Hide/Show Apps

İngilizce Öğretmenlerinin Kullandıkları Mesleki Gelişim Yöntemleri Ve Bu Alandaki İhtiyaçları.

2015-12-31
Seferoğlu, Gölge
Korkmazgil, Sibel
Kapsam Bu çalışma İngilizce öğretmenlerin mesleki gelişim ihtiyaçlarını, kullandıkları yöntem ve teknikleri, bu alanda yaşadıkları sorunları ve hizmetiçi eğitim konusunda görüş ve önerilerini günümüz öğretmen eğitimi anlayışında değişen paradigmaları göz önünde bulundurup araştırarak ileride yapılacak eğitimler için öneriler sunmak amacıyla yürütülecektir. Çalışma kapsamında 2 farklı veri toplama aracı kullanılacaktır: 1. Geçerlik-güvenirlik ve pilot uygulama çalışmaları yapıldıktan sonra Türkiye Cumhuriyeti Milli Eğitim Bakanlığı ilk ve orta öğretim kurumlarında çalışan 10000 İngilizce öğretmenine uygulanacak olan anket 2. 20 kadar İngilizce öğretmenine uygulanacak sözlü görüşme formu Toplanan nicel veriler IBM-SPSS ve LISREL programları yardımıyla analiz edilecektir. Yapılan bütün sözlü görüşmelerden elde edilecek nitel veriler ise içerik analizi yöntemiyle çözümlenerek araştırma sorularına cevap bulmak amacıyla anlamlı kavramlara ve ilişkilere ulaşılmaya çalışılacaktır. Yöntem Bu araştırmanın çalışma grubunu Türkiye Cumhuriyeti Milli Eğitim Bakanlığı ilk ve orta öğretim kurumlarında çalışan İngilizce öğretmenleri oluşturmaktadır. Bu çalışmanın amacı bu öğretmenlerin mesleki gelişim ihtiyaçlarını, kullandıkları yöntem ve teknikleri, bu alanda yaşadıkları sorunları ve hizmetiçi eğitim konusunda görüş ve önerilerini günümüz öğretmen eğitimi anlayışında değişen paradigmaları göz önünde bulundurarak araştırmaktır. Beklenilen Sonuçlar İngilizce öğretmenlerinin mesleki gelişim ihtiyaçlarının araştırılması, öğretmenlerin bireysel ve kurumsal ihtiyaç, sorun ve görüşlerinin ortaya konması hem genel olarak İngilizce eğitiminin kalitesinin artırılmasında hem de mesleki gelişim programlarının hedeflerinin belirlenerek planlanmasında çok büyük önem taşımaktadır.