlinear time history analyses (NTHA) of bridge piers modeled as single degree of freedom (SDOF) systems. Bridge piers of both circular and rectangular sections are analyzed for wide ranges of various design parameters considering several sub...
SANAL GERÇEKLİK VE GÖZ TAKİBİ UYGULAMALARI İLE YBM TABANLI TEHLİKE ANALİZİ SİSTEMİ
Pekeriçli, Mehmet Koray; Acartürk, Cengiz; Tanyer, Ali Murat(2018-12-31)
Önerilen projede çeşitli Bilgi Teknolojileri (BT) yardımıyla inşaat sektöründeki meslek gruplarının farklı deneyim seviyesindeki çalışanlarının iş güvenliği bağlamında tehlike algılarının tespit edilmesi ve buna göre daha güvenli bir iş ortamı için ne tür önlemler alınabileceğinin ve proje süreçlerinin nasıl değiştirilebileceğinin belirlenmesi amaçlanmaktadır.
Burkulması Engellenmis Çelik Çaprazların Gelistirilmesi Ve Betonarme Binaların Depreme Karsı Güçlendirilmesinde Kullanımının Arastırılması
Özçelik, Ramazan; Binici, Barış; Topkaya, Cem(2016)
Bu çalısmada Burkulması Engellenmis Çelik Çaprazlar (BEÇÇ’ler) ve mevcut kusurlu betonarme yapıların BEÇÇ’ler ile güçlendirilmesi, deneysel ve sayısal olarak incelenmistir. Eleman bazında yapılan deneylerdeki BEÇÇ tasarımında Burkulmayı Engelleyen Mekanizma (BEM), izolasyon malzemesi ve kalınlığı incelenen ana parametrelerdir. BEM olarak uçları ek profil ve plaka ile güçlendirilen kutu profil+beton, sargılı ve sargısız beton, çok parçalı basınç çubuğu ve prekast paneller (PP’ler) incelenmistir. BEM’i kutu p...
Sürdürülebilir Koruma için Değişimi Anlamak ve Yönetmek: Karmaşık Çok Katmanlı Kültürel Peyzaj Alanı Olarak Gölyazı (Apolyont) / Bursa Örneği
Okumuş, Gökhan; Bilgin Altınöz, Ayşe Güliz (2018-12-31)
Kültürel peyzajlar, toplumların ve yerleşimlerin zaman ve mekân içindeki gelişimlerine ve değişimlerine tanıklık eden, fiziksel ve doğal bileşenlerin karmaşık ilişkileri tarafından biçimlendirilmiş, kültürel ve toplumsal değerler kazanmış alanlardır (Madran ve Özgönül, 2005). Bu alanlardan tarihsel süreçte sosyo-kültürel, ekonomik ve fiziksel ilişkilere dair bilgi edinilebildiği gibi yine tarihsel bağlamda mekânsal, çevresel ve biçimsel değişimler hakkında da bilgi sahibi olunabilir. Özellikle hızlı kentleş...
Citation Formats
K. Kaatsız and H. Sucuoğlu, “BURULMALI SİSTEMLER İÇİN GENEL YÜK VEKTÖRLERİ İLE ÇOK MODLU İTME ANALİZİ,” presented at the 3. Türkiye Deprem Mühendisliği ve Sismoloji Konferansı, 2015, İzmir, Türkiye, 2015, Accessed: 00, 2021. [Online]. Available: https://hdl.handle.net/11511/79013.