Bilgi, Bilim, Teknoloji ve Yenilik: Kavramsal Tartışma

Download
2016-01-01
Akçomak, İbrahim Semih
Erdil, Erkan
Pamukcu, Mehmet Teoman
Tiryakioğlu, Murad
Bu bölüm kitapta sıklıkla atıfta bulunulan ve ilerleyen bölümlerde derinlemesine incelenen bilgi, teknoloji, teknolojik değişme, teknolojinin yayılması, Ar-Ge, yenilik ve fikri mülkiyet hakları gibi kavramların kısaca açıklanmasını amaçlamaktadır. İlk olarak malümat ve bilgi arasındaki farka değinilecek daha sonra ise bilgiyi yaratmak için yürütülen Araştırma ve Geliştirme (Ar-Ge) faaliyetlerinin kapsamı üzerinde kısaca durulacaktır. Ar-Ge faaliyetleri neticesinde yeni bir teknoloji ve/veya ürün ya da süreç yeniliği ortaya çıkabilir. Bunun da ötesinde yenilik geniş kapsamda algılandığında organizasyon ve pazarlama yeniliğini de içerebilir. Ar-Ge neticesinde ortaya çıkan teknoloji kavramı üzerinde durulduktan sonra bilim, teknoloji ve yenilik yazınında sıkça atıfta bulunulan teknolojik değişme ve teknolojik yayılma kavramlarının ne ifade ettiği tartışılacaktır. Son olarak fikri mülkiyet haklarının içeriği ve özellikle patent kavramı üzerinde durulacaktır.
Citation Formats
İ. S. Akçomak, E. Erdil, M. T. Pamukcu, and M. Tiryakioğlu, “ Bilgi, Bilim, Teknoloji ve Yenilik: Kavramsal Tartışma,” pp. 19–46, 2016, Accessed: 00, 2021. [Online]. Available: https://hdl.handle.net/11511/87712.