Sürücü davranışları, becerileri ve kaza değerlendirmesinde atıf yanlılıkları ve stilleri

2015-12-08
Kişinin kendini değerlendirme ile ilgili yanlılıkları günlük hayatta davranışları birçok açıdan etkileme potansiyeline sahiptir. Bu yanlılıklara örnek olabilecek ve bu çalışmada incelenen iki yanlılık; kendini yükseltme yanlılığı ve yapan-gözleyen etkisidir. Bu çalışma bu iki yanlılığı Türkiye’de bir sürücü örnekleminde incelemeyi, bu yanlılıkların sürücülükte insan faktörleri, yani sürücü davranışları ve becerileri ile ilişkisini araştırmayı amaçlamaktadır. Bunun yanında sürücü davranışı, becerisi ve kazaya dâhil olma ile ilgili olan atfetme profillerinin belirlenmesi de hedeflenmektedir. Bu amaçla, Sürücü Davranışları Ölçeği, Sürücü Becerileri Ölçeği ve Nedensel Boyutlar Ölçeği-2 kullanılarak toplam 151 sürücüden internet yoluyla ve sosyal medya üzerinden veri toplanmıştır. Eşleştirilmiş örneklem t-testi sonuçlarına göre, sürücü davranışları ve becerilerinde kendini yükseltme yanlılığı bulunmuş, yapan-gözleyen etkisi için de kısmi destek elde edilmiştir. Regresyon analizleri sonuçlarına göre atfetme stilinin trafik kazasına dâhil olma ile ilişkili olduğu bulunmuştur. Bu çalışma iki atıf yanlılığını trafik ortamlarında farksal bir bakış açısını vurgulayarak sürücü davranış ve becerileri ile ilişkilendirmiştir. Bunun yanında sürücülerin kazaya dâhil olma ile ilgili atıflarına da değinmiş ve bu noktalarda ilgili yazına katkıda bulunmuştur. Bulgular, sürücülükte insan faktörleri ve kazaya dâhil olma gibi olumsuz araç kullanma sonuçlarının anlaşılmasına destek sağlayabilir ve sonraki adımlarda bu faktörlere ve sonuçlara müdahale edilmesi yönünde planlamalara katkıda bulunabilir.
ROTRASA Sürdürülebilir Ulaşım İçin Yol ve Trafik Güvenliği Kongresi, 7 - 08 December 2015

Suggestions

Behavioral consequences of the third-person effect on turkish voters
İz, Bennur; Öner Özkan, Bengi; Department of Psychology (2008)
The third-person effect is the tendency of individuals to believe that others are more susceptible to media influence than themselves and this perception causes them to act accordingly. This study aimed to reveal the relationship between the third-person effect and voting intentions. After reading one of the two versions of a vignette about a media discussion of possible election results, both of which claimed only two major parties could pass the election threshold, Turkish university students (N=285) firs...
Sürdürülebilir Kullanım Davranışlar
Oğur, Dilruba; Doğan, Çağla; Karadoğaner, Alper (Orta Doğu Teknik Üniversitesi Mimarlık Fakültesi; 2020)
Gündelik hayatımızda etkileşim halinde bulunduğumuz ve kaynak tüketimiyle ilişkilendirilen ürün ve sistemler, her ne kadar teknolojik olarak daha verimli hale gelse de sorumlu oldukları kaynak tüketimi büyük ölçüde kullanıcı davranışları ve alışkanlıkları tarafından belirlenmek tedir. Tasarım müdahaleleri, kullanıcı davranışlarını daha sürdürülebilir yönlerde etkileyerek ürün kullanımından kaynaklı çevresel etkilerin azalmasını desteklemektedir. Çalıştay, banyo ortamında gerçekleştirilen kişisel bakım ve...
School culture as predictor of teachers’ attitudes towards professional development: mediating role of organizational trust
Ergin Kocatürk, Hatice; Gökalp, Gökçe; Department of Educational Sciences (2016)
Behaviors and attitudes of individuals cannot be thought separately from their groups or organizations. Each group or organization has a distinctive group culture which predicts values, norms, aims, attitudes and behaviors of group members. Within this respect, schools like any other organizations have cultures that stand for the organizational identity. The main purpose of this study is to investigate whether school culture predicts teachers’ professional development attitudes and whether teachers’ trust i...
Utandıran Diğeri Ölçeği-2’nin Türkçe Formunun psikometrik özellikleri
Yıldırım, Jülide Ceren; Kozak, Ekin Doğa; Türkarslan, Kutlu Kağan (2021-04-01)
Kendilik bilinci duyguları kişinin davranışlarını iyi veya kötü olarak değerlendirmesi sonucu oluşan, belirli bir öz-farkındalık hali gerektiren duygulardır. Bu duygulardan biri olarak kabul edilen utanç duygusunun kişinin diğer insanların zihninde nasıl biri olduğuyla ilişkilendirilen boyutu dışsal utanç olarak tanımlanır. Bu çalışmada, kişinin diğer insanların kendisi hakkındaki görüşlerini düşünerek deneyimlediği dışsal utanç duygusunu ölçen Utandıran Diğeri Ölçeği-2’nin Türkçe uyarlaması yapılmıştır. Ça...
Türkiye’de kişilerarası sosyal güven ve bireysel belirleyicileri
Aytaç, S. Erdem; Çarkoğlu, Ali; Ertan, Güneş (Orta Doğu Teknik Üniversitesi (Ankara, Turkey), 2017-4)
Kişilerarası sosyal güvenin ekonomik gelişme, düşük suç oranı gibi pek çok olumlu toplumsal durum ile ilişkisi literatürde kabul görmüş durumdadır. Bu nedenle Türkiye’de çok düşük düzeyde olan kişilerarası sosyal güvenin mikro düzeyde belirleyicilerini anlamak oldukça önemlidir. 2015 yılı sonunda Türkiye’nin seçmen yaşındaki nüfusunu temsil niteliğine sahip bir örneklem verilerine dayanarak yaptığımız analizde elde ettiğimiz bulgular kurumlara güvenin ve politik etkinlik algısının daha yüksek kişilerar...
Citation Formats
G. Fındık, B. Öz, and T. Özkan, “Sürücü davranışları, becerileri ve kaza değerlendirmesinde atıf yanlılıkları ve stilleri,” Ankara, Turkey, 2015, p. 136, Accessed: 00, 2021. [Online]. Available: https://hdl.handle.net/11511/87248.