Algılanan marka otantikliği ölçeğinin Türkçe geçerlemesi

2020-6
İpek, İlayda
Duman, Sumeyra
Genç, Furkan
Kılıç, Betül
Dikkaya, Dilay
Son yıllarda artan rekabet koşullarının etkisi ile birlikte, marka otantikliği hem pazarlama araştırmacıları hem de uygulamacıları arasında önemli bir yer teşkil eden bir kavram olarak gösterilmektedir. Buna bağlı olarak, tüketicilerin markalarla olan bağları ve marka otantikliğini nasıl algıladıkları konularına verilen önem giderek artmasına rağmen, Türkiye bağlamında marka otantikliği üzerine yapılan ampirik çalışmaların sayısı oldukça kısıtlıdır. Marka otantikliğinin kültüre özgü bir kavram olmasına ve farklı düzeydeki kültürel sermayelere sahip tüketicilerin bir markayı otantik olarak yorumlamasında farklı işaretler ya da özelliklere dayandıkları önerisine dayalı olarak, bu çalışmanın amacı Morhart vd. (2015) tarafından geliştirilen algılanan marka otantikliği ölçeğinin Türkçe versiyonunun geçerliliğinin test edilmesidir. Ölçek geçerleme araştırması kapsamında, 407 katılımcının oluşturduğu örneklem üzerinden elde edilen veriler ile algılanan marka otantikliği ölçeği için Doğrulayıcı Faktör Analizi yapılmıştır. Çalışmanın bulguları Morhart vd. (2015) tarafından geliştirilen orijinal dört faktörlü - süreklilik, güvenilirlik, bütünlük ve sembolizm - algılanan marka otantikliği ölçeğinin geçerlenerek, Türkçeye uygunluğunu ortaya koymaktadır.

Suggestions

Satış Tutundurma Faaliyetlerinin Tüketicilerin Marka Tercihlerine Etkileri ve Bir Uygulama
Uçar, Burcu; Gökalp Yavuz, Fulya (2017-01-01)
Küreselleşen dünyada cep telefonu sektöründe hızlı gelişmeler yaşanırken, cep telefonu üreten firmalar kıyasıya bir rekabet içerisine girmiştir. Günümüzde çok fazla cep telefonu marka ve modeli bulunmaktadır. Cep telefonu işletmeleri yoğun rekabet ortamında ayakta kalabilmek ve pazar payından büyük dilimi alabilmek için satış tutundurma faaliyetlerine ağırlık vermelidir. Ayrıca bu faaliyetleri etkileyen faktörleri belirleyip, tüketicilerin marka tercihlerini etkileyen faktörlere yönelik çalışma yapmaları ge...
Algılanan Değersizleştirme-Ayrımcılık Ölçeği’nin Türkçeye uyarlama çalışması
Saçak, Kutay; Canel Çınarbaş, Deniz (2020-11-01)
Bu çalışmanın amacı, Algılanan Devalüasyon-Ayrımcılık (YGB) ölçeğini Türk dili ve kültürü için uyarlamaktır. Yöntem: Klinik ve toplum popülasyonlarından katılımcılar çalışmaya dahil edildi. Toplum örneklemi genel toplumdan 145 sağlıklı bireyden, klinik örneklem ise kronik psikiyatrik bozukluğu olan 85 kişiden oluşmuştur. YGB'nin Türkçe versiyonunun psikometrik özellikleri toplum genelinde ve klinik örneklerde değerlendirildi. Açımlayıcı faktör analizi, doğrulayıcı faktör analizi, iç tutarlılık analizi, yakı...
Abstract investigating seventh grade students’ metacognitive processes during and after collaborative learning: a multimethod study in science center context
Türkmen, Gamze; Yıldırım, Zahide; Department of Computer Education and Instructional Technology (2020-9)
Metacognition is a fuzzy term and needs deeper investigation in different learning context to inform the psychological learning theories and instructional design practices. Science centers among the world provide life-long learning environments for the citizens. As they become widespread, the constant need to understand cyclical educational and organizational practices to inform instructional design practices under the lens of theoretical perspectives have become one of the primary issues t...
Bilim, sanayi, teknoloji ve yenilik politikalarının evrimi: geleceğin politikası nasıl olacak?
Akçomak, İbrahim Semih; Taşkın, Zehra (null; 2018-09-01)
Akademik yazında ve popüler medyada yenilik kavramına sıkça atıfta bulunulmakta ve yeniliğin, iktisadi rekabetin ana unsuru olduğu hususunda sayısız görüşe yer verilmektedir. Yenilik kavramının arkasındaki bu popüler destek, kavramı aşındırmasının yanı sıra yenilik politikasına da gerektiğinden fazla önem verilmesine yol açmaktadır. Yenilik politikası, (teknolojik) bilginin yaratılması ve yayılmasını amaçlayan bilim, sanayi ve teknoloji politikaları evriminin sadece bir parçasıdır. Asıl tartışma, yenilik k...
Algılanan Ebeveynlik Biçimlerinin Kişiler Arası Döngüsel Model Üzerinde Temsili
Akyunus, Miray; Akbay, Sergen (ODTÜ- AYNA Klinik Psikoloji Destek Ünitesi, 2022-2)
Şema Terapi Kuramına göre farklı ebeveynlik biçimleri, çocukluk çağında karşılanmayan veya fazlasıyla karşılanan temel psikolojik ihtiyaçlar aracığıyla erken dönem uyumsuz şemaların gelişiminde önemli bir rol oynamaktadır. Bu şemaların da farklı psikolopatolojilerin gelişiminde ve kişiler arası işlevselliğin bozulmasında etkili olduğu öne sürülmektedir. Bu çalışmada, algılanan farklı ebeveynlik biçimlerinin özgül kişiler arası problem türleri ile ilişkisinin incelenmesi amaçlanmıştır. Araştırmaya, yaşları 1...
Citation Formats
İ. İpek, S. Duman, F. Genç, B. Kılıç, and D. Dikkaya, “Algılanan marka otantikliği ölçeğinin Türkçe geçerlemesi,” ODTÜ Gelişme Dergisi, vol. 47, no. 1, pp. 61–81, 2020, Accessed: 00, 2020. [Online]. Available: http://www2.feas.metu.edu.tr/metusd/ojs/index.php/metusd/article/view/1096.