Ingilizceyi İkinci Dil olarak Edinen Öğrencilerin İlgi Tümceleri Ediniminde Altgrup İlkesinin Uygulanabilirliği

2017-05-12
Karakaş, Sercan
Kiper, Sebahat Yağmur
Özay, Ayşe Gül

Suggestions

İngilizce Yazma Öğretiminde Öğrencilerin Öğretmen Geribildirimine Karşı Tutumları Ve Geribildirimi Kullanım Tercihleri.
Seferoğlu, Gölge(2010-12-31)
Bu çalışmanın amacı Ortadoğu Teknik Üniversitesi Modern Diller Eğitimi Bölümü tarafından verilmekte olan İngilizce 102 (ENG 102) dersi çerçevesinde öğrenci ve öğretmenlerin yazılı geri bildirim hakkındaki görüşlerini ve bu geri bildirimleri ne şekilde kullandıklarını araştırmaktır. Ayrıca bu çalışma öğrencilerin yazılarına aldıkları geri bildirimlerle ilgili görüşleri ışığında, öğretmenlere öğrencilerin yazma becerilerinin gelişmesine en çok katkıda bulunabilecek geri bildirim teknikleri konusunda öneriler ...
Development and evaluation of a technological pedagogical content knowledge (TPACK) assessment tool for preservice teachers learning to teach english as a foreign language
Başer, Derya; Çağıltay, Kürşat; Department of Computer Education and Instructional Technology (2015)
The purpose of this study is to develop and evaluate a technological pedagogical content knowledge (TPACK) assessment tool for preservice teachers learning to teach English as a foreign language (EFL). The assessment tool, called TPACK-EFL survey, was developed and evaluated through tool development research by using mixed methods approach. Survey items were generated by using qualitative data. Content validity of the survey was maintained through expert reviews and a cognitive interview. Then, construct va...
İngilizce Öğretmenlerinin Kullandıkları Mesleki Gelişim Yöntemleri Ve Bu Alandaki İhtiyaçları.
Seferoğlu, Gölge; Korkmazgil, Sibel(2015-12-31)
Kapsam Bu çalışma İngilizce öğretmenlerin mesleki gelişim ihtiyaçlarını, kullandıkları yöntem ve teknikleri, bu alanda yaşadıkları sorunları ve hizmetiçi eğitim konusunda görüş ve önerilerini günümüz öğretmen eğitimi anlayışında değişen paradigmaları göz önünde bulundurup araştırarak ileride yapılacak eğitimler için öneriler sunmak amacıyla yürütülecektir. Çalışma kapsamında 2 farklı veri toplama aracı kullanılacaktır: 1. Geçerlik-güvenirlik ve pilot uygulama çalışmaları yapıldıktan sonra Türkiye Cumhuriyet...
An Investigation into professional identities of english language teacher trainers and their post-teacher training experiences
Gümüşok, Fatma; Seferoğlu, Gölge.; Department of English Language Teaching (2020)
This qualitative case study aims to investigate the professional identities of English language teacher trainers in Turkish in-service education context. The study mainly describes a group of teacher trainers’ identity development in the lenses of motivation and aspiration, job description, knowledge and expertise, personal approaches, and professional affinity for offering in-service teacher training in the field of ELT. In relation to identity development, another aim of this study is to scrutinize teache...
İngilizceyi yabancı dil olarak öğrenenlerin dil öğrenme ile ilgili inançları, öğrenme yöntemleri, dil öğrenme amaçları ve öncelikleri arasındaki ilişki: Öğrenci boyutu
Kaçar, Işıl Günseli (2009-01-01)
İngilizcenin ikinci / yabancı dil olarak öğretimi alanında yürütülen araştırmalar öğrencilerin ikinci / yabancı dil öğrenmeye yönelik inançlarının bireysel özelliklerine göre farklılıklar gösterdiğini ortaya koymaktadır. Hem önceki dil öğrenme deneyimleri hem de sahip oldukları kültürel geçmişin ikinci / yabancı dil öğrencilerinin dil öğrenme ile ilgili inançlarını şekillendirmede önemli bir rol oynadığı belirtilmektedir. Bu değişkenlerin ikinci / yabancı dil öğrenmeyi önemli ölçüde etkilediği göz önüne alı...
Citation Formats
S. Karakaş, S. Y. Kiper, and A. G. Özay, “Ingilizceyi İkinci Dil olarak Edinen Öğrencilerin İlgi Tümceleri Ediniminde Altgrup İlkesinin Uygulanabilirliği,” 2017, Accessed: 00, 2021. [Online]. Available: https://hdl.handle.net/11511/87027.