Algılanan marka otantikliği ölçeğinin Türkçe geçerlemesi

2020-6
İpek, İlayda
Duman, Sumeyra
Genç, Furkan
Kılıç, Betül
Dikkaya, Dilay
Son yıllarda artan rekabet koşullarının etkisi ile birlikte, marka otantikliği hem pazarlama araştırmacıları hem de uygulamacıları arasında önemli bir yer teşkil eden bir kavram olarak gösterilmektedir. Buna bağlı olarak, tüketicilerin markalarla olan bağları ve marka otantikliğini nasıl algıladıkları konularına verilen önem giderek artmasına rağmen, Türkiye bağlamında marka otantikliği üzerine yapılan ampirik çalışmaların sayısı oldukça kısıtlıdır. Marka otantikliğinin kültüre özgü bir kavram olmasına ve farklı düzeydeki kültürel sermayelere sahip tüketicilerin bir markayı otantik olarak yorumlamasında farklı işaretler ya da özelliklere dayandıkları önerisine dayalı olarak, bu çalışmanın amacı Morhart vd. (2015) tarafından geliştirilen algılanan marka otantikliği ölçeğinin Türkçe versiyonunun geçerliliğinin test edilmesidir. Ölçek geçerleme araştırması kapsamında, 407 katılımcının oluşturduğu örneklem üzerinden elde edilen veriler ile algılanan marka otantikliği ölçeği için Doğrulayıcı Faktör Analizi yapılmıştır. Çalışmanın bulguları Morhart vd. (2015) tarafından geliştirilen orijinal dört faktörlü - süreklilik, güvenilirlik, bütünlük ve sembolizm - algılanan marka otantikliği ölçeğinin geçerlenerek, Türkçeye uygunluğunu ortaya koymaktadır.

Citation Formats
İ. İpek, S. Duman, F. Genç, B. Kılıç, and D. Dikkaya, “Algılanan marka otantikliği ölçeğinin Türkçe geçerlemesi,” ODTÜ Gelişme Dergisi, vol. 47, no. 1, pp. 61–81, 2020, Accessed: 00, 2020. [Online]. Available: http://www2.feas.metu.edu.tr/metusd/ojs/index.php/metusd/article/view/1096.