Türkiye’de zorunlu eğitim süresinin uzatılmasının çocuk işçiliğine etkisi

2019-01-12
Murat Kırdar ile “zorunlu eğitim süresi çocuk işçiliğini azaltmada etkili midir?” sorusunu temel alarak 5 yıllık zorunlu eğitimden 8 yıllık zorunlu eğitime geçilen 1997 yılı eğitim reformunun etkisine baktıklarını, henüz tamamlamadıkları araştırmada ise 1997 dışında sekiz yıllık zorunlu eğitimin on iki yıla çıkarıldığı 2012 reformunun etkilerini de incelediklerini belirtti. Çocukların zamanlarını nasıl değerlendirdiklerinden yola çıkarak; işgücü, eğitim ve ev işleri çıktılarına baktıklarını ifade eden Dayıoğlu Tayfur, sunumda gösterdiği grafiklerle TÜİK tarafından ilk defa 1994 yılında yapılan çocuk işgücü anketinden 2006 yılındaki araştırmaya kadar muazzam bir iyileşme kaydedildiğini belirtti. 2006 ile 2012 arasında ise çocuk işçiliğinde anlamlı bir değişim olmadığını ifade etti. 1997 yılında zorunlu eğitim süresindeki artışın 1999 ve 2006’daki çocuk işgücü oranlarında azalmada etkili olurken 2012’de olumlu bir etkinin neden göremediklerini araştırdıklarını söyledi. Ayrıca eldeki verilere dayanarak; zorunlu eğitim süresinin uzamasının en çok kırsaldaki kız çocuklarının eğitimini etkilediğine, liseye devam konusunda ise erkek çocukları etkilediğine dair bulguları paylaştı. Sahada küçük ölçekli çalışmaların yanı sıra topyekûn ve hızlı değişim için makro politikalara ihtiyaç olduğunu, bu makro politikalardan biri zorunlu eğitim olup olamayacağına dair 2012 eğitim reformunun etkilerini incelemeyi tamamladıktan sonra öneriler sunacaklarını belirterek sözlerini tamamladı.
Türkiye’de Çocuk İşçiliğiyle Mücadele Yılı 2018 Değerlendirme Buluşması, 12 Ocak 2019

Suggestions

Dynamics of consumer behavior and policies in sustainable food systems in Turkey
Atay Haspolat, Nihan; Kalaycıoğlu, Hediye Sibel; Department of Social Policy (2020-11)
This thesis examined causes and results of consumer behaviors, which determine the dynamics of consumption in sustainable food systems and analyzed the effectiveness of public policies on food consumption in Turkey. In this context, the structure of sustainable food systems, factors affecting food consumers’ behaviors and preferences and public policies and policy implications towards food consumers in Turkey are examined. In addition, semi-structured in-depth interviews were conducted with a purposively ch...
Türkiye'de Bireylerin Doğal Afet Sigortası Ve Genel Sigorta Talebi Ve Satın Alma Eğilimlerini Etkileyen Faktörler
Başbuğ Erkan, Berna Burçak(2010-12-31)
Bu çalışmanın amacı, Türkiye'de farklı bölgelerde yaşayan doğal afet sigortası (zorunlu deprem sigortası) ve herhangi bir sigorta çeşidine sahip olan ve olmayan bireylerle yapılacak anketlerle, ne gibi faktörlerin sigorta alma tutumunu etkilediği ve bu tutumun müşterilerin poliçe alma eğilimini nasıl etkilediği ve hangi faktörlerin müşterilerin satın alma kararını etkilediği incelemektir. Bu ilişkileri araştırırken pek çok değişken arasında yüksek korelasyon beklendiğinden, yapısal denklem modellemesi kulla...
Türkiye'de Uluslararası İnsan Hakları Normlarının Uygulanması: “Suça İtilmiş Çocuklar” ya da “Taş Atan Çocuklar” Örneği
Bahçecik, Şerif Onur(2016-12-31)
Bu proje, 2010 yılından itibaren kamuoyunda yoğun olarak tartışılan ve “suça itilmiş çocuklar” ya da “taş atan çocuklar” şeklinde adlandırılan çocukların terörle mücadele mevzuatı ile yargılanması sorununun uluslararası insan hakları normlarına uygun bir şekilde aşılması için yapılan kampanyayı araştırmayı amaçlamaktadır.
Türkiye'den Avrupa'ya Göç Eden Kayıtdışı Göçmenlerin Uyguladıkları Stratejilerin Geride Bıraktıkları Ailelerine Etkileri
Kalaycıoğlu, Hediye Sibel(2009-12-31)
Amaç: Önerilen çalışma, 1990'lardan itibaren Türkiye'den Avrupa ülkelerine göç eden kayıtdışı göçmenlerin, bu ülkelerde çalışma hakkı kazanmak için uyguladıkları stratejiler ve bu stratejilerin Türkiye'de geride bıraktıkları eşleri ve çocuklarına etkilerini ortaya koymayı amaçlamaktadır. Gerekçe: Türkiye'de yaşanan uluslararası göç dalgasında geride kalanlar tarafından uygulanan farklı stratejiler, Konya'da kalan aile bireylerinin ilişkilerini, evlilik dinamiklerini ve özellikle kadınlık ve erkeklik rolle...
Türkiye'de STS: Bilim ve Teknoloji Çalışmalarına Giriş
Turanlı, Aydan; Aydınoğlu, Arsev Umur; Şahinol, Melike (İTÜ Yayınları, 2020-07-01)
Son 20 yılda başdöndürücü hızla gelişen ve etkisini tüm alanlarda gösteren bilgi ve iletişim teknolojilerindeki büyük ve hızlı dönüşümler, emek ve üretim süreçlerinden tüketim alışkanlıklarına kadar tüm yaşam biçimimizi dönüştürmekle kalmamış, bilim ve teknolojinin alışılmış düşünce kalıplarını zorlayan yepyeni soru ve sorunları da ortaya koymuştur. Bu sorunların tartışılması ve çözüm önerilerinin oluşturulması, yalnız teknik bilgiye sahip kişileri değil, bilim ve teknolojinin toplumsal, etik,...
Citation Formats
M. Dayıoğlu Tayfur, “Türkiye’de zorunlu eğitim süresinin uzatılmasının çocuk işçiliğine etkisi,” presented at the Türkiye’de Çocuk İşçiliğiyle Mücadele Yılı 2018 Değerlendirme Buluşması, 12 Ocak 2019, 2019, Accessed: 00, 2021. [Online]. Available: http://cocukisciligineson.bilgi.edu.tr/wp-content/uploads/2019/06/sunum-ozetleri-cocuk-isciligiyle-mucadele-yili-bulusmasi-12ocak2019.pdf.