Sodyum borhidrürün hidrolizini katalizleyen metal nanokümelerinin sentezlenmesi

Download
2008
Zahmakıran, Mehmet
Özkar, Saim
Yeni hidrojen depolayıcı malzemelerin geliştirilmesi yakın gelecekte hidrojenin önemli bir enerji taşıyıcısı olarak kullanımını sağlayacaktır. NaBH4, KBH4, LiH, NaH gibi hidrürler hidrojeni düşük sıcaklıkta sağlamak için hidrojen ekonomisinde taşıyıcı malzemeler olarakdenenmektedir. Bu hidrürler arasında NaBH4 hidrojeni emniyetli ve pratik olarak sağlamaktadır. Sodyum borhidrür alkali ortamda kararlıdır ancak uygun katalizör eşliğinde hidrolizi ile hidrojen gazı açığa çıkarır. Şimdiye kadar bu hidroliz tepkimesi için kullanılankatalizörlerin tümü heterojen katalizörlerdir ve sınırlı yüzey alanlarından dolayı sınırlıkatalitik etkinliğe sahiptirler. Bu çalışmada suda çözünen metal(0) nanokümelerinin katalizör olarak sodyum borhidrürün hidrolizinde kullanımını sunuyoruz. Suda çözünen asetat kararlı rutenyum(0) nanokümeleri RuCl3⋅3H2O’ın indirgenip asetat iyonu ile kararlıhale getirilmesiyle hazırlandı ve bu nanokümeler oda sıcaklığında sodyum borhidürün hidrolizinde katalizör olarak deaktifleşme öncesi toplam 5170 çevrim sağladı. 2.8 ± 1.4 nm büyüklüğündeki asetat kararlı rutenyum(0) nanokümeleri XRD, TEM, XPS ve FTIRspektroskopisiyle tanımlandı. Yapılan kinetik çalışmalar, asetat kararlı rutenyum(0) nanokümeleri tarafından katalizlenen sodyum borhidrürün hidroliz tepkimesinin katalizör derişimine göre birinci dereceden, sodyum borhidrür derişimine göre ise sıfırıncıdereceden gerçekleştiğini göstermektedir. Aseat kararlı rutenyum(0) nanokümeleri sodyum borhidrürün hidrolizi için düşük aktifleşme enerjisi sağlamaktadır. Alkali ortamda bile,bulunan aktifleşme enerjisi karbon yüzeyine tutulu rutenyum katalizöründen daha düşüktür.

Suggestions

Comparative life cycle assessment of uranium recovery from brine
Altay, Melike Benan; Kurt, Zöhre; Department of Environmental Engineering (2022-4-15)
With the increase in world population and the associated increase in raw material, clean water, and energy demands, seeking for innovative and sustainable methods to decrease the human-made environmental footprint becomes a task of utmost importance. Uranium-based atomic energy the generation has an enormous potential to efficiently supply energy demand at the cost of high environmental impact on water bodies. Therefore, estimating the environmental impacts of the uranium recovery systems from desalination ...
Hidrojen kaynağı olarak dimetilamin boran kullanılarak asetofenonun rutenyum(III) asetilaseton eşliğinde katalitik aktarım hidrojenlenmesi
Tanyıldızı, Seda; Morkan, İzzet; Özkar, Saim (Mersin University Press; 2015-04-22)
Metal ile katalizlenen transfer hidrojenlenme işlemleri hidrojenlenme tepkimeleri için yaygın olarak kullanılan alternatif yöntemlerdendir. Hidrojen kaynağı olarak amin boran türevlerinin kullanımına önemli ölçüde ilgi duyulmaktadır[1]. Bu alandaki araştırmaların çoğu metal ile katalizlenmiş amin boran türevlerinden hidrojenin serbest bırakılmasına yoğunlaşmıştır. Manners ve çalışma ekibi koloidal Rodyum katalizörü ile siklik yapıdaki alkenlerin transfer hidrojenlenmesinde dimetilamin boranın hidrojen kayna...
Etanolün adsorpsiyon destekli reformlanmasına katalizör ve sorbent sıralamasının etkisi
Sarıyer, Merve; Sezgi, Naime Aslı; Doğu, Timur (2018-09-03)
Çevresel kaygılar ve fosil kaynakların hızlı tüketimi, biyokaynaklardan yeni enerji kaynakları ve enerji taşıyıcılarının üretimi için yapılan araştırma faliyetlerini hızlandırmıştır. Yakıt pili teknolojisinde yapılan ilerlemeler, yenilenebilir kaynaklardan hidrojen üretimi için yapılan çalışmalara öncü olmuştur. Yüksek hidrojen içeriği, toksik olmaması ve kolay dağıtım olanakları sayesinde, biyo-etanol umut vaad eden bir kaynaktır. Etanolün buharlı reformlanması termodinamik açıdan yüksek hidrojen verimine ...
Detection of Manufacturing Errors in Composite Pressure Vessel Structures
Talebi, Cihan; Özgen, Gökhan Osman; Department of Mechanical Engineering (2022-9)
Usage of composite materials in engineering structures has been increasing for the past few decades, which required an increase in complexity and delicacy in the manufacturing techniques. Unlike their metal counterparts, composite structures require a vast and thorough testing process to ensure the performance of the product. Any error in the manufacturing process will affect the quality of the produced composite part, which in return may not satisfy the required performance of the design. Therefore, it is ...
Hidrojen Üretimi için Metal Yüklü Katalizör Geliştirilmesi
Sezgi, Naime Aslı(2016-12-31)
Gün geçtikçe enerjiye olan talep artmakta ve bundan dolayı daha verimli enerji üretim teknolojilerinin geliştirilmesi önem kazanmaktadır. Özellikle hissedilir iklim değişimi ve fosil kaynaklarının tükenmesi enerji sektörünün yeni alternatifler üzerinde yoğunlaşmasına neden olmuştur. Günümüzde harcanan enerjinin azımsanamayacak bir kısmını kişisel ve toplu taşım araçları kullanmaktadır. Bu yüzden otomobil teknolojisinde motor verimi ve atık gazların kontrolü üzerine önemli gelişmeler yıllardır devam etmekted...
Citation Formats
M. Zahmakıran and S. Özkar, “Sodyum borhidrürün hidrolizini katalizleyen metal nanokümelerinin sentezlenmesi,” 2008. Accessed: 00, 2020. [Online]. Available: https://app.trdizin.gov.tr/publication/project/detail/T0RNNU9EZz0.