Hidrojen kaynağı olarak dimetilamin boran kullanılarak asetofenonun rutenyum(III) asetilaseton eşliğinde katalitik aktarım hidrojenlenmesi

2015-04-22
Tanyıldızı, Seda
Morkan, İzzet
Özkar, Saim
Metal ile katalizlenen transfer hidrojenlenme işlemleri hidrojenlenme tepkimeleri için yaygın olarak kullanılan alternatif yöntemlerdendir. Hidrojen kaynağı olarak amin boran türevlerinin kullanımına önemli ölçüde ilgi duyulmaktadır[1]. Bu alandaki araştırmaların çoğu metal ile katalizlenmiş amin boran türevlerinden hidrojenin serbest bırakılmasına yoğunlaşmıştır. Manners ve çalışma ekibi koloidal Rodyum katalizörü ile siklik yapıdaki alkenlerin transfer hidrojenlenmesinde dimetilamin boranın hidrojen kaynağı olarak kullanıldığını söylemişlerdir [2]. Bundan yola çıkarak, Rutenyum (III) asetilasetonat varlığında asetofenondaki karbonil grubunun indirgenmesini araştırdık. Bu çalışmada, hidrojen kaynağı olarak dimetil amin boran kullanıp, asetofenonun transfer hidrojenlenmesinde katalizör veya öncü katalizör olan Rutenyum(III) asetilsetonat ile yaptığımız araştırma sonuçlarını açıkladık. Asetofenonun transfer hidrojenlenmesi katalitik miktarda Ru(acac)3 ile başlanarak toluende çeşitli sıcaklıklarda çalışıldı ( 30, 35, 40 ve 45 °C). Asetofenonun 1-fenil etanole dönüşümü bütün deneylerde elde edilebildi. Katalitik transfer hidrojenlenme tepkimesinde substrat derişimi 1H-NMR ın yanı sıra GC ile izlendi. Rutenyumdaki değişlik, asetofenonun transfer hidrojenlenme tepkimesi boyunca çözeltiden alınan UV-Vis. elektronik spectrum ile takip edildi. Sonuçlar, Rutenyum (III) ün tepkime esnasında Rutenyum(II)’ye indirgendiğini ve homojen katalizör olarak davrandığını göstermektedir.
Citation Formats
S. Tanyıldızı, İ. Morkan, and S. Özkar, “Hidrojen kaynağı olarak dimetilamin boran kullanılarak asetofenonun rutenyum(III) asetilaseton eşliğinde katalitik aktarım hidrojenlenmesi,” presented at the V. Ulusal Anorganik Kimya Kongresi, 22 - 25 Nisan 2015, Mersin, Turkey, 2015, Accessed: 00, 2021. [Online]. Available: https://hdl.handle.net/11511/87076.